ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.

  • Εσωτερικός Κανονισμός (doc, pdf)

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2010

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών

(Αρ. Αποφ. Πρωτ. 7646/2010).

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com 

 

Εσωτερικός Κανονισμός.

 Τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, συμφώνησαν μετά από Γενική Συνέλευση, τα ακόλουθα άρθρα Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σωματείου.

 1. Αρχαιρεσίες – Εφορευτική Επιτροπή.

1.1. Εφορευτική Επιτροπή: Η τριμελής εφορευτική επιτροπή εκλέγεται εκ του Σώματος της Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη της δεν έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας για το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε για το τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο

1.2. Αριθμός Ψήφων: Το κάθε μέλος έχει δικαίωμα δύο ψήφων για την ανάδειξη του πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και για την ανάδειξη του τριμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου.

2. Μέλη του Σωματείου.

 2.1. Δόκιμα Μέλη: Δίνεται η δυνατότητα μετά την αίτηση ενός υποψηφίου μέλους του Σωματείου, να γίνει τακτικό μέλος, μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 2.2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ακολουθούνται τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού και το υποψήφιο μέλος γίνεται δόκιμο για έναν χρόνο.

 3. Επίτιμα μέλη.

3.1. Επίτιμο μέλος, ορίζεται ένα άτομο το οποίο έχει προσφέρει με τον λόγο και το έργο του σε θέματα που αφορούν την κοινότητα των διεμφυλικών, με σκοπό να τιμηθεί για την προσφορά του και να αξιοποιηθεί η εμπειρία του.

 3.2. Προτείνεται από το Δ.Σ. και επικυρώνεται από την Γ.Σ. κατά πλειοψηφία.

 3.3. Ο ρόλος των επίτιμων μελών είναι συμβουλευτικός προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, ενώ δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ή υποχρέωση καταβολής συνδρομής.

 3.4. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, έχουν όμως δικαίωμα εκλογής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 4. Εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο – Ποσόστωση.

 4.1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να εκπροσωπούνται και οι διεμφυλικοί άντρες (female to male) και οι διεμφυλικές γυναίκες (male to female).

4.2. Εάν από τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου στην καταμέτρηση δεν εκλεγεί κάποιος διεμφυλικός άντρας ή διεμφυλική γυναίκα, δηλαδή οι πρώτοι πέντε (5) στην ψηφοφορία είναι είτε μόνο διεμφυλικοί άντρες είτε μόνο διεμφυλικές γυναίκες, τότε εκλέγεται βάσει της 4.1. ο/η πρώτος/η στους ψήφους διεμφυλική γυναίκα ή άντρας, ώστε να εκπροσωπούνται και οι γυναίκες και οι άντρες και ο/η επιλαχών, αντικαθιστά τον/την τελευταία στους ψήφους.

4.3. Οι δύο παραπάνω παράγραφοι αφορούν μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, και όχι το Πειθαρχικό Συμβούλιο, ή όποια άλλα όργανα αποφασίσει να δημιουργήσει το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης, βάσει του Καταστατικού.

5. Συνδρομή μέλους.

5.1. Ορίζεται ποσό συνδρομής για τα μέλη του Σωματείου, το ετήσιο ποσόν των 120,00 ευρώ. Το ποσόν αυτό δίδεται είτε εφάπαξ μία φορά τον χρόνο, είτε ανά εξάμηνο. Ο ταμίας υποχρεούται να εκδώσει νόμιμη απόδειξη.

Της συνδρομής, δεν εξαιρούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξαιρούνται μόνον τα επίτιμα μέλη.

 6. Δωρεές.

 6.1. Όταν κάποιο μέλος του Σωματείου, ή κάποιο άλλο πρόσωπο κάνει δωρεά προς το Σωματείο, ο Ταμίας, υποχρεούται να εκδώσει νόμιμη απόδειξη στην οποία θα αναγράφεται «Δωρεά». Το ποσόν της δωρεάς θα περνάει στο βιβλίο Εσόδων-Εξόδων.

 7. Αλλαγή του Εσωτερικού κανονισμού

7.1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Σωματείου, μπορεί να αλλάξει μόνο από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης με την πλειοψηφία των δύο  (2/3) των ταμειακώς εντάξει μελών του.

 7.2. Η πρόταση για την αλλαγή του Εσωτερικού Κανονισμού μπορεί να γίνει:

        7.2.1. Με πρόταση δύο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

        7.2.2. Με πρόταση των δύο πέμπτων (2/5) του Σώματος της Γενικής Συνέλευσης.

 Κάθε μέλος με την εγγραφή του στο Σωματείο, δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


 
Αρέσει σε %d bloggers: