PRESS RELEASE HIAS GREECE – GTSA: «Change of name, gender registration and progressive interpretation of the adaptation of the surname of a refugee trans woman».

•Φεβρουαρίου 21, 2019 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο PRESS RELEASE HIAS GREECE – GTSA: «Change of name, gender registration and progressive interpretation of the adaptation of the surname of a refugee trans woman».

PRESS RELEASE HIAS GREECE – GTSA: «Change of name, gender registration and progressive interpretation of the adaptation of the surname of a refugee trans woman».

Athens, 19.2.2019

HIAS Greece, a non-governmental organization that offers legal aid to refugees and asylum-seekers, and the Greek Transgender Support Association, a non-governmental voluntary organization for the rights of trans persons, are particularly pleased to announce a decision of the County Court of Mytilene, on the change of name, gender registration and progressive interpretation of the adaptation of the surname of a refugee trans woman.

Specifically, with decision 136/2018, which became final on Tuesday 19 February 2019, the County Court of Mytilene proceeded to a change in the registered gender of a trans woman as well as her full  name, for a refugee recognized by the  Regional Asylum Office of Mytilene (thus confirming the case law of the Thessaloniki Magistrates Court 444E/2018).

Furthermore , by correctly applying the procedure of no. 4, par. 1 of the law, the Court confirmed to correct the name and gender, and in addition adapted in extensive measure the surname on the Residence Permit issues by the Asylum Service and on her Passport (Travel Document)issued by the Hellenic Police.

We copy the relevant passage of the decision:

[…]”From all the above it can be concluded that the female gender, the name X, and the surname Y are for her the necessary and permanent characteristics of her personality, with which she is recognized in the family and social environment. The current inconsistency between the applicant’s appearance and her formal identification and documents poses a serious problem in her daily life and can cause serious confusion in her transactions. It is therefore obvious that the present request for an existing legitimate interest has to be accepted and that the new situation regarding thegender and her full name should be reflected in her papers.» […]

This ensures that the gender identity of the refugee fully corresponds with her formal identification in the documents and avoids confusion in her daily transactions. It is recalled that the procedure of Article 4, par. 1 of Law 4487/2017 on the legal recognition of gender identity concerns all three basic elements of customization of the individual without any derogation with regards to the status of thetrans person (Greek citizen or foreigner): the change of the registered gender, the main name and the surname adaptation.

On the contrary, it should be noted that the County Court of Athens in another relevant case that it examined, changed the registration of the gender and the name of a Greek citizen trans woman, but did not accept to change her surname. This is an unequal treatment and discrimination to be taken into account by the legislator in a possible future amendment to Law 4491/2017 on the possibility of changing the surname of a trans persons, since for some transpersons it is vital to dissociate with their earlier lives, so that both gender and full name – as one- truly adapt with their gender identity.

The case was supported by the NGO HIAS Greece, with the ongoing support of the Greek Transgender Support Association.

THE ORGANIZATIONS

HIAS Greece

17 Kountourioti str., Mytilene

Tel. 2251 055 448

https://www.hias.org/greece

greece@hias.org

GREEK TRANSGENDER SUPPORT ASSOCIATION

29, Syggrou str., 1st floor, Athens, 11743

Tel. 210 9210697

http://www.transgender-association.grhttp://www.tgender.gr

transgender.support.association@gmail.com – contact@tgender.gr

Advertisements

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ HIAS Ελλάδας – ΣΥΔ: «Μεταβολή κυρίου ονόματος, καταχώρισης φύλου και διασταλτική ερμηνεία προσαρμογής επωνύμου τρανς γυναίκας πρόσφυγος».

•Φεβρουαρίου 19, 2019 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ HIAS Ελλάδας – ΣΥΔ: «Μεταβολή κυρίου ονόματος, καταχώρισης φύλου και διασταλτική ερμηνεία προσαρμογής επωνύμου τρανς γυναίκας πρόσφυγος».

Αθήνα, 19.2.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Μεταβολή κυρίου ονόματος, καταχώρισης φύλου και διασταλτική ερμηνεία προσαρμογής επωνύμου τρανς γυναίκας πρόσφυγος».

Η HIAS Hellas, μη κυβερνητική οργάνωση με σκοπό την παροχή νομικής υποστήριξης και εκπροσώπησης σε πρόσφυγες και πρόσωπα αιτούντα διεθνούς προστασίας, και το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των τρανς προσώπων, βρίσκονται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να κάνουν γνωστή απόφαση του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης σχετική με τη μεταβολή κυρίου ονόματος, καταχώρισης φύλου αλλά και διασταλτικής ερμηνείας προσαρμογής επωνύμου τρανς γυναίκας πρόσφυγος.

Συγκεκριμένα, το ειρηνοδικείο Μυτιλήνης με την απόφαση 136/2018, η οποία κατέστη τελεσίδικη σήμερα Τρίτη 19.2.2019, προχώρησε σε μεταβολή του καταχωρισμένου φύλου τρανς γυναίκας και του κυρίου ονόματος, αναγνωρισμένης πρόσφυγος από το ΠΓΑ Μυτιλήνης (βεβαιώνοντας έτσι και τη νομολογία του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 444E/2018).

Περαιτέρω, όμως,  το δικαστήριο, εφαρμόζοντας ορθά τη διαδικασία του αρ. 4 παρ. 1 του νόμου, βεβαίωσε, με σκοπό τη διόρθωση το κύριο όνομα και το φύλο και επιπλέον προσάρμοσε με διασταλτικό τρόπο σχετικά το επώνυμο στα έγγραφα ΑΔΕΤ της Υπηρεσίας Ασύλου και Διαβατηρίου (Ταξιδιωτικού Εγγράφου) της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αντιγράφουμε το σχετικό απόσπασμα της απόφασης:

[…] «Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι το γυναικείο φύλο, το όνομα Χ, και το επώνυμο Υ αποτελούν γι’ αυτόν τα απαραίτητα και μόνιμα χαρακτηριστικά στοιχεία της προσωπικότητάς του με τα οποία τον αναγνωρίζουν στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Η υφιστάμενη αναντιστοιχία ανάμεσα στην εμφάνιση του αιτούντος και στην επίσημη ταυτοποίησή του και στα έγγραφά του δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην καθημερινή ζωή του και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή σύγχυση στις συναλλαγές του. Συνεπώς είναι προφανής η ανάγκη να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση υφισταμένου έννομου συμφέροντος και πρέπει η νέα κατάσταση, αναφορικά με το φύλο, και το ονοματεπώνυμό του, να απεικονίζεται στα έγγραφά του». […]

Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται πλήρης αντιστοιχία ανάμεσα στην ταυτότητα φύλου της πρόσφυγος και στην επίσημη ταυτοποίησή της στα έγγραφα και αποφεύγεται σύγχυση στις καθημερινές συναλλαγές της. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία του άρ. 4 παρ. 1 του ν. 4487/2017 για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, αφορά και στα τρία αυτά βασικά στοιχεία της εξατομίκευσης του φυσικού προσώπου, χωρίς καμία παρέκκλιση αναφορικά με την ιδιότητα του τρανς προσώπου (Έλληνας πολίτης ή αλλοδαπός): τη μεταβολή του καταχωρισμένου φύλου, του κυρίου ονόματος και τη προσαρμογή του επωνύμου.

Αντίθετα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το Ειρηνοδικείο Αθηνών σε άλλη σχετική υπόθεση που εξέτασε, παρ’ ότι μετέβαλε την καταχώριση του φύλου και του κυρίου ονόματος ημεδαπής τρανς γυναίκας, δεν έπραξε το ίδιο και στο αίτημα του τρανς προσώπου για το επώνυμο. Τούτο αποτελεί άνιση μεταχείριση και διάκριση που πρέπει να λάβει υπόψην του ο νομοθέτης σε ενδεχόμενη μελλοντική τροποποίηση του Ν. 4491/2017 σχετικά με τη δυνατότητα μεταβολής και του επωνύμου των τρανς προσώπων, καθώς για κάποια τρανς πρόσωπα είναι ζωτικής σημασίας η αποσύνδεση με ότι τους συνέδεε με την πρότερη ζωή τους ώστε τόσο το φύλο όσο και το ονοματεπώνυμο –ως ενότητα– να προσαρμόζονται πραγματικά με την ταυτότητα φύλου τους.

 Την υπόθεση υποστήριξε η ΜΚΟ ΗΙΑS Ελλάδος με τη διαρκή υποστήριξη του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών. 

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

HIAS Ελλάδας

Π. Κουντουριώτη 17, Μυτιλήνη

Τηλ. 2251 055 448

https://www.hias.org/greece

greece@hias.org

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, 11743

Τηλ. 210 9210697

http://www.transgenderassociation.grhttp://www.tgender.gr

transgender.support.association@gmail.comcontact@tgender.gr

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Άρνηση ψήφισης της τροποποίησης του Άρθρου 5.2 του Συντάγματος στην κατεύθυνση της διεύρυνσης των δικαιωμάτων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου από τη ΝΔ με ομοφοβικό υπόβαθρο».

•Φεβρουαρίου 6, 2019 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Άρνηση ψήφισης της τροποποίησης του Άρθρου 5.2 του Συντάγματος στην κατεύθυνση της διεύρυνσης των δικαιωμάτων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου από τη ΝΔ με ομοφοβικό υπόβαθρο».

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Άρνηση ψήφισης της τροποποίησης του Άρθρου 5.2 του Συντάγματος στην κατεύθυνση της διεύρυνσης των δικαιωμάτων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου από τη ΝΔ με ομοφοβικό υπόβαθρο».

    Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς ανθρώπων, με το παρόν δελτίο τύπου αναδεικνύει την άρνηση ψήφισης τροποποίησης της παρ. 2 του Άρθρου 5, με αιτιολόγηση που έχει ομοφοβικό υπόβαθρο.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος στις 28.2.2019, ο Γενικός Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Τασούλας αιτιολόγησε την άρνηση ψήφισης της τροποποίησης του Άρθρου 5.2 του Συντάγματος στη κατεύθυνση της προσθήκης του σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου –ανάμεσα στα υπόλοιπα– ως ακολούθως:

«Επίσης, ήθελα να πω ότι η διατύπωση για απόλυτη προστασία δικαιωμάτων είναι μια διατύπωση έναντι της οποίας πρέπει να είμαστε φειδωλοί, γιατί ξέρουμε όλοι ότι ουσιαστικά απόλυτη προστασία έχει η αξία του ανθρώπου. Τα υπόλοιπα δικαιώματα έχουν κάμψεις εις την απόλυτη προστασία, αίφνης, εν όψει άλλων δικαιωμάτων, όπως, παραδείγματος χάρη, είναι το δικαίωμα προστασίας της παιδικής ηλικίας, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 21 και εν όψει της προστασίας των δικαιωμάτων της παιδικής ηλικίας μπορεί να έχουμε μια θεμιτή κάμψη άλλων δικαιωμάτων, που μπορεί να παραβλάψουν τα δικαιώματα της παιδικής ηλικίας αν ασκηθούν με απόλυτο τρόπο».

Εν ολίγοις, ο Γενικός Εισηγητής της ΝΔ, ισχυρίστηκε ότι τυχούσα διεύρυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων, ενδέχεται να είναι βλαπτική για τα δικαιώματα των παιδιών, θέση που όχι μόνο αποτελεί λογικό άλμα, αλλά έχει και ομοφοβικό υπόβαθρο, καθώς ομοιάζει με την αιτιολόγηση ομοφοβικών αυταρχικών καθεστώτων (επί παραδείγματι της Ρωσίας του Πούτιν) που με αυθαίρετη επίκληση των «δικαιωμάτων των παιδιών» στηρίζονται νομοθεσίες όπως αυτές «κατά της ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας».

Τουναντίον, η θέση αυτή εξ υπαρχής παραβλέπει ότι σύμφωνα με όλες τις έρευνες που υπάρχουν διεθνώς, τα παιδιά και οι έφηβοι, γίνονται θύματα παρενοχλήσεων, εκφοβισμών, ομοφοβικού ή τρανσφοβικού μπούλινγκ, ακόμη και βίας, ενώ τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά και έφηβοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτα καθώς οι δείκτες αυτοκτονιών είναι υπερδιπλάσιοι απ’ αυτές του γενικού πληθυσμού, ακριβώς διότι δεν υπάρχει επαρκής προστασία τους από τις διακρίσεις για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου. Και αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που η τροποποίηση του Άρθρου 5.2 του Συντάγματος, τεκμαίρεται παραπάνω από απαραίτητη ώστε όλοι οι συνάνθρωποί μας να προστατεύονται από τις διακρίσεις, και για τους λόγους αυτούς, ιδιαίτερα από τα κόμματα που υποστηρίζουν ότι ο προσανατολισμός τους είναι υπέρ των ανοικτών κοινωνιών και των ατομικών δικαιωμάτων.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημερίδας του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, για τη Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης στις 20 Νοεμβρίου 2018, ρωτήθηκε επί του θέματος ο εκπρόσωπος της Ν.Δ., κύριος Καραγκούνης, ο οποίος ανέφερε ότι καθώς ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου συμπεριλαμβάνονται σε μία σειρά νομοθεσιών, βλέπει κατ’ αρχήν θετικά την προσθήκη τους  στο σχετικό Άρθρο του Συντάγματος.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος[1], θεωρεί την ευκαιρία της τροποποίησης του Άρθρου 5.2 του Συντάγματος στη κατεύθυνση της διεύρυνσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών ιδιαίτερα σημαντική, και θα εξακολουθήσει να εργάζεται για την προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών σε όλα τα πεδία της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

[1] Οι προτάσεις του ΣΥΔ για την Αναθεώρηση του Συντάγματος: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/11/22/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Απαράδεκτη άρνηση ψήφισης της τροποποίησης του Άρθρου 5.2 του Συντάγματος στην κατεύθυνση της διεύρυνσης των δικαιωμάτων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου από το Κίνημα Αλλαγής».

•Φεβρουαρίου 4, 2019 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Απαράδεκτη άρνηση ψήφισης της τροποποίησης του Άρθρου 5.2 του Συντάγματος στην κατεύθυνση της διεύρυνσης των δικαιωμάτων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου από το Κίνημα Αλλαγής».

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Απαράδεκτη άρνηση ψήφισης της τροποποίησης του Άρθρου 5.2 του Συντάγματος στην κατεύθυνση της διεύρυνσης των δικαιωμάτων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου από το Κίνημα Αλλαγής».

    Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς ανθρώπων, με το παρόν δελτίο τύπου δηλώνει την έκπληξή του σχετικά με την ανακοίνωση αιτιολόγησης άρνησης ψήφισης της τροποποίησης της παραγράφου 2, του Άρθρου 5 του Συντάγματος στην κατεύθυνση της προσθήκης του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου, από το Κίνημα Αλλαγής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ενημερωτικό Σημείωμα του Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κινήματος Αλλαγής[1], προτάσσεται ως αιτιολογία ότι: «Η συμπερίληψη ειδικών κατηγοριών του πληθυσμού, με διακηρυκτικό τρόπο, σε τυχαίες διατάξεις του Συντάγματος ενέχει πάντα τον κίνδυνο να δημιουργήσει νομικά προβλήματα σε σχέση με την ερμηνεία και τη συνεκτικότητα του συνταγματικού κειμένου», ενώ συμπληρώνεται ότι: «Κρίθηκε ότι όχι μόνο δεν συμβάλλει στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων αλλά πιθανόν δημιουργεί ερμηνευτικά προβλήματα για την εφαρμογή του σχετικού άρθρου στο μέλλον».

Το Άρθρο 5, παρ.2, όμως, του Συντάγματος, είναι ακριβώς αυτό, που διασφαλίζει για όλα τα πρόσωπα που ζουν στην Ελληνική επικράτεια, την προστασία τους, χωρίς διακρίσεις για μία σειρά από λόγους (εθνικότητα, φυλή, γλώσσα και θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις). Αναφέρεται σε όλον τον πληθυσμό που διαβιεί στην χώρα μας, και ανάμεσα στους «όλους», αυτό που προτείνεται είναι η ρητή αναφορά – διεύρυνση που αφορά τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα και χαρακτηριστικά φύλου. Η διάταξη αυτή του Συντάγματος, ως εκείνη που διασφαλίζει προστασία από τις διακρίσεις, συνεπώς, δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται «τυχαία». Αποτελεί τον πυρήνα προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων όλων των προσώπων που ζουν στη χώρα μας.

Ακόμη πιο μεγάλη έκπληξη όμως προκαλεί η αναφορά σε «ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού» σε σύνδεση με τη συγκεκριμένη προτεινόμενη προς τροποποίηση συνταγματική διάταξη, που διασφαλίζει προστασία από τις διακρίσεις για όλους, εκτός και υπόρρητα εννοεί ότι οι ΛΟΑΤΚΙ άνθρωποι, πρέπει να εξαιρούνται των «όλων», δηλαδή του κοινωνικού συνόλου, ενώ βρίσκεται μακράν των παγίων αντιλήψεων που διέπουν τον ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς επίσης του Άρθρου 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η  προσθήκη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου στην παρ.2 του Άρθρου 5 του Συντάγματος, όχι μόνο δεν είναι διακηρυκτική όπως αναφέρεται, είναι απολύτως ουσιαστική, καθώς θέτει στο επίκεντρο της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών χωρίς διακρίσεις, όλους τους ανθρώπους που ζουν στη χώρα μας και διασφαλίζει τον ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αντίθετα η φράση της ανακοίνωσης του Κινήματος Αλλαγής: «Ο αγώνας κατά των διακρίσεων πρέπει να είναι συνεχής είτε σε θεσμικό είτε σε καθημερινό επίπεδο», παραμένει να έχει διακηρυκτικό περιεχόμενο άνευ ουσίας, όταν αρνείται την διεύρυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους συνανθρώπους μας, ιδιαίτερα όταν προέρχεται από ένα κόμμα που ανήκει στην οικογένεια του ευρωπαϊκού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η πρόταση αυτή στηρίζεται από το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια, ενώ σε κάθε εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης, τίθεται το σχετικό ερώτημα στο πάνελ των πολιτικών. Και τις τρεις τελευταίες χρονιές τα πρόσωπα που εκπροσώπησαν το Κίνημα Αλλαγής, απάντησαν ότι το βλέπουν θετικά –σε κάθε περίπτωση ποτέ δεν εκφράστηκαν αρνητικά, όπως ομοίως και ο εκπρόσωπος της ΝΔ, κύριος Καραγκούνης την τελευταία μας ημερίδα. Παρ’ όλα αυτά, τόσο το Κίνημα Αλλαγής, όσο και η ΝΔ, αρνούνται να υπερψηφίσουν την τροποποίηση αυτή.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος[2], και θα εξακολουθήσει να εργάζεται για την προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών σε όλα τα πεδία της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Ενημερωτικό Σημείωμα του Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κινήματος Αλλαγής, 1/2/2019: https://kinimaallagis.gr/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89/?fbclid=IwAR2bVK0fkKDooYwPRtVBd9QcZi2_YJ1FSgXjpuNcFq_VjuJOeMQbxV3Mbik.

[2] Οι προτάσεις του ΣΥΔ για την Αναθεώρηση του Συντάγματος: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/11/22/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Συνάντηση εκπροσώπων LGBTQI οργανώσεων με την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής και με εκπροσώπους της Rainbow Rose».

•Ιανουαρίου 21, 2019 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Συνάντηση εκπροσώπων LGBTQI οργανώσεων με την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής και με εκπροσώπους της Rainbow Rose».

Αθήνα, 21.1.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Συνάντηση εκπροσώπων LGBTQI οργανώσεων με την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής και με εκπροσώπους της Rainbow Rose».

Με το παρόν δελτίο τύπου, οι συνυπογράφουσες LGBTQI οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, ενημερώνουν σχετικά με συνάντηση εκπροσώπων των οργανώσεων με την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής και εκπροσώπους της Rainbow Roseμε με την ευκαιρία επίσκεψής τους στην χώρα μας.

Συγκεκριμένα το Σάββατο 19 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του Κινήματος Αλλαγής, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των LGBTI οργανώσεων, με την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, κυρία Γεννηματά, τους κυρίους Γιώργο Καμίνη, Θεόδωρο Μαργαρίτη, Βασίλη Χρονόπουλο και κυρία Ζέφη Δημαδάμα, καθώς και εκπροσώπους της Rainbow Rose, που αποτελεί το LGBTI δίκτυο των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων στην Ευρώπη, με την ευκαιρία επίσκεψής τους στην Ελλάδα.

Από τη μεριά τους οι εκπρόσωποι των LGBTI οργανώσεων έθεσαν στην Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, συγκεκριμένα ερωτήματα, σχετικά με τις θέσεις του κόμματος σε κάποια απ’ τα κυριότερα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων των LGBTI ανθρώπων, όπως: α) την επέκταση του γάμου ομοφύλων και της παιδοθεσίας, β) των αναγκαίων τροποποιήσεων στη νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ώστε να ανταποκρίνεται στα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης, με πρώτιστη την εξωδικαστική διαδικασία, γ) την αναγκαιότητα της τροποποίησης της παρ. 2 του Άρθρου 5 του Συντάγματος, δεδομένης της διαδικασίας της Συνταγματικής Αναθεώρησης, και, δ) την αναγκαιότητα της τροποποίησης του αντιρατσιστικού νόμου, ώστε το πλαίσιό του να μην είναι περιοριστικό και να είναι αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση της ρατσιστικής ρητορικής μίσους.

Σε όλα τα παραπάνω, η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, κυρία Γεννηματά δεν έδωσε απαντήσεις, αλλά δεσμεύτηκε ότι θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον νέα συνάντηση, εστιασμένη στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα LGBTI πρόσωπα, ενώ ακολούθησε διάλογος με τους εκπροσώπους της Rainbow Rose.

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ)

ColourYouth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας

Οικογένειες Ουράνιο Τόξο

AthensPride

ProudSeniorsGreece (ομάδα υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ 50+)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκη για εξάμηνη κάλυψη του ενοικίου του ΣΥΔ και την υποστήριξη άπορων τρανς ανθρώπων».

•Δεκέμβριος 27, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκη για εξάμηνη κάλυψη του ενοικίου του ΣΥΔ και την υποστήριξη άπορων τρανς ανθρώπων».

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκη για εξάμηνη κάλυψη του ενοικίου του ΣΥΔ και την υποστήριξη άπορων τρανς ανθρώπων».

    Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ ανθρώπων, πιστό στην ανάγκη διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών, με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνει ότι:

Σε συνέχεια αιτήματός μας για παροχή στήριξης προς το Σωματείο μας, το Ίδρυμα Μποδοσάκη ενέκρινε στις 11 Νοεμβρίου 2018, ποσόν έως των 2.800,00 ευρώ για την κάλυψη του ενοικίου του γραφείου του ΣΥΔ για χρονικό διάστημα έξι μηνών (Αύγουστος 2018 – Ιανουάριος 2019),καθώς επίσης στο πλαίσιο προγράμματος καταπολέμησης της φτώχιας το συνολικό ποσόν των 3.500,00 ευρώ για την αγορά τροφίμων που προορίζονται για την υποστήριξη άπορων τρανς ανθρώπων, για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Σχετικά με τα πρόσωπα που θα ωφεληθούν του προγράμματος, αυτά έχουν καταθέσει τα σχετικά έγγραφα που δικαιολογούν την δυσκολία διαβίωσης.

Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα Μποδοσάκη για την έγκριση του αιτήματός μας και για την ανεκτίμητη συνεισφορά τους, τόσο για την κάλυψη του ενοικίου του γραφείου του Σωματείου μας, όσο και για τη συνέχιση υποστήριξής τους στο ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει μέρος της τρανς κοινότητας.

Παράλληλα, καθώς πλην του ενοικίου και της ενίσχυσης τρανς ανθρώπων που βρίσκονται σε αδυναμία διαβίωσης, και επειδή το Σωματείο μας δεν λαμβάνει την παρούσα στιγμή άλλη χρηματοδότηση, καλούμε  όποιο πρόσωπο έχει τη δυνατότητα και θα μπορούσε και ήθελε να συνεισφέρει οικονομικά στον αγώνα του ΣΥΔ για ίσα δικαιώματα και ελευθερίες, μπορεί να το κάνει με έστω μία μικρή συνεισφορά στον λογαριασμό μας:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5052088126112

ΙΒΑΝ: GR95 0172 0520 0050 5208 8126 112

SWIFT – BIC: PIRBGRAA

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ: ΔΩΡΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΔ.

Κάθε συνεισφορά σας είναι πολύτιμη για εμάς, καθώς στοιχειώδες για να μπορούμε να συνεχίζουμε είναι η αφενός μεν η κάλυψη των λοιπών παγίων λειτουργικών εξόδων του ΣΥΔ, καθώς και όλων των δράσεών μας, ενώ όπως κάνουμε πάντα, θα αναφέρεται στον ετήσιο απολογισμό μας στο πλαίσιο της διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Το ΣΥΔ διαμαρτύρεται έντονα για τον απερίφραστα κακοποιητικό τρανσφοβικό λόγο κατά το 12ο Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρίας».

•Νοέμβριος 28, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Το ΣΥΔ διαμαρτύρεται έντονα για τον απερίφραστα κακοποιητικό τρανσφοβικό λόγο κατά το 12ο Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρίας».

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Το ΣΥΔ διαμαρτύρεται έντονα για τον απερίφραστα κακοποιητικό τρανσφοβικό λόγο κατά το 12ο Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρίας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ προσώπων, με το παρόν δελτίο τύπου διαμαρτύρεται με έντονο τρόπο για τον ιδιαίτερα κακοποιητικό τρανσφοβικό λόγο κατά τη διάρκεια του 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρίας.

Συγκεκριμένα, πέρα από τις θέσεις βιολογικού ντετερμινισμού διμερών αντιλήψεων για τα φύλα, που είναι ξεπερασμένες επιστημονικά (και έχει σημασία ότι αναπτύχθηκαν από αρκετά πρόσωπα που ήταν ομιλητές), που ομοιάζουν με αυτές που προσπαθεί διακαώς να νομοθετήσει η διακυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ και περιφρονούν με κακοποιητικό τρόπο  τόσο τα τρανς όσο και τα ίντερσεξ πρόσωπα, εκφράστηκαν ιδιαίτερα ανησυχητικές θέσεις, όπως ότι οι «οι τρανς άντρες είναι διχασμένα κορίτσια» ή σε άλλη αποστροφή «κάτι σαν τρανς», συνδέθηκε με σεξιστικό τρόπο η «θηλυκότητα» με την εγκυμοσύνη αγνοώντας παράλληλα με αυτό τον τρόπο τις περιπτώσεις κυοφορίας τρανς αντρών,  ενώ πολλά πρόσωπα που ήταν ομιλητές είχαν αναφορές σε παθολογικοποίηση της τρανς κατάστασης.

Σε όλα τα παραπάνω, που θεωρούμε πολύ ανησυχητικά, ιδιαίτερα όταν διαλαμβάνονται σε Συνέδριο ενός φορέα όπως η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία που οφείλει να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και καλές πρακτικές  θα πρέπει οπωσδήποτε να σημειώσουμε ότι πρώτιστα οι αποκλειστικά διμερείς αντιλήψεις για τα φύλα που βασίζονται στον βιολογικό ντετερμινισμό είναι πέρα από ξεπερασμένες, αντιεπιστημονικές, καθώς ακόμη και βιολογικά αγνοούν την ύπαρξη (και ως εκ τούτου τα ατομικά δικαιώματα) των ίντερσεξ προσώπων, που σύμφωνα με όλες τις σύγχρονες έρευνες αποτελούν περίπου του 1,7% του πληθυσμού, ενώ παραπέμπουν σε μία «τραμπική» αντίληψη πραγμάτων, διαγραφής των τρανς, φυλοδιαφορετικών και μη-δυαδικών προσώπων από τη δημόσια σφαίρα.

Περαιτέρω, είναι απαράδεκτη η συντήρηση θέσεων παθολογικοποίησης των τρανς ταυτοτήτων, όταν από τον Ιούνιο του 2018, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικαιροποιήσει τον σχετικό ταξινομητικό κατάλογο ICD-11[1], αφαιρώντας  εντελώς η κατηγορία F64 (καθώς και η επόμενη F65 που αναφέρονται σε «διαταραχή ταυτότητας φύλου) και αντί αυτής προστέθηκε κατηγορία 6 («Conditions related to sexual health» – 6A50) ως απλή ιατρική κατάσταση (εκτός του κεφαλαίου των ψυχικών διαταραχών) η έννοια της ασυμφωνίας φύλου (gender incongruence), ώστε οι τρανς άνθρωποι να μη στιγματίζονται και δίχως να θεωρείται η τρανς κατάσταση ως ψυχική διαταραχή.

Επίσης, με τις ίδιες ακριβώς θέσεις έχει συνταχθεί ο Διαπολιτισμικός Κλάδος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας[2], που ανάμεσα στα υπόλοιπα αναφέρει: «Αξιόπιστες μελέτες διεθνώς, καθώς επίσης και οι ψυχολογικές δοκιμασίες, καταδεικνύουν πως η τρανς κατάσταση δεν συνιστά ψυχοπαθολογία, αλλά μια παραλλαγή της φυσιολογικής έκφρασης του φύλου», ενώ συμπληρώνει στην ίδια ανακοίνωση ότι «Ο κλάδος μας διαφωνεί έντονα με την ψυχιατρικοποίηση της διεμφυλική κατάστασης».

Πέραν αυτών θα μπορούσαμε να παραθέσουμε ακόμη θέσεις διεθνών επιστημονικών οργανισμών, όπως της Παγκόσμιας Ένωσης Επαγγελματιών Διεμφυλικής Υγείας (WPATH][3], καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές της Αμερικανικής Ένωσης Ψυχολόγων (APA)[4]που όλες καταδικάζουν την παθολογικοποίηση των τρανς προσώπων.

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθούμε στην από 8 Φεβρουαρίου 2018 απάντηση του Υπουργού Υγείας, σε σχετική ερώτηση βουλευτών σε σχέση με έτερη επιστημονική ημερίδα που είχε γίνει στον Ευαγγελισμό με ομιλήτρια την κυρία Προκοπάκη, που ανάμεσα στα υπόλοιπα ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας είχε απαντήσει: «Η θεματική και οπτική της εκδήλωσης-σεμιναρίου της Ένωσης Επιστημονικού Προσωπικού του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός δεν απηχούν τις θέσεις της Πολιτικής Ηγεσίας και της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο της ψήφισης του Ν. 4491/2017».

Ακόμη πιο ανησυχητικές, για την ακρίβεια ντροπιαστικές όταν εκπορεύονται από έναν επιστημονικό οργανισμό που θα έπρεπε να προάγει τη σύγχρονη επιστημονική γνώση, απαλλαγμένη από προκαταλήψεις και αρνητικά στερεότυπα που στιγματίζουν συνανθρώπους μας, θεωρούμε τις θέσεις που εκφράστηκαν όπως επί παραδείγματι ότι «οι τρανς άντρες είναι διχασμένα κορίτσια» ή «κάτι σαν τρανς», ενώ συνδέθηκε η έκφραση θηλυκότητας με την εγκυμοσύνη, θέσεις που είναι απερίφραστα κακοποιητικές και τρανσφοβικές.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, διαμαρτύρεται με τον πιο έντονο τρόπο για όλα τα παραπάνω που δεν τιμούν διόλου τον επιστημονικό κόσμο της χώρας μας, και θεωρούμε απαραίτητο και επιτακτικό, η Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Υγείας που έχει συσταθεί από τον Ιούλιο του 2018[5] και συνεχίζει τις εργασίες της, ανάμεσα στα υπόλοιπα, να προχωρήσει στις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε η Ελλάδα να εκσυγχρονίσει το σχετικό πλαίσιο ώστε να αρθούν στον χώρο της υγείας οι διμερείς αντιλήψεις για τα φύλα, και να μη παθολογικοποιούνται οι τρανς και ίντερσεξ ταυτότητες.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Ο επικαιροποιημένος ταξινομητικός κατάλογος ψυχικών διαταραχών ICD-11: https://icd.who.int/browse11/l-m/en.

[2] Η θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ): http://www.psych.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:2017-10-12-09-11-59&lang=el

[3] Δήλωση της Παγκόσμιας Επαγγελματικής Ένωση για την Υγεία των Διεμφυλικών (WPATH), 15.11.2017: http://t-zine.gr/enosi-epangelmation-ygias-diemfylikon-kanena-ebodio-iatrikon-diagnoseon-i-symvouleftikis-oute-ston-engamo-vio-i-tin-ilikia-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-taftotitas-fylou/.

[4] Guidelines for Psychological Practice with Transgender and Gender Nonconforming People: https://www.apa.org/practice/guidelines/transgender.pdf.

[5] Σύσταση Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υγείας με συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΥΔ: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/07/09/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%CF%84/.