ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Συμβολή του ΣΥΔ στη διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με την προστασία θυμάτων».

•Φεβρουαρίου 16, 2017 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Συμβολή του ΣΥΔ στη διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με την προστασία θυμάτων».

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2017

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Συμβολή του ΣΥΔ στη διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με την προστασία θυμάτων».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αναγνωρισμένη συλλογικότητα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των τρανς ανθρώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, καταθέτει τις προτάσεις του για την βελτίωση του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ[1] για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης – Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου»[2].

Οι παρατηρήσεις μας αφορούν, κυρίως, την συμπερίληψη των χαρακτηριστικών φύλου σε δύο άρθρα, την επέκταση των προνοιών και για περιπτώσεις ρατσιστικών εγκλημάτων, ενώ αν και δεν συμπεριλαμβάνεται στην Οδηγία 2012/29/ΕΕ, θεωρούμε σημαντικό να προστεθεί διάταξη για την προστασία των υπερασπιστών ατομικών δικαιωμάτων, καθώς από πολλές εκθέσεις διεθνών οργανισμών προκύπτει ότι συχνά οι υπερασπιστές ατομικών δικαιωμάτων είναι ευάλωτοι σε στοχοποίηση, θυματοποίηση, εκφοβισμό ή αντεκδίκηση.

Συγκεκριμένα προτείνουμε κατ’ άρθρο:

Άρθρο 1, παράγραφος 1: Στους λόγους αντιμετώπισης χωρίς διακρίσεις είναι απαραίτητο να προστεθούν μετά την ταυτότητα φύλου, και τα χαρακτηριστικά φύλου, ώστε τα θύματα αξιόποινων πράξεων που είναι ίντερσεξ να τυγχάνουν έννομης προστασίας.

Άρθρο 8, παράγραφος 5: Προτείνουμε οι προστασίες που παρέχει η παράγραφος αυτή σε τέκνα γυναικών που είναι θύματα να επεκταθεί και στα ρατσιστικά εγκλήματα. Προτείνουμε την ακόλουθη αναδιατύπωση: «5. Τα τέκνα γυναικών θυμάτων προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας, οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ενδοοικογενειακής βίας, εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας, καθώς και ρατσιστικών εγκλημάτων κατά την έννοια του Άρθρου 81Α του Ποινικού Κώδικα, έχουν δικαίωμα στα μέτρα υποστήριξης και φροντίδας του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 9, παράγραφος 3: Ομοίως προτείνουμε να επεκταθούν οι προστασίες και για τα θύματα ρατσιστικών εγκλημάτων, κατά την έννοια του Άρθρου 81Α του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 12, παράγραφος 1: Προτείνουμε, το δικαίωμα να αποφεύγεται η επαφή του θύματος με τον δράστη, να επεκταθεί πλην του ιδίου του θύματος και της οικογενείας του, και στους οικείους του (όπως ορίζονται στο Άρθρο 2).

Άρθρο 14, παράγραφος 1: Ομοίως στο δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής πλην της οικογένειας προτείνουμε να προστεθούν και οι οικείοι του θύματος.

Άρθρο 15, παράγραφος 2, σημείο α: Στους λόγους που λαμβάνονται υπόψη κατά την ατομική αξιολόγηση, πρέπει να προστεθούν και τα χαρακτηριστικά φύλου.

Άρθρο 15, παράγραφος 3: Ακριβώς μετά την παράγραφο 3, που αναφέρεται στα παιδιά θύματα, προτείνουμε να προστεθεί ακόμη μία παράγραφος που να αναφέρεται στην προστασία θυμάτων που είναι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και στην Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)[3]. Συγκεκριμένα προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση: «3’. Οι υπερασπιστές ατομικών δικαιωμάτων θυμάτων, συνήγοροι ή μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων, που συνδράμουν στην προστασία του θύματος, χρήζουν προστασίας εάν αυτό ζητηθεί, λόγω ιδιαίτερου κινδύνου να υποστούν στοχοποίηση, θυματοποίηση, εκφοβισμό ή αντεκδίκηση, από τον δράστη, τις διωκτικές αρχές ή από οποιονδήποτε τρίτο». Ιδιαίτερα αυτό το σημείο το θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς όπως, τόσο από εκθέσεις σωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, όσο και του ΟΑΣΕ, προκύπτει ότι συχνά οι υπερασπιστές ατομικών δικαιωμάτων είναι ευάλωτοι σε στοχοποίηση, θυματοποίηση, εκφοβισμό ή αντεκδίκηση.

Άρθρο 16, παράγραφος δ: Σε αυτήν την παράγραφο, προτείνουμε να συμπεριληφθεί πέραν του ρατσιστικού εγκλήματος, ευλόγως, και η διάσταση της ταυτότητας φύλου στην αναφορά για λόγους φύλου, καθώς στο εδάφιο αυτό ορίζεται εάν η εξέταση των θυμάτων θα λαμβάνει χώρα από πρόσωπο του ιδίου ή διαφορετικού φύλου. Προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση: «δ) κάθε εξέταση θυμάτων σεξουαλικής βίας, βίας λόγω φύλου, ενδοοικογενειακής βίας, ή ρατσιστικού εγκλήματος, εφόσον δεν διεξάγεται από δικαστικό λειτουργό διεξάγεται από πρόσωπο του ίδιου με το θύμα φύλου, λαμβανομένης υπόψη της διάστασης της ταυτότητας φύλου όταν αυτή ενσκήπτει, εφόσον το επιθυμεί το θύμα».

.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743

Τηλ. 210.9210697

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

[1] Οδηγία 2012/29/ΕΕ: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029

[2] Σχέδιο νόμου: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=7978

[3] OSCE – Guidelines on the Protection of Human Rights Defenders: http://www.osce.org/odihr/119633

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Καλό ταξίδι στον Πρόεδρο της PRAKSIS, Τζανέτο Αντύπα».

•Φεβρουαρίου 15, 2017 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Καλό ταξίδι στον Πρόεδρο της PRAKSIS, Τζανέτο Αντύπα».

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2017

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Καλό ταξίδι στον Πρόεδρο της PRAKSIS, Τζανέτο Αντύπα».

Με θλίψη και με σεβασμό αποχαιρετούμε τον αγαπημένο φίλο, συνεργάτη και αγωνιστή για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Πρόεδρο της PRAKSIS, Τζανέτο Αντύπα.

Θα τον θυμόμαστε πάντα να βρίσκεται στο πλευρό όλων των ανθρώπων που βρίσκονταν σε ανάγκη, των αδυνάμων, ως έναν σπουδαίο άνθρωπο που με περίσσευμα ψυχής στάθηκε κοντά μας, ως πολύτιμο συνεργάτη στον αγώνα μας, αλλά και όλων των ανθρώπων, για ίσα δικαιώματα.

Αφήνει πίσω του μία πλούσια παρακαταθήκη, αλλά και έμπνευση στον αγώνα ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στην φροντίδα υγείας, στην στέγαση, στην εργασία, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους χωρίς διακρίσεις.

Το αποτύπωμα που αφήνει πίσω του θα μας συνοδεύει για πάντα και θα βρεθούμε κοντά του αύριο, Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου, στις 15:30 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Σχιστού, στον Ιερό Ναό Αγ. Γερασίμου, να τον αποχαιρετίσουμε.

Καλό ταξίδι Τζανέτο!

.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743

Τηλ. 210.9210697

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «22 Ιανουαρίου: Διεθνής Ημέρα Δράσης και Αλληλεγγύης προς τους Τρανς Φυλακισμένους».

•Ιανουαρίου 21, 2017 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «22 Ιανουαρίου: Διεθνής Ημέρα Δράσης και Αλληλεγγύης προς τους Τρανς Φυλακισμένους».

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2017

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «22 Ιανουαρίου: Διεθνής Ημέρα Δράσης και Αλληλεγγύης προς τους Τρανς Φυλακισμένους».

Η 22α Ιανουαρίου, Διεθνής Ημέρα Δράσης και Αλληλεγγύης προς τους Τρανς Φυλακισμένους, αποτελεί διεθνώς μία ημέρα ευαισθητοποίησης και αλληλεγγύης προς τα τρανς πρόσωπα που αντιμετωπίζουν το πιο σκληρό πρόσωπο των έμφυλων διακρίσεων και βίας στις φυλακές ή όταν βρίσκονται σε θέση κράτησης.

Για τα τρανς πρόσωπα που δεν αναγνωρίζεται η πραγματική τους ταυτότητα ή κακοποιείται βάναυσα όταν βρίσκονται σε φυλακές που δεν συνάδουν με την ταυτότητα φύλου τους, που υφίστανται βάρβαρες παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής, παρενοχλήσεις ή βία, που φτάνουν έως τον βιασμό  στις φυλακές ή όταν βρίσκονται σε θέση κράτησης.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), εγείρει με την ευκαιρία της ημέρας αυτής, τα πολύ σοβαρά προβλήματα μισαλλοδοξίας, διακρίσεων ή και βίας, που αντιμετωπίζουν οι τρανς φυλακισμένες ή φυλακισμένοι, ή τρανς που βρίσκονται σε θέση κράτησης, και αναδεικνύει μέσω των προτάσεών του τις αλλαγές που είναι απαραίτητο να γίνουν στον Σωφρονιστικό Κώδικα, όπως τις έχει διατυπώσει από τον Ιανουάριο του 2013 σε δελτίο τύπου μας (περισσότερα εδώ). Συγκεκριμένα προτείνουμε τις ακόλουθες αλλαγές:

– Άρθρο 3, 1. «Απαγορεύεται κάθε δυσμενής διακριτική μεταχείριση των κρατουμένων, ιδίως εκείνη που βασίζεται….», πρέπει να προστεθούν ο σεξουαλικός προσανατολισμός και (κυρίως) η ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου.

– Άρθρο 3, 2. «…και κρατουμένων με ιδιαιτερότητες γενετησίου προσανατολισμού…» είναι λάθος η έκφραση – αφενός μεν ο προσδιορισμός «ιδιαιτερότητες» αποδίδει από μόνος του χαρακτηριστικά διάκρισης, αφετέρου ο όρος «γενετήσιος προσανατολισμός» είναι αδόκιμος. Προτείνουμε την αλλαγή όλης της παραγράφου ως εξής: «Ειδική μεταχείριση των κρατουμένων επιφυλάσσεται, όταν δικαιολογείται από την νομική ή πραγματική κατάστασή τους, όπως υπόδικων και κατάδικων, εγγάμων και αγάμων ή των εχόντων υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, ασθενών η κατάσταση υγείας των οποίων προκύπτει από βεβαίωση δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος, ανηλίκων και ενηλίκων, ανδρών γυναικών και ανεξαρτήτως φύλου και έκφρασης φύλου, ατόμων με αναπηρίες ή από τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, ατόμων ανεξαρτήτως του σεξουαλικού τους προσανατολισμού και της ταυτότητας ,έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου τους, κρατουμένων που είναι γονείς (ιδίως ανήλικων τέκνων), αλλοδαπών, κρατουμένων με επαγγελματικές δραστηριότητες, εφόσον γίνεται υπέρ του/της κρατουμένου και για την εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών που απορρέουν από την κατάσταση στην οποία ευρίσκεται.»

– Τμήμα Β’, Άρθρο 6, 2. Στο Επιστημονικό Συμβούλιο ΕΣΣΠΕΠ, προτείνουμε την προσθήκη ενός επιστήμονα νομικού εξειδικευμένου στα ανθρώπινα δικαιώματα.

– Κεφάλαιο Δεύτερο, Άρθρο 11 (Διάκριση και διαχωρισμός κρατουμένων), 3. Θεωρούμε ότι πρέπει ως πραγματική κατάσταση να προστεθούν η ταυτότητα και η έκφραση φύλου καθώς και τα χαρακτηριστικά φύλου, ενώ ανάμεσα στο δίπολο άντρας και γυναίκα πρέπει να προστεθούν τα διεμφυλικά και ίντερσεξ άτομα. Συγκεκριμένα προτείνουμε να αλλάξει ως εξής: «Η πραγματική κατάσταση αφορά ιδίως το φύλο και την ταυτότητα,  έκφραση φύλου και χαρακτηριστικά φύλου, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την εθνότητα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, και την κατάσταση σωματικής και ψυχικής υγείας και, βάσει αυτής οι κρατούμενοι διακρίνονται σε άντρες γυναίκες διεμφυλικά ή ίντερσεξ άτομα, νεαρούς ενήλικες…»

– Κεφάλαιο Δεύτερο, Άρθρο 11 (Διάκριση και διαχωρισμός κρατουμένων), 6. Θεωρούμε απαραίτητο να αλλάξει το γ) που αναφέρεται σε «ιδιαιτερότητες γενετήσιου προσανατολισμού. Προτείνουμε την ακόλουθη αλλαγή: γ) είναι ευάλωτοι λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας ή έκφρασης ή χαρακτηριστικών φύλου τους.

– Άρθρο 12, 1. Προτείνουμε την αλλαγή: «Κρατούμενοι ανεξαρτήτως φύλου και ταυτότητας, έκφρασης ή χαρακτηριστικών φύλου…» αντί του «Κρατούμενοι και των δύο φύλων…».

– Άρθρο 13. Προτείνουμε να προστεθεί άρθρο ανάμεσα στα 2 και 3 για τα κρατούμενα άτομα που είναι διεμφυλικά ή ίντερσεξ. Συγκεκριμένα προτείνουμε την προσθήκη του ακόλουθου άρθρου: «3. Τα διεμφυλικά και ίντερσεξ άτομα που είναι κρατούμενα και βρίσκονται στην διαδικασία φυλομεταβάσης – επαναπροσδιορισμού του φύλου τους, παρακολουθούνται αν το ζητήσουν μετά από αίτημά τους από σχετικό γιατρό ενδοκρινολόγο καθώς και ψυχολόγο και μεταφέρονται σε κατάλληλο δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα.

– Άρθρο 21 (Διαδικασία εισαγωγής). Προτείνουμε κατά τη διαδικασία εισαγωγής για τα διεμφυλικά και ίντερσεξ άτομα, να καταγράφονται με το επιθυμητό κατά αυτά όνομα που να αντιστοιχεί με το κοινωνικό τους φύλο. Συγκεκριμένα μετά το άρθρο 2. προτείνουμε να προστεθεί το εξής: «Τα διεμφυλικά και ίντερσεξ άτομα, καταγράφονται και με το όνομα που τα ίδια επιθυμούν ώστε τα στοιχεία καταγραφής να βρίσκονται σε συμφωνία με το επιθυμητό τους φύλο. Περαιτέρω προσφωνούνται από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους με το όνομα αυτό και απαγορεύεται ρητά κάθε διάκριση ή ηθική απομείωση της προσωπικότητάς τους με βάση την ταυτότητα, την έκφραση ή τα χαρακτηριστικά του φύλου τους, τόσο από τους υπαλλήλους του σωφρονιστικού καταστήματος, όσο και από τους συγκρατούμενούς τους».

– Άρθρο 21, 6. Προτείνουμε να αναφέρεται ότι αν ο/η κρατούμενος/η είναι διεμφυλικό ή ίντερσεξ άτομο, η έρευνα να διενεργείται από άτομο που να είναι του ιδίου κοινωνικού και όχι βιολογικού φύλου. Συγκεκριμένα προτείνουμε: «… Η έρευνα διενεργείται από τουλάχιστον δύο υπαλλήλους του ιδίου φύλου με τον κρατούμενο και στην περίπτωση που ο κρατούμενος είναι διεμφυλικό ή άτομο  από ιδίου κοινωνικού φύλου».

– Άρθρο 26, (Ενδυμασία και κλινοστρωμνή). Επί της ενδυμασίας, προτείνουμε να υπάρξει προσθήκη επιπλέον άρθρου για τα διεμφυλικά και ίντερσεξ άτομα ώστε να έχουν το δικαίωμα εφόσον το επιθυμούν να έχουν την ενδυμασία που να βρίσκεται σε αρμονία με το κοινωνικό τους φύλο. Συγκεκριμένα, ανάμεσα στο 2 και το 3 προτείνουμε την προσθήκη του ακόλουθου: » Όσον αφορά τα διεμφυλικά και ίντερσεξ άτομα, η διεύθυνση του καταστήματος χορηγεί ενδυμασία που να αναλογεί και να βρίσκεται σε αρμονία με το κοινωνικό τους φύλο».

– Άρθρο 27, (Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη). Επί της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προτείνουμε να υπάρξει προσθήκη μέριμνας για τα διεμφυλικά και ίντερσεξ άτομα που βρίσκονται στην διαδικασία επαναπροσδιορισμού φύλου. Συγκεκριμένα προτείνουμε ανάμεσα στο 3 και το 4 την προσθήκη του άρθρου ή πεδίου: «Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα διεμφυλικά και ίντερσεξ άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία φυλομετάβασης και επαναπροσδιορισμού του φύλου τους, με την παρακολούθηση από ειδικούς επισκέπτες ιατρούς όταν υποβληθεί σχετικό αίτημα».

– Άρθρο 33, (Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση). Επί της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, προτείνουμε να γίνει προσθήκη μέριμνας για τα διεμφυλικά άτομα, καθώς λόγω του αποκλεισμού τους λόγω των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει σαφής ενθάρρυνση ώστε να έχουν με ισότιμο τρόπο παροχή εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Συγκεκριμένα προτείνουμε την προσθήκη του ακόλουθου μεταξύ του 4 και του 5: «Επίσης ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση των διεμφυλικών και ίντερσεξ ατόμων».

– Άρθρο 38, 1., (Καθορισμός εργασίας και απασχόλησης). Θεωρούμε ότι εκτός της ειδικής μέριμνας για τις γυναίκες πρέπει να υπάρχει και μέριμνα για τα διεμφυλικά και ίντερσεξ άτομα. Συγκεκριμένα στο τέλος του άρθρου προτείνουμε την εξής αλλαγή: «… με ιδιαίτερη μέριμνα για τις γυναίκες, τα διεμφυλικά και τα ίντερσεξ άτομα».

– Άρθρο 66, 2.. Το ε) περί προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας πρέπει να αλλάξει σε σεξουαλική ελευθερία.

– Άρθρο 72, 1., (Μεταγωγή για λόγους υγείας). Επί του συγκεκριμένου άρθρου προτείνουμε την προσθήκη: «γ) Σε περιπτώσεις διεμφυλικών και ίντερσεξ ατόμων που βρίσκονται στην διαδικασία προγράμματος για την διαδικασία επαναπροσδιορισμού του φύλου τους ή άλλων διαδικασιών που σχετίζονται με την φυλομετάβαση μετά από σχετικό αίτημα του ατόμου γίνεται μεταγωγή σε αρμόδιο θεραπευτήριο».

– Άρθρο 80, 2., (Μέριμνα της πολιτείας για τους απολυόμενους). Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μία σαφής αναφορά, λόγω των χρόνιων αποκλεισμών που υφίστανται, για τα διεμφυλικά άτομα ως προς τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και την εξεύρεση εργασίας (πιθανόν ομοίως παρόμοια διατύπωση πρέπει να υπάρξει και για άλλες αποκλεισμένες ομάδες, πχ Ρομά, ΑμΕΑ κ.α.). Προτείνουμε στο τέλος της παραγράφου την προσθήκη της φράσης: «Ειδική μέριμνα και ενθάρρυνση δίνεται στα διεμφυλικά και ίντεσεξ άτομα, με την μέριμνα του ΟΑΕΔ για την ενημέρωση και τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης».

Πέραν των προτάσεών μας, το ΣΥΔ, αναδεικνύει, επίσης, την ιδιαίτερα θετική νομοθεσία που ακολούθησε από τον Αύγουστο του 2016, η Μάλτα αναφορικά με τους τρανς φυλακισμένους (μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ), ενώ δεν παραγνωρίζουμε ότι καίριο σημείο θετικών εξελίξεων για την προστασία των τρανς φυλακισμένων είναι κατάρτιση νομοθεσίας για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), έχει εκφράσει και στο παρελθόν τις ανησυχίες του για την μισαλλοδοξία, τις παρενοχλήσεις, τις διακρίσεις και την βία που αντιμετωπίζουν οι τρανς άνθρωποι στις φυλακές ή σε θέση κράτησης (περισσότερα εδώ), και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα των τρανς φυλακισμένων, αλλά και όλων των φυλακισμένων που αντιμετωπίζουν το πιο βάρβαρο πρόσωπο της βίας, στην κατεύθυνση της πλήρους ισότητας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.92.10.697

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Νέο ωράριο λειτουργίας του γραφείου του ΣΥΔ: Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-14.00 και 17.00-20.00».

•Ιανουαρίου 11, 2017 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Νέο ωράριο λειτουργίας του γραφείου του ΣΥΔ: Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-14.00 και 17.00-20.00».

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2017

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Νέο ωράριο λειτουργίας του γραφείου του ΣΥΔ: Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-14.00 και 17.00-20.00».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο εθελοντικού χαρακτήρα για την προστασία των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, με την παρούσα ανακοίνωση, κάνει γνωστό το νέο ωράριο λειτουργίας του γραφείου του ΣΥΔ, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες: 09.00 έως 14.00 το πρωί και από 17.00 έως 20.00 το απόγευμα.

Κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας, θα λειτουργεί γραμματειακή υποστήριξη αλληλεγγύης και υποστήριξης της τρανς κοινότητας, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας καταγραφών και υποστήριξης για θέματα μισαλλοδοξίας, διακρίσεων ή και βίας για λόγους ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το: 210.92.10.697.

Υπενθυμίζουμε, ακόμη, ότι κάθε Τετάρτη, ώρες 18.00 έως 20.00 λειτουργεί η Ομάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης Επικοινωνίας και Αυτογνωσίας για τρανς ανθρώπους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.92.10.697

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Θετική απόφαση αιτήματος διεθνούς προστασίας ασύλου για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού».

•Δεκέμβριος 28, 2016 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Θετική απόφαση αιτήματος διεθνούς προστασίας ασύλου για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού».

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Θετική απόφαση αιτήματος διεθνούς προστασίας ασύλου για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο εθελοντικού χαρακτήρα για την προστασία των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, με το παρόν δελτίο τύπου, κάνει γνωστή υπόθεση γκέι πρόσφυγα καταγωγής από την Συρία που έγινε δεκτό το αίτημα διεθνούς προστασίας ασύλου του, υπό την υποστήριξη του ΣΥΔ.

Η υπόθεση αυτή αφορά αίτημα διεθνούς προστασίας ασύλου με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό του αιτούντος, καθώς το πρόσωπο είχε δεχτεί στην χώρα καταγωγής του ακραίες διακρίσεις και βία που έφτασαν μέχρι επανειλημμένους βιασμούς του από κυβερνητικό αξιωματούχο.

Η συνέντευξή του έγινε στις 19/12/2016 στην Υπηρεσία Ασύλου, πραγματοποιήθηκε με την παρουσία των ειδικών συμβούλων του ΣΥΔ, σε θέματα ασύλου, Άννας Κουρουπού (Γενική Γραμματέας) και Άννας Απέργη (Γραμματέας Περιφέρειας ΣΥΔ), που έδωσαν όλο το περίγραμμα των λόγων που ο αιτών έπρεπε να λάβει διεθνούς προστασίας ασύλου, ενώ κατατέθηκε υποστηρικτικό Υπόμνημα από το ΣΥΔ που εξηγεί αναλυτικά τη νομική βάση του αιτήματος της συμμετοχής του σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα λόγω κινδύνου δίωξης ή της σωματικής του ακεραιότητας λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση της θετικής έκβασης εκδόθηκε μία εβδομάδα μετά, ενώ στο κείμενο της απόφασης, αναφέρεται η συμμετοχή των δύο ειδικών συμβούλων του ΣΥΔ στην συνέντευξη του πρόσφυγα, η κατάθεση του Υπομνήματος, καθώς και όλοι οι λόγοι που ανεπτύχθησαν στο υπόμνημα, οι οποίοι κρίθηκαν βάσιμοι και αποδεκτοί ώστε το πρόσωπο να λάβει διεθνή προστασία ασύλου.

Το ΣΥΔ από την αρχή του 2016 έχει υποστηρίξει περίπου 30 υποθέσεις αιτούντων διεθνούς προστασίας ασύλου λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, εκ των οποίων 9 έγιναν δεκτές στον πρώτο βαθμό, σε άλλες δύο υποθέσεις έγινε δεκτό αίτημα μετεγκατάστασης σε άλλη χώρα, 3 απερρίφθησαν στον πρώτο βαθμό εκ των οποίων 1 θα υποστηριχθεί και στον δεύτερο βαθμό, ενώ οι υπόλοιπες εκκρεμούν προς εξέταση. Σε όλες τις υποθέσεις, παρίστανται εκπρόσωποι του ΣΥΔ ως ειδικοί σύμβουλοι σε θέματα ασύλου, ενώ έχει κατατεθεί σχετικό Υπόμνημα που εξηγεί τη βάση που πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα διεθνούς προστασίας.

Ωστόσο από τον Μάρτιο του 2016, έχουμε εκφράσει τις ανησυχίες μας που αφορούν τις γενικότερες πολιτικές σε θέματα ασύλου αλλά και ειδικότερα αναφορικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου των αιτούντων (μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ), ενώ στην κατεύθυνση της καλύτερης γνώσης σε θέματα LGBTI ασύλου εκδώσαμε τρίπτυχο-τρίγλωσσα φυλλάδιο στα αγγλικά, γαλλικά και αραβικά (περισσότερα εδώ), τον Ιούνιο του 2016 δώσαμε στη δημοσιότητα δελτίο τύπου με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Προστασίας των Δικαιωμάτων των Προσφύγων, όπου πέραν των ανησυχιών μας καταθέσαμε 10 προτάσεις στην κατεύθυνση του σεβασμού των δικαιωμάτων των αιτούντων διεθνούς προστασίας (περισσότερα εδώ), που με βάση αυτές κατατέθηκε ερώτηση στο Κοινοβούλιο προς του αρμόδιους Υπουργούς (περισσότερα εδώ), ενώ καταθέσαμε επίσης προτάσεις στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου που αφορούσε την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2013/33/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (περισσότερα εδώ).

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), σε συνέχεια όλων των παραπάνω, συνεχίζει να εργάζεται στην κατεύθυνση της εμπέδωσης των δικαιωμάτων των προσφύγων σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, καθώς και της υποστήριξης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας ασύλου προσώπων που υφίστανται διώξεις ή απειλές της σωματικής ακεραιότητας, ελευθερίας, ή της ζωής λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Η Ίση μεταχείριση μετέωρη για τους τρανς ανθρώπους – Ακόμη πιο επιτακτική μία πλήρης νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου χωρίς δικαστική διαδικασία».

•Δεκέμβριος 5, 2016 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Η Ίση μεταχείριση μετέωρη για τους τρανς ανθρώπους – Ακόμη πιο επιτακτική μία πλήρης νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου χωρίς δικαστική διαδικασία».

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Η Ίση μεταχείριση μετέωρη για τους τρανς ανθρώπους – Ακόμη πιο επιτακτική μία πλήρης νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου χωρίς δικαστική διαδικασία».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο εθελοντικού χαρακτήρα για την προστασία των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, αναγνωρίζει ως βήμα σε θετική κατεύθυνση την ψήφιση του σχεδίου νόμου για την ίση μεταχείριση στον χώρο της εργασίας, ωστόσο ημιτελές καθώς δεν συμπεριλήφθησαν η ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου στα πεδία: α) της κοινωνικής προστασίας συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, β) τις κοινωνικές παροχές, φορολογικές δηλώσεις, η πλεονεκτήματα, γ) την εκπαίδευση, δ) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της στέγης.

Η αναγκαιότητα της προσθήκης της ταυτότητας φύλου και των χαρακτηριστικών φύλου στο Άρθρο 3, παράγραφος 2 του νόμου για την Ίση Μεταχείριση, πέραν των πλούσιων νομικών επιχειρημάτων όπως προκύπτουν από αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), με πιο χαρακτηριστικές τις CM/Rec(2010)5 και 2048(2015) του ΣτΕ, είναι αδήριτη καθώς οι τρανς άνθρωποι αντιμετωπίζουν καθημερινά διακρίσεις, περιορισμένη πρόσβαση ή και αποκλεισμούς στα παραπάνω πεδία.

Τόσο από καταγγελίες που συχνά έρχονται στην δημοσιότητα, όσο και από εκθέσεις ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, προκύπτει ευθέως ότι οι τρανς άνθρωποι δέχονται παρενοχλήσεις, μπούλινγκ ή και βία στον χώρο της εκπαίδευσης, αντιμετωπίζουν παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής ή παρενοχλήσεις στον χώρο της υγείας και τούτο συχνά γίνεται αιτία περιορισμένης πρόσβασής τους στην υγειονομική περίθαλψη, ενώ υπάρχουν πάμπολλες καταγγελίες άρνησης παροχής υπηρεσιών σε τρανς ανθρώπους, καθώς και αρνήσεις μίσθωσης. Συνεπώς η ίση μεταχείριση παραμένει ακόμη μετέωρη για τους τρανς ανθρώπους.

Ακόμη, δε, ο ακραίος τρανσφοβικός λόγος που αναπτύσσεται ακόμη και από βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, θεσμοποιώντας ρατσιστικές συμπεριφορές, με τελευταίο παράδειγμα το παραλήρημα του βουλευτού Κατσίκη που είχε το θράσος να αναρωτηθεί εάν ένας συμπολίτης του,  τρανς πρόσωπο μπορεί να είναι εκπαιδευτικός ή να ασκεί οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, κάνει ακόμη πιο επιτακτική ανάγκη την εγρήγορση όλων των δημοκρατικών πολιτών για την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των συνανθρώπων μας, και την απόλαυση της ζωής τους χωρίς διακρίσεις σε όλα τα πεδία της καθημερινής ζωής, καθώς και σε θεσμικό επίπεδο την χωρίς καθυστέρηση ψήφιση νόμου για την πλήρη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου βασιμένη μόνο στον αυτοπροσδιορισμό χωρίς δικαστικές διαδικασίες.

Δεδομένης, μάλιστα, της παρέμβασης του πρώην Γενικού Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κυρίου Κωστή Παπαϊωάννου, στην ημερίδα του ΣΥΔ για την Διεθνή Ημέρα Τρανς* Μνήμης στις 26.11.2016 στην Αθήνα, που περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά του σχεδίου νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου που έχει ήδη καταρτιστεί ωστόσο δεν έχει δοθεί στην δημοσιότητα, που όπως ανακοίνωσε θα εξακολουθεί να διατηρεί την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (δικαστική διαδικασία), και η οποία θα εξακολουθεί να παραβιάζει την ιδιωτική ζωή των τρανς ανθρώπων και συνεπώς το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ενώ δεν θα τηρεί τα στάνταρντς όπως έχουν τεθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης σύμφωνα με την απόφαση 2048(2015), καλούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να φέρει ένα πλήρες σχέδιο νόμου που θα αναγνωρίζει την ταυτότητα φύλου, βασισμένο μόνο στον αυτοπροσδιορισμό, με γρήγορες, διαφανείς, μη γραφειοκρατικές διαδικασίες, με μία απλή αίτηση στο οικείο ληξιαρχείο.

Ακόμη, όπως έχουμε τονίσει σε πολλές δημόσιες παρεμβάσεις μας, το σχέδιο νόμου για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, είναι αναγκαίο να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) να απεμπλέκει το ανθρώπινο δικαίωμα της αναγνώρισης του φύλου από τις οποιεσδήποτε ιατρικές διαδικασίες (επέμβασης/στείρωσης/γνωμάτευσης): μόνο με βάση τον αυτοπροσδιορισμό, β) διαδικασία γρήγορη, διαφανής, πλήρως προσβάσιμη για όλα τα πρόσωπα με ένα αίτημα στο ληξιαρχείο εντός 30 ημερών, γ) προστασία της οικογενειακής ζωής του προσώπου (δεν διαλύεται πρότερος γάμος, διατηρείται επιμέλεια τέκνων), δ) διαδικασία διαθέσιμη και για ανήλικα πρόσωπα, ε) δυνατότητα τρίτης ή κενής καταχώρισης φύλου, ε) προστασία στο σχολικό περιβάλλον για τα τρανς παιδιά που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να αλλάξουν τα έγγραφά τους, στ) προστασία στο σύστημα υγείας και ασφαλιστική κάλυψη όλης της διαδικασίας επαναπροσδιορισμού, ζ) προστασία της σωματικής ακεραιότητας και φυσικής αυτονομίας των ίντερσεξ προσώπων (απαγόρευση επεμβάσεων χωρίς τη συναίνεση του προσώπου), η) επέκταση νομοθεσιών κατά των διακρίσεων λόγω φύλου (Νόμοι 3896/2010 και 3769/2009) με σαφή αναφορά ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, θ) προστασία τρανς προσφύγων και διαδικασία διαθέσιμη και γι’ αυτούς.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και αναμένει από το αρμόδιο Υπουργείο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις τηρώντας τις δεσμεύσεις της και ακολουθώντας τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης σύμφωνα με τα στάνταρντς για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των τρανς και ίντερσεξ ανθρώπων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

Κοινή δήλωση 23 οργανώσεων και φορέων για τη Μόρια: Χρειάζονται κι άλλοι νεκροί για να δοθούν εγγυήσεις ασφάλειας στους καταυλισμούς;

•Νοέμβριος 29, 2016 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κοινή δήλωση 23 οργανώσεων και φορέων για τη Μόρια: Χρειάζονται κι άλλοι νεκροί για να δοθούν εγγυήσεις ασφάλειας στους καταυλισμούς;

Κοινή δήλωση 23 οργανώσεων και φορέων για τη Μόρια: Χρειάζονται κι άλλοι νεκροί για να δοθούν εγγυήσεις ασφάλειας στους καταυλισμούς;

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016

Το πρόσφατο δυστύχημα στη Μόρια που κόστισε ζωές προσφύγων δεν έγινε την κακιά στιγμή που μπορεί να συμβεί στον καθένα. Αφορά τις συνθήκες διαβίωσης σε χώρο ευθύνης του κράτους το οποίο οφείλει να τηρεί συγκεκριμένους κανόνες ασφαλείας. Πώς όμως να θέσει τέτοιους κανόνες, όταν το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής δεν ενδιαφέρθηκε να καταρτίσει σε κανέναν καταυλισμό, στα νησιά και την ενδοχώρα, κανονισμό λειτουργίας ο οποίος μεταξύ άλλων θα προέβλεπε τα σχετικά με την ασφάλεια και την πυρασφάλεια του χώρου; Εξάλλου, στους χώρους αυτούς, κλειστούς και ανοιχτούς, προΐστανται διοικητές που έχουν διοριστεί από το υπουργείο με ad hoc διαδικασίες, χωρίς διαγωνισμό, χωρίς να υπάρχουν απαιτητά προσόντα και σαφείς αρμοδιότητες, και χωρίς βέβαια οι διευθυντές να έχουν στα χέρια τους κάποιον κανονισμό να ακολουθήσουν.

Στους προσφυγικούς καταυλισμούς ήδη έχουν εξαντληθεί τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Σε αυτούς, η ασφάλεια αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση διαβίωσης. Θα έπρεπε να αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο της μεταναστευτικής πολιτικής, μεγάλης σημασίας και για την ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Στο συγκεκριμένο θλιβερό γεγονός, αλλά και σε άλλα παρόμοια που προηγήθηκαν αλλού (βλ. εμπρηστικές επιθέσεις στη Χίο), οι ευθύνες είναι καταλογιστέες στους διοικητές και την κυβέρνηση. Ας τις αναλάβουν οι πολιτικά και διοικητικά υπεύθυνοι για να διορθώσουν έστω και εκ των υστέρων τις ελλείψεις. Η απόδοση ποινικών ευθυνών, την οποία αναμένουμε, ασφαλώς θα προσδώσει μια νέα διάσταση στο ζήτημα αυτό.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – SOLIDARITY NOW
ASANTE
GENERATION 2.0 FOR RIGHTS EQUALITY & DIVERSITY
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΙ + HIV
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – MED.IN
ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΜΕ HIV/AIDS
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΒΑΒΕΛ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ LGBTQ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΑ
MELISSA-NETWORK OF MIGRANT WOMEN IN GREECE
ΟΜΑΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ.
ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΗ ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΟΛΚΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – PRASKIS
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (ΣΕΜ) – ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ
ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ