ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Το ΣΥΔ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τους LGBTQI πρόσφυγες στη χώρα μας».

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2016

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Θέμα: «Το ΣΥΔ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τους LGBTQI πρόσφυγες στη χώρα μας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) αναγνωρισμένη συλλογικότητα για τα δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη κατάσταση των δικαιωμάτων των LGBTQI προσφύγων στη χώρα μας.

Από την αρχή της προσφυγικής κρίσης, έως μόλις πρόσφατα έρχονται στην αντίληψή μας, όλο και περισσότερες περιπτώσεις προσφύγων που εγκατέλειψαν τη χώρα καταγωγής τους, λόγω διώξεων, απειλών για τη ζωή ή την ελευθερία τους ή βίας που υφίσταντο για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου.

  • Δεδομένης της πρόσφατης συμφωνίας της Ε.Ε. με τη Τουρκία που, παρ’ ότι δίνει υποσχέσεις σεβασμού του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου για τους πρόσφυγες, αυτές μοιάζουν να είναι ασυμβίβαστες με την επιστροφή προσφύγων στην Τουρκία που πολλοί διεθνείς οργανισμοί έχουν χαρακτηρίσει μη ασφαλή τρίτη χώρα για τους πρόσφυγες,
  • Δεδομένων των ανησυχιών πολλών διεθνών και ευρωπαϊκών οργανώσεων για εξετάσεις αιτημάτων ασύλου με ομαδικό και όχι εξατομικευμένο τρόπο, όπως η διεθνής και ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει,
  • Δεδομένων συγκεκριμένων περιπτώσεων στο παρελθόν, που η χώρα μας έδειξε αδυναμία, προέβαλλε εμπόδια ή χρειάστηκε παρέμβαση οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε περιπτώσεις που υπήρχε προφανές προσφυγικό προφίλ, να παρέχει καθεστώς διεθνούς προστασίας για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου,
  • Δεδομένου, ακόμη, τελευταίου πρόσφατου περιστατικού τεσσάρων προσφύγων, ανάμεσά τους μίας τρανς γυναίκας που εκφράζεται η ανησυχία πως υπέστη κακομεταχείριση λόγω της ταυτότητας φύλου της, στον χώρο φιλοξενίας, και αναγκάστηκε να τον εγκαταλείψει,

εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας, και καλούμε την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές:

  • Να σεβαστούν και να τηρήσουν μέχρι κεραίας στην πράξη το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο για τους και τις πρόσφυγες,
  • Να γίνονται γίνονται γνωστές, διαθέσιμες και πλήρως προσβάσιμες οι δυνατότητες για τις διαδικασίες ασύλου και να αποφεύγονται τα μέτρα κράτησης,
  • Σε περιπτώσεις που κάποιο πρόσωπο επιθυμεί να κάνει αίτημα ασύλου στη χώρα μας, να τηρείται απαρεγκλίτως το Π.Δ. 141/2013 που αποτελεί ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85, και στο Άρθρο 10, παρ.δ, περ.ii, αναφέρει: «Κατά τον καθορισμό της συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή τον προσδιορισμό χαρακτηριστικού αυτής της ομάδας λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη πτυχές συνδεόμενες με το φύλο, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας φύλου»[1], και να εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή και σε εύλογο χρόνο τα αιτήματα ασύλου για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου,
  • Να τηρηθεί κατά κεραία η πρόσφατη Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2016, που στο σημείο 12 αναφέρει: «υπογραμμίζει ότι, ακόμα και σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς, οι γυναίκες ενδέχεται να υποστούν δίωξη λόγω φύλου, ενώ τα LGBTQI άτομα ενδέχεται επίσης να υποστούν κακομεταχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν νόμιμη αξίωση για προστασία· καλεί όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν διαδικασίες ασύλου και να επιδιώξουν την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των γυναικών με πολλαπλές περιθωριοποιημένες ταυτότητες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών LGBTQI· προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τα επιζήμια στερεότυπα που συνδέονται με τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των γυναικών LGBTQI, και να εφαρμόσουν πλήρως τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, σε συνάρτηση με τις αιτήσεις τους για χορήγηση ασύλου· τονίζει την ανάγκη δημιουργίας εγκαταστάσεων που θα λαμβάνουν υπόψη τα άτομα LGBTQI σε όλα τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η βία κατά LGBQI ατόμων είναι συνηθισμένο φαινόμενο σε εγκαταστάσεις υποδοχής·»[2]
  • Να δοθεί η απαραίτητη οδηγία σε όλους τους χώρους φιλοξενίας ή hot spots, να γίνεται απολύτως σεβαστή η ταυτότητα φύλου ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός των προσώπων και σε περιπτώσεις που υπάρχει η υπόνοια παραβίασης των δικαιωμάτων τους ή οποιαδήποτε παρενόχληση στη βάση ταυτότητας ή έκφρασης φύλου από οποια(ο)νδήποτε να τα προστατεύουν.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), εκφράζει την έντονη ανησυχία του για όλα τα παραπάνω, και δηλώνει ότι σε κάθε περίπτωση, θα βρίσκεται στο πλευρό όλων των προσφύγων, και ιδιαίτερα των LGBTQI προσφύγων.

.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, 11743

http://www.transgender-association.gr

transgender.support.association@gmail.com

[1] Π.Δ. 141/2013: http://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.politikoi-pdya.131245

[2] Έκθεση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 10.3.2016: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0024+0+DOC+XML+V0//EL

 

~ από Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών στο 23 Μαρτίου, 2016.

 
Αρέσει σε %d bloggers: