ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Πρόταση του ΣΥΔ επί της Διαβούλευσης σ/ν για την προσαρμογή των διατάξεων του ν. 344/1976 στο νέο τρόπο κατάρτισης ληξιαρχικών πράξεων: Αναγκαιότητα η Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου».

 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών
(Αρ. Αποφ. Πρωτ. 7646/2010 – Αρ. Μητρ. Περιφ. Αττ. 19388).
http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Πρόταση του ΣΥΔ επί της Διαβούλευσης σ/ν για την προσαρμογή των διατάξεων του ν. 344/1976 στο νέο τρόπο κατάρτισης ληξιαρχικών πράξεων: Αναγκαιότητα η Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο για την υποστήριξη των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, με το παρόν δελτίο τύπου, καταθέτει τα σχόλια / προτάσεις του επί της Διαβούλευσης σχεδίου νόμου «για την προσαρμογή των διατάξεων του ν. 344/1976 στο νέο τρόπο κατάρτισης ληξιαρχικών πράξεων και λοιπές διατάξεις»[1].

Συγκεκριμένα, στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, στο Άρθρο 11, διατηρείται η έως τώρα ισχύουσα διαδικασία, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η αλλαγή καταχώρισης ονόματος και φύλου, μόνο μετά επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου («αλλαγή φύλου», όπως λανθασμένα και αντιεπιστημονικά αναφέρεται).

Η διαδικασία αυτή, που θέτει ως προϋπόθεση την στείρωση των τρανς ανθρώπων για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου τους, έχει καταδικαστεί από μια σειρά διεθνών οργανισμών, με πιο πρόσφατο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που σε κείμενο που συνυπογράφεται από τους: OHCHR, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA, UNICEF: «Καλούμε τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ότι η στείρωση ή άλλες ιατρικές διαδικασίες που οδηγούν σ’ αυτήν, ΔΕΝ πρέπει να είναι προαπαιτούμενο για την νομική αναγνώριση του επιθυμητού φύλου/γένους»[2]. Παράλληλα σύμφωνα με Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: «Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν ή να επανεξετάσουν τις διαδικασίες νομικής αναγνώρισης του φύλου με στόχο τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος των διεμφυλικών ατόμων στην αξιοπρέπεια και τη σωματική ακεραιότητα»[3]. Τέλος ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, σε αναφορά της 1ης Φεβρουαρίου 2013, αναφέρει ότι η προϋπόθεση της στείρωσης ως προαπαιτούμενο για την αναγνώριση των τρανς ανθρώπων αποτελεί βασανιστήριο[4]

Στα πλαίσια αυτά το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών (καθώς και το συναρμόδιο Δικαιοσύνης), να νομοθετήσει για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και τη δυνατότητα αλλαγής των εγγράφων των τρανς ανθρώπων, χωρίς την προϋπόθεση επέμβασης επαναπροσδιορισμού / στείρωσης.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, καλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών στο αναφερόμενο ως Άρθρο 11 ο όρος «αλλαγή φύλου» να αλλάξει με τον ορθό: «ταυτότητας φύλου», καθώς και στην προσθήκη του ακόλουθου άρθρου:

 Άρθρο 11Α.

α) Όλα τα άτομα έχουν το δικαίωμα,

i)Στην αναγνώριση της ταυτότητας του κοινωνικού τους φύλου.

ii)Στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας σύμφωνα με την ταυτότητα κοινωνικού φύλου τους.

iii)Να τους συμπεριφέρονται σύμφωνα με την ταυτότητα κοινωνικού φύλου τους, συγκεκριμένα, να αναγνωρίζονται κατά τρόπο που τα έγγραφά τους να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους, με όρους του μικρού τους ονόματος, φωτογραφίας, και του φύλου που καταγράφονται σ’ αυτά.

Η ταυτότητα κοινωνικού φύλου γίνεται κατανοητή, ως ο εσωτερικός και ατομικός τρόπος κατά τον οποίον το φύλο γίνεται αντιληπτό από τα άτομα, το οποίο μπορεί να συμπίπτει ή και να μην συμπίπτει με το φύλο που προσδιορίσθηκαν κατά τη γέννηση, το οποίο συμπεριλαμβάνει την ατομική εμπειρία του σώματος. Αυτή μπορεί να συνέχει αλλαγές στην εμφάνιση του σώματος ή αλλαγές μέσω φαρμακολογίας, χειρουργικής ή άλλων τρόπων, εφόσον επελέχθησαν ελεύθερα. Επίσης περιλαμβάνει άλλες εκφράσεις του φύλου όπως την ένδυση, τον τρόπο ομιλίας και έκφρασης.

β) Όλα τα άτομα έχουν τη δυνατότητα αιτήματος διόρθωσης του καταγεγραμμένου φύλου, όσον αφορά αλλαγή του μικρού ονόματος, της φωτογραφίας, οποτεδήποτε αυτά δεν συμφωνούν με τον τρόπο που αυτοπροσδιορίζουν την ταυτότητα κοινωνικού τους φύλου.

γ) Όλα τα άτομα που αιτούνται την διόρθωση του καταγεγραμμένου τους φύλου και του μικρού ονόματος όπως και της φωτογραφίας τους επικαλούμενα τον παρόν νόμο, πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i. Να αποδεικνύουν ότι έχουν ξεπεράσει την μίνιμουμ ηλικία των δεκαοκτώ, με την εξαίρεση που αναφέρεται στο εδάφιο δ του παρόντος άρθρου.

ii. Να καταθέσουν στην υπηρεσία Ληξιαρχείου ή στα αντίστοιχα τοπικά γραφεία, αίτημα που θα αναφέρει ότι υπάγονται κάτω από την προστασία του παρόντος νόμου και ζητούν τη διόρθωση του πιστοποιητικού γέννησης στα αντίστοιχα αρχεία και μία νέα εθνική ταυτότητα, η οποία να έχει τον ίδιο αριθμό με την αυθεντική.

iii. Να παρέχουν το νέο όνομα με το οποία ζητούν να καταχωρηθούν.

Σε καμία περίπτωση δεν είναι αναγκαίο να αποδεικνύουν τυχούσα χειρουργική διαδικασία ολική ή μερική επαναπροσδιορισμού φύλου, ορμονικές θεραπείες ή κάθε άλλη ψυχολογική ή ιατρική θεραπεία που τυχόν έχουν υποβληθεί.

δ) Σε σχέση με τα άτομα που είναι νεότερα των δεκαοκτώ ετών, το αίτημα για την διαδικασία που περιγράφεται στο εδάφιο γ πρέπει να γίνει από νομικούς εκπροσώπους και με την σαφή συμφωνία του ανήλικου, λαμβάνοντας υπόψη την ικανοποιητική εξέλιξη και καλύτερη ανάπτυξη του παιδιού όπως εκφράζονται στην Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Όταν η συγκατάθεση οποιουδήποτε από τους νομικούς εκπροσώπους του ανηλίκου αρνείται ή είναι αδύνατη να διαπιστωθεί, θα είναι δυνατή η προσφυγή σε συνοπτικές διαδικασίες ώστε οι αντεπιστελλόμενοι δικαστές να αποφασίσουν, λαμβάνοντας υπόψη την ικανοποιητική εξέλιξη και καλύτερη ανάπτυξη του παιδιού όπως εκφράζονται στην Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

ε) Άπαξ και οι προϋποθέσεις που τέθηκαν στα προηγούμενα εδάφια εκπληρώνονται, ο δημόσιος αξιωματούχος θα προχωρά – χωρίς καμία επιπλέον νομική ή διοικητική διαδικασία να απαιτείται – να γνωστοποιήσει τη διόρθωση του φύλου και της αλλαγής του μικρού ονόματος στο Ληξιαρχείο που αντιστοιχεί στη δικαιοδοσία όπου το πιστοποιητικό γέννησης έχει καταχωρηθεί ώστε να εκδοθεί νέο πιστοποιητικό γέννησης, ενσωματώνοντας τις αναφερθείσες αλλαγές, και να εκδώσει νέα εθνική ταυτότητα που να απεικονίζεται η διόρθωση στο φύλο και στο νέο μικρό όνομα όπως τώρα καταγράφεται.

Οι διαδικασίες για τη διόρθωση των εγγράφων όπως περιγράφεται από τον παρόντα νόμο είναι ελεύθερες, προσωπικού χαρακτήρα και δεν χρήζουν της παρέμβασης οιουδήποτε αντιπροσώπου ή δικηγόρου.

στ) Τα αποτελέσματα της διόρθωσης του φύλου και της καταγραφής του νέου μικρού ονόματος σύμφωνα με τον παρόντα νόμο θα παράγουν δικαιώματα έναντι τρίτων μερών αφότου η καταγραφή γίνει για πρώτη φορά.

Η διόρθωση των εγγράφων δεν θα επιφέρει αλλαγές στις νόμιμες δικαιοδοσίες στα δικαιώματα και τις νομικές υποχρεώσεις που αντιστοιχούσαν στα άτομα προτού γίνει η διόρθωση των εγγράφων, ούτε όσων προκύπτουν από τις οικογενειακές σχέσεις από το Οικογενειακό Δίκαιο σε όλα τα επίπεδα και βαθμού, όλα αυτά θα παραμένουν αναλλοίωτα, συμπεριλαμβανομένης και της υιοθεσίας.

ζ) Οι διορθώσεις των εγγράφων που προσδιορίζονται από τον παρόντα νόμο, όταν ολοκληρωθούν, μπορούν να αλλάξουν ξανά μόνο με δικαστική εξουσιοδότηση.

η) Μόνο όσοι εξουσιοδοτούνται από τον κάτοχο των εγγράφων ή τους παρέχεται γραπτή και τεκμηριωμένη δικαστική εξουσιοδότηση μπορούν να έχουν πρόσβαση στο αυθεντικό πιστοποιητικό γέννησης.

Η διόρθωση του καταχωρημένου φύλου και η αλλαγή στο μικρό όνομα δεν θα δίνονται ποτέ στη δημοσιότητα, παρά μόνο με την εξουσιοδότηση του κατόχου των εγγράφων.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), καλεί όλα τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου να πάρουν θέση επί της συγκεκριμένης πρότασης.

Επιπλέον, στα πλαίσια της Καμπάνιας για τη Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου[5], θα συνεχίσουμε τις επαφές μας με πολιτικά κόμματα και θεσμικούς φορείς, καθώς και την ενημέρωση της κοινωνίας για την αναγκαιότητα της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, πιστεύοντας σε μια ανοικτή δημοκρατική κοινωνία, στην οποία οι τρανς άνθρωποι θα είναι ισότιμοι με όλους τους συμπολίτες τους.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

———

[1] http://www.opengov.gr/ypes/?p=2394

[2] http://www.who.int/reproductivehealth/publications/gender_rights/eliminating-forced-sterilization/en/

[3] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0009+0+DOC+XML+V0//EL

[4]http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf

[5]https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2014/04/26/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1/

Advertisements

~ από Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών στο Ιουνίου 6, 2014.

 
Αρέσει σε %d bloggers: