ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Οι προτάσεις του ΣΥΔ εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών».

 Αθήνα, 23 Απριλίου 2014

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών
(Αρ. Αποφ. Πρωτ. 7646/2010 – Αρ. Μητρ. Περιφ. Αττ. 19388).
http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Οι προτάσεις του ΣΥΔ εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), αναγνωρισμένη συλλογικότητα για την υποστήριξη των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, με την παρούσα ανακοίνωση καταθέτει τις προτάσεις του εν όψει των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών για την ίση μεταχείριση και την άρση των αποκλεισμών και διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι τρανς άνθρωποι στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Βασική αρχή του κράτους δικαίου, είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των πολιτών, όπως κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και εξειδικεύεται σε σχετικούς νόμους. Με βάση την κοινοτική οδηγία 2006/54/ΕΚ που έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με τον νόμο 3896/2010: «το πεδίο εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών δεν μπορεί να περιορισθεί στην απαγόρευση διακρίσεων με βάση το γεγονός ότι ένα πρόσωπο ανήκει στο ένα ή στο άλλο φύλο. Υπό το πρίσμα του σκοπού της και της φύσης των δικαιωμάτων που επιδιώκει να διαφυλάξει, έχει επίσης εφαρμογή στις διακρίσεις που απορρέουν από τον επαναπροσδιορισμό φύλου ενός προσώπου». Έτσι λοιπόν αποτελεί κοινοτικό κεκτημένο ότι η εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης για λόγους φύλου, έχει εφαρμογή και για πρόσωπα που συνδέονται με επαναπροσδιορισμό φύλου, ή αλλιώς όπως συχνά λέμε για λόγους ταυτότητας φύλου.

Σύμφωνα με τον νόμο 3852/2010 για τον «Καλλικράτη», στο Άρθρο 97, εδάφιο η’, καταρτίζεται υπηρεσιακή μονάδα των Καλλικρατικών Δήμων (αντίστοιχα Περιφερειών) με αρμοδιότητα κοινωνικής πολιτικής και ισότητας των φύλων. Υπό το πρίσμα, λοιπόν του 3896/2010, οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων, πρέπει να έχουν αντίκρισμα και στην ίση μεταχείριση για λόγους ταυτότητας φύλου. Συγκεκριμένα στον Δήμο Αθηναίων: «Το Γραφείο Ισότητας ασχολείται με τη συστηματική μελέτη και έρευνα των προβλημάτων των γυναικών του Δήμου Αθηναίων καθώς και την πληροφόρηση με στόχο την απάλειψη των προκαταλήψεων στα θέματα που αφορούν στην ισότητα των δύο φύλων» (εδώ).

Θεωρούμε, λοιπόν, ενδεικνυόμενο μέτρο την λειτουργία Γραφείων Ισότητας με ουσιαστικές αρμοδιότητες και για λόγους ταυτότητας φύλου, που θα ασχολείται συστηματικά με την απάλειψη των προκαταλήψεων και την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης και για λόγους ταυτότητας φύλου στους Δήμους και τις Περιφέρειες.

Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί το Άρθρο 76 του «Καλλικρατικού» νόμου όπου στην παρ. 1, εδ. η’ καταρτίζεται η Επιτροπή Διαβούλευσης στην οποία προτείνεται να συμμετέχουν φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, και εν προκειμένω προτείνουμε την συμμετοχή λοατ οργανώσεων που θα εμπλουτίσουν σε ιδέες για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης για λόγους ταυτότητας φύλου.

Ακόμη, οι πολιτικές για την ίση μεταχείριση για λόγους φύλου και ταυτότητας φύλου, θα πρέπει να διαπερνούν την λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και προς τούτο προτείνουμε:

– Αναγνώριση της ταυτότητας φύλου σε τοπικό επίπεδο Δήμου ή Περιφέρειας και σχετική εγκύκλιος προς όλες τις υπηρεσίες για τον σεβασμό της ταυτότητας φύλου των τρανς προσώπων. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις ευαίσθητες υπηρεσίες Ληξιαρχείων, Δημοτολογίου και Μητρώων. Προσβασιμότητα στις δημοτικές ή περιφερειακές υπηρεσίες στο σωστό γένος που συνάδει με την ταυτότητα φύλου του προσώπου.

– Ανάληψη θετικών πρωτοβουλιών για την άρση του αποκλεισμού στον χώρο της εργασίας μέσω προγραμμάτων για την απασχόληση σε Δημοτικό ή Περιφερειακό επίπεδο. Ιδιαίτερα μέσω της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, προγράμματα για την επαγγελματική κατάρτιση.

– Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών αναγκών τρανς ανθρώπων μέσω των Δημοτικών Ιατρείων, και στήριξη αποκλεισμένων τρανς ανθρώπων μέσω τοπικών δομών αλληλεγγύης.

– Ανάληψη πρωτοβουλιών κατά των διακρίσεων μέσω εθελοντικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο. Διενέργεια σεμιναρίων σε συνεργασία με λοατ οργανώσεις για τον σεβασμό της ταυτότητας φύλου. Δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών κατά των διακρίσεων στις τοπικές δημοτικές / περιφερειακές υπηρεσίες που θα συμπεριλαμβάνει και την ταυτότητα φύλου.

– Για το θεμα της σεξουαλικής εργασίας, παρ’ ότι η μόνη αρμοδιότητα που έχουν οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι η εφαρμογή ενός άθλιου νόμου (2734/99), θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι παρατηρήσεις του καθηγητή Αλιβιζάτου σε σχετική του γνωμοδότηση (δείτε εδώ), όσο και οι προτάσεις προς την πολιτεία του Συμπαραστάτη του δήμου Αθηναίων (δείτε εδώ). Κυρίως -τουλάχιστον μέχρι να εξορθολογιστεί το πλαίσιο για την σεξουαλική εργασία- πρέπει να γίνονται πάντα σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων του σεξ και κυρίως να αποθαρρύνονται από τις δημοτικές αρχές οι μαζικές επιχειρήσεις της αστυνομίας που στιγματίζουν και εξαθλιώνουν επιπλέον τους/τις εργαζομένες/ους του σεξ.

– Δημιουργία παρατηρητηρίου κατά του ρατσισμού σε τοπικό επίπεδο που θα καταγράφει περιστατικά ρατσιστικής βίας και διακρίσεων.

– Ενδυνάμωση του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και του Περιφερειακού Συμπαραστάτη, μέσω δυνατότητας κατάθεσης καταγγελιών από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, δυνατότητας αυτεπάγγελτης έρευνας, δυνατότητας να προκαλεί πειθαρχική δίωξη υπαιτίων σε περιπτώσεις διακρίσεων ή κακοδιοίκησης, να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού (αντίστοιχα του περιφερειακού) συμβουλίου και να κάνει προτάσεις σε θέματα διακρίσεων (βλέπε σχετική πρόταση Συμπαραστατών του Δημότη και της Επιχείρησης εδώ). Διασύνδεσή του με τα τοπικά παρατηρητήρια κατά του ρατσισμού. Συμμετοχή του στη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών κατά των διακρίσεων που θα απευθύνεται στις υπηρεσίες του Δήμου ή της Περιφέρειας.

– Ιδιαίτερα για τους Δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης, παραχώρηση χώρου που θα χρησιμεύσει ως έδρα λοατ οργανώσεων. Εναλλακτικά απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη.

.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)
http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com

Advertisements

~ από Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών στο Απρίλιος 23, 2014.

 
Αρέσει σε %d bloggers: