ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Νομικό Συμβούλιο Κράτους: Δεν είναι δυνατή η αλλαγή πτυχίου ΤΕΕ, σε πρόσωπα που έχουν κάνει επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου – Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ΤΩΡΑ!»

 

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2016

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Νομικό Συμβούλιο Κράτους: Δεν είναι δυνατή η αλλαγή πτυχίου ΤΕΕ, σε πρόσωπα που έχουν κάνει επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου – Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ΤΩΡΑ!»

Με το παρόν δελτίο τύπου, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αναγνωρισμένη συλλογικότητα για την υποστήριξη των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, εκφράζει την έντονη έκπληξη αλλά και την έντονη διαμαρτυρία του, για την απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο στην γνωμοδότηση 180 του 2015, αποφάσισε πως για πρόσωπο που έχει κάνει μη αναστρέψιμη επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου και είναι πτυχιούχος των Τ.Ε.Ε., δεν είναι δυνατή η χορήγηση νέου πτυχίου με αναγραφόμενα τα νέα στοιχεία ως προς το φύλο και το όνομα.
Αντιγράφουμε από την γνωμοδότηση:

1) Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της ταυτότητας πτυχιούχου Τεχνικού- Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.), λόγω αλλαγής φύλου, δεν είναι επιτρεπτή η χορήγηση νέου πτυχίου στο οποίο θα αναγράφονται τα νέα στοιχεία της ταυτότητας, διότι τούτο αποκλείεται από τη διάταξη του άρθρου 19 παρ.3 του π.δ. 323/2003 (Α’ 272). (πλειοψ.) 2) Επιτρεπτή είναι η χορήγηση αποδεικτικού πτυχίου υπό τα νέα στοιχεία της ταυτότητας, ύστερα από αίτησή του/της ενδιαφερομένου/νης και προσκομιδή των αναγκαιούντων δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει ταυτοπροσωπία με το πρόσωπο στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί ο πρωτότυπος τίτλος. Για τη χορήγηση του εν λόγω αποδεικτικού, ληπτέα υπόψη είναι τα υποδείγματα της υπ’ αριθμ. 42982/Γ2/14.4.2009 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 813) και όχι αυτά της υπ’ αριθμ. Γ2/660/15.2.1999 (Β’ 187) απόφασης του ιδίου Υπουργού, που δεν ισχύει πλέον. Περαιτέρω, προς διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής, στο αποδεικτικό αυτό δεν θα πρέπει να αναγράφονται τα προηγούμενα στοιχεία της ταυτότητας ούτε και ο λόγος της μεταβολής τους. (ομοφ.)

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στη γνωμοδότηση αυτή επικαλείται το Άρθρο 19 παρ. 3 του Π.Δ. 323/2003, το οποίο αναφέρει πως: «3. Τα πτυχία των Α’ και Β’ κύκλων για τους μαθητές των ΤΕΕ εκδίδονται μία φορά και δεν αλλάζουν», διευκρινίζοντας παράλληλα πως είναι δυνατή η έκδοση αποδεικτικού πτυχίου με νέα στοιχεία ταυτότητας στα οποία δεν θα πρέπει να αναγράφονται τα προηγούμενα στοιχεία. Ωστόσο, αυτή η «νομιμοφανής» αιτιολόγηση δε λαμβάνει υπόψη της πως το πτυχίο του προσώπου παραμένει στα ίδια στοιχεία, γεγονός που προσβάλει τη προσωπικότητα του τρανς προσώπου, ενώ το υπάρχον πτυχίο δεν αντικατοπτρίζει τα νέα πραγματικά νομικά δεδομένα του προσώπου που πλέον βρίσκονται σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα έγγραφά του που έχουν ήδη αλλάξει (ταυτότητα, διαβατήριο κ.τ.λ.). Δεδομένου, δε πως το παλαιό πτυχίο μπορεί ήδη να έχει κατατεθεί σε υπηρεσίες ή σε τυχόν αιτήματα στο παρελθόν, τούτο δημιουργεί σύγχυση, προσβάλει το πρόσωπο, ενώ τούτο από μόνο του παραβιάζει την ιδιωτική του ζωή. Τέλος, τούτο αποτελεί διάκριση, καθώς όλοι οι πολίτες μπορούν να έχουν πτυχίο που να αντικατοπτρίζει νομικά τα πραγματικά στοιχεία τους, πλην των τρανς συμπολιτών τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναδεικνύει με τον πλέον επιτακτικό τρόπο την αναγκαιότητα της νομοθέτησης της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, και της δυνατότητας αλλαγής των εγγράφων των τρανς ανθρώπων, όπως αναφέρεται στη πρόσφατη έκθεσης της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ): «Πλήρη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ως θεμελιώδους διάστασης της προσωπικότητας του προσώπου και της δυνατότητας αλλαγής των εγγράφων ταυτοποίησης των διεμφυλικών ατόμων με βάση τον αυτοπροσδιορισμό της ταυτότητας φύλου τους, χωρίς την προϋπόθεση μη αναστρέψιμων χειρουργικών επεμβάσεων επαναπροσδιορισμού φύλου ή άλλων ιατρικών διαδικασιών.»

Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση, να προχωρήσει τάχιστα στη νομοθέτηση της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου για τους τρανς ανθρώπους ακολουθώντας τις προτάσεις της ΕΔΔΑ, αλλά και την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 22ας Απριλίου του 2015 , που ανάμεσα στ’ άλλα καλεί τα κράτη μέλη: «Να υιοθετήσουν γρήγορες, διαφανείς και πλήρως προσβάσιμες διαδικασίες νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, βασισμένες στον αυτοπροσδιορισμό, δίχως καμία προϋπόθεση βασισμένη στα χαρακτηριστικά ενός προσώπου».

Η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, αποτελεί άμεση αναγκαιότητα που δε μπορεί να περιμένει άλλο καθώς το υπάρχον νομικό καθεστώς, είναι η βασική αιτία διακρίσεων, αποκλεισμών και βίας που δέχονται οι τρανς άνθρωποι.

Η Κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα!

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)
Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 11743
http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com

[1] Πλήρες Κείμενο Έκθεσης: http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/EkthesiNomikianagnorisitaytotitasfylou.pdf

[2] Resolution 2048/2015Council of Europe: assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21736&lang=en

~ από Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών στο 18 Ιανουαρίου, 2016.

 
Αρέσει σε %d bloggers: