ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Θετική εξέλιξη η εισαγωγή για πρώτη φορά στο ελληνικό δικαιϊκό σύστημα της έκφρασης φύλου».

•1 Ιουλίου, 2021 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Θετική εξέλιξη η εισαγωγή για πρώτη φορά στο ελληνικό δικαιϊκό σύστημα της έκφρασης φύλου».
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Θετική εξέλιξη η εισαγωγή για πρώτη φορά στο ελληνικό δικαιϊκό σύστημα της έκφρασης φύλου».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με το παρόν δελτίο τύπου κάνει γνωστή τη θετική εξέλιξη της εισαγωγής για πρώτη φορά στο ελληνικό δικαιϊκό σύστημα της έκφρασης φύλου.

Συγκεκριμένα, στον Ν. 4808/2021[1], ο οποίος στο Πρώτο Μέρος του κυρώνει τη Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO)[2] «Για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας», Άρθρο 4, παρ. 2, στοιχείο γ, αναφέρεται:

γ) ως «παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος κατά το άρθρο 2 του ν. 3896/2010 (Α’ 107) και την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4443/2016 (Α’ 232). Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση του ν. 3896/2010, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.

Αν και η εισαγωγή γίνεται χωρίς να συνοδεύεται από τον απαραίτητο ορισμό της έννοιας της έκφρασης φύλου[3], τούτο είναι μία πολύ θετική εξέλιξη, που ταυτόχρονα γεννά την ανάγκη, τόσο για λόγους ουσίας, όσο και για λόγους εναρμόνισης των νομοθεσιών, να προστεθεί η έκφραση φύλου σε όλες τις σχετικές νομοθεσίες, όπως: της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση στον χώρο της εργασίας (ν. 4443/2016 με ταυτόχρονη επέκταση στα πεδία της εκπαίδευσης, της κοινωνικής προστασίας συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγείας, της πρόσβασης στη διάθεση αγαθών και υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της στέγασης), του αντιρατσιστικού νόμου (ν. 4285/2014), του Άρθρου 82Α ΠΚ για το ρατσιστικό έγκλημα, καθώς και σε άλλες σχετικές διατάξεις που βρίσκονται διάχυτες σε άλλες νομοθεσίες. Επ’ αυτού θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η επέκταση ως προς την έκφραση φύλου, συστήνεται και στο Πόρισμα της Επιτροπής για την Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+[4].

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), διαχρονικά θέτει την ανάγκη προστασιών πέραν του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου, και για λόγους έκφρασης φύλου που αποτελεί αλληλένδετο στοιχείο της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου και θα συνεχίσει να εργάζεται στη κατεύθυνση αυτή.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com


[1] https://www.taxheaven.gr/law/4808/2021.

[2] Σημειώνουμε ότι η κύρωση για τη Σύμβαση 190 του ILO υπήρξε πρόταση της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου https://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/isothta_fullwn/DILOSI_EEDA_FAINOMENA_SEXOUALIKIS_KAKOPOIISIS.pdf.

[3] Ο συνήθης ορισμός που δίνεται είναι ο ακόλουθος: «Ως έκφραση φύλου νοείται το σύνολο των χαρακτηριστικών που αφορούν τη συμπεριφορά, τρόπους, αναπαραστάσεις, που σχετίζονται με τον τρόπο που τοποθετείται και εκφράζει ένα πρόσωπο το φύλο του και γίνεται αυτό αντιληπτό από τον περίγυρό του».

[4] https://primeminister.gr/wp-content/uploads/2021/06/ethniki_statigiki_gia_thn_isothta_ton_loatki.pdf?fbclid=IwAR30DIDxP2ApJpyIoQ3Z2jpZEVNIIFV94eSFuHHs0JxhZoC3v0mQ-iU6BWY.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Άνοιξε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ ενίσχυσης εργασίας για τα τρανς πρόσωπα».

•30 Ιουνίου, 2021 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Άνοιξε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ ενίσχυσης εργασίας για τα τρανς πρόσωπα».
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

Αθήνα, 30 Ιουνίου2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Άνοιξε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ ενίσχυσης εργασίας για τα τρανς πρόσωπα».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με την παρούσα ανακοίνωση κάνει γνωστό ότι άνοιξε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ για την ενίσχυση – επιδότηση εργασίας που συμπεριλαμβάνει τα τρανς πρόσωπα.

Οι προϋποθέσεις είναι:

Α) Γενικές Προϋποθέσεις.

1) Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους.

2) Να έχουν συμπληρώσει ειδικό τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης (θα τους δοθεί από τον ΟΑΕΔ)

3) Να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτες κράτους μέλους Ε.Ε., ομογενείς ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Β) Ειδικά τα τρανς πρόσωπα πρέπει να προσκομίσουν:

α) Σε περίπτωση που έχουν ήδη μεταβάλει τα στοιχεία τους μέσω της διαδικασίας του ν.4491/2017 (Α’ 152): Νέα ληξιαρχική πράξη και μεταβολή καταχώρησης στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

β) Σε περίπτωση που δεν έχουν μεταβάλει τα στοιχεία τους μέσω της διαδικασίας του ν.4491/2017 (Α’ 152): Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:

Δηλώνω υπεύθυνα και με όλες τις συνέπειες του Νόμου ότι:

Είμαι διεμφυλικό πρόσωπο και ότι ο ατομικός και εσωτερικός τρόπος αυτοπροσδιορισμού του φύλου μου που αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό της υπόστασής μου ως πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4491/2017 (Α’ 152) δεν ανήκει στο καταχωρισμένο φύλο κατά τη γέννηση.

Η υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται σύμφωνα με τα υποδεικνυόμενα στην υπ’ αριθμ. 42632/22-06-2021 Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2711/Β’/24-06-2021, και με την οποία αποφασίστηκε  η τροποποίηση της προηγούμενης του 2017 «περί του Ειδικού Προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων προσώπων».

Περισσότερες πληροφορίες ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: https://www.oaed.gr/storage/eko/programma-eko/dhmosia-prosklhsh-eko-28-06-2021.pdf, καθώς και στα οικεία γραφεία του Οργανισμού.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Το ΣΥΔ δηλώνει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη των τρανς προσώπων στα προγράμματα του ΟΑΕΔ για την ενίσχυση της εργασίας».

•27 Ιουνίου, 2021 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Το ΣΥΔ δηλώνει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη των τρανς προσώπων στα προγράμματα του ΟΑΕΔ για την ενίσχυση της εργασίας».
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Το ΣΥΔ δηλώνει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη των τρανς προσώπων στα προγράμματα του ΟΑΕΔ για την ενίσχυση της εργασίας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών,μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με το παρόν δελτίο τύπου δηλώνει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη των τρανς προσώπων ανάμεσα στις υπόλοιπες ευάλωτες ομάδες που προβλέπεται η επέκταση του προγράμματος θέσεων απασχόλησης ανέργων του ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. 42632/22-06-2021 Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2711/Β’/24-06-2021, αποφασίζεται η τροποποίηση της προηγούμενης του 2017 «περί του Ειδικού Προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων προσώπων», με τη προσθήκη στις ευάλωτες ομάδες και των διεμφυλικών προσώπων. Ειδικότερα αναφέρεται ότι:

«Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας καιδιεμφυλικών προσώπων και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ)».

Συγκεκριμένα για τα διεμφυλικάτρανς πρόσωπα που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, προβλέπεται ότι:

«ια) Τα διεμφυλικά πρόσωπα να προσκομίσουν:

αα) Σε περίπτωση που έχουν ήδη μεταβάλει τα στοιχεία τους μέσω της διαδικασίας του ν.4491/2017 (Α’ 152): Νέα ληξιαρχική πράξη και μεταβολή καταχώρησης στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

ββ) Σε περίπτωση που δεν έχουν μεταβάλει τα στοιχεία τους μέσω της διαδικασίας του ν.4491/2017 (Α’ 152): Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: είναι διεμφυλικό πρόσωπο και ότι ο ατομικός και εσωτερικός τρόπος αυτοπροσδιορισμού του φύλου του που αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό της υπόστασής του ως πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4491/2017 (Α’ 152) δεν ανήκει στο καταχωρισμένο φύλο κατά τη γέννηση».

Είχε προηγηθεί συνάντηση με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, καθώς και με άλλα υπηρεσιακά στελέχη του οργανισμού, με την Πρόεδρο του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, όπου κατατέθηκε αναλυτικό Υπόμνημα σχετικά με την αναγκαιότητα συμπερίληψης των τρανς προσώπων στα σχετικά προγράμματα για την ενίσχυση της εργασίας ως θετικό μέτρο που προβλέπεται από τον ν. 4443/2016 (Άρθρο 7 του νόμου) για την άρση υφιστάμενων διακρίσεων και αποκλεισμών, καθώς και μετέπειτα διαβουλεύσεις τους επόμενους μήνες για τη πραγμάτωση του στόχου αυτού.

Σημειώνουμε ότι η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση συμπερίληψης των τρανς προσώπων στα ειδικά προγράμματα του ΟΑΕΔ, αφορά, τόσο τα τρανς πρόσωπα που δεν έχουν μεταβάλει την καταχώριση φύλου και κυρίου ονόματος μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται από τον ν. 4491/2017, όσο και αυτά που τα έχουν μεταβάλει. Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν να διαβάσουν όλη την Υπουργική Απόφαση εδώ:

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), δηλώνει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του γι’ αυτό το πρώτο πολύ θετικό βήμα που ήταν πάγιο αίτημα της κοινότητας, στη κατεύθυνση της άρσης των αποκλεισμών που αντιμετωπίζουν τα τρανς πρόσωπα στον χώρο της εργασίας, και το οποίο θα πρέπει να το ακολουθήσουν πολλά περισσότερα για τη πραγμάτωση της ίσης μεταχείρισης, τόσο στο πεδίο της εργασίας, όσο και σε όλα τα πεδία της καθημερινής ζωής.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση, σύντομα, όταν θα είναι έτοιμη η δημόσια πρόσκληση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 |Ετήσια Γενική Συνέλευση | Απολογισμός δράσεων και Αρχαιρεσίες ΣΥΔ».

•26 Ιουνίου, 2021 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 |Ετήσια Γενική Συνέλευση | Απολογισμός δράσεων και Αρχαιρεσίες ΣΥΔ».
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 |Ετήσια Γενική Συνέλευση | Απολογισμός δράσεων και Αρχαιρεσίες ΣΥΔ».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών,μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με την παρούσα ανακοίνωση καλεί τα τακτικά μέλη του να προσέλθουν στην δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με αντικείμενο τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσεων, καθώς και την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων αρχαιρεσιών – εκλογών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, ώρες: 17:00–19.30, στο γραφείο του Σωματείου μας: Συγγρού 79, 3ος όροφος.

Ακόμη, καλούνται όσα μέλη μας επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή είτε σε όργανα του Σωματείου, είτε στις επιμέρους Γραμματείες, να το δηλώσουν από την Δευτέρα 28.6.2021 έως και την Τετάρτη 30.6.2021.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα λόγω της πανδημίας του covid-19.

Ακολούθως θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΣΥΔ ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός και απολογισμός δράσεων, καθώς και τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών σύμφωνα με τους κανόνες της διαφάνειας που πρέπει να διέπεται η κοινωνία των πολιτών και σύμφωνα με όσα το Καταστατικό μας ορίζει.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας».

•15 Ιουνίου, 2021 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας».
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με την ανακοίνωση αυτή κάνει γνωστή συνάντηση εκπροσώπων του με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχιας, κύριο Γιώργο Σταμάτη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, χτες, Δευτέρα 14 Ιουνίου, σε πολύ καλό κλίμα και στόχο είχε την ανάλυση θεμάτων ευαλωτότητας που αντιμετωπίζει η κοινότητα των τρανς και φυλοδιαφορετικών προσώπων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιαίτερα ευάλωτη υποομάδα των τρανς προσώπων 55 ετών και άνω και την αναζήτηση πρακτικών λύσεων και δράσεων που θα άρουν την σοβαρή απουσία ή έλλειψη κοινωνικής πρόνοιας, αλλά και το στάτους ακραίας φτώχειας  που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν.

Συμφωνήθηκε η συνέχιση της επαφής και η διερεύνηση όλων των πιθανών λύσεων στη κατεύθυνση αυτή.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Καταγγελία άρνησης εφαρμογής του νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου από Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας».

•10 Ιουνίου, 2021 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Καταγγελία άρνησης εφαρμογής του νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου από Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας».
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

Αθήνα, 10  Ιουνίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Καταγγελία άρνησης εφαρμογής του νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου από Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, καταγγέλλει άρνηση μεταβολής των στοιχείων τρανς προσώπου από τη Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά και παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του τρανς ατόμου.

Συγκεκριμένα, η τρανς γυναίκα, ακολούθησε όλη τη χρονοβόρο διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου (ν. 4491/2017), και μετέβαλε την καταχώρηση φύλου, κυρίου ονόματος και προσαρμογής του επωνύμου της, καθώς και τη μετέπειτα διοικητική. Εν συνεχεία, κατέθεσε αρμοδίως αίτημα μεταβολής των στοιχείων της και στα Μητρώα Ναυτικών, απ’ όπου ο σχετικός φάκελος των δικαιολογητικών απεστάλη στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας –Τμήμα ΔΝΕΡ (Αρχείο Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας) για την τελική έγκριση στου αιτήματος της, καθώς είναι απόφοιτη της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, κάτοχος πιστοποιητικού που εκδόθηκε σύμφωνα με της απαιτήσεις της διεθνούς σύμβασης S. T. C. W. 1978 όπως έχει τροποποιηθεί, με ειδικότητα της Πλοιάρχου  Α’ Τάξης του Εμπορικού Ναυτικού.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρ’ ότι κατά παραβίαση του νόμου της ζητήθηκε να καταθέσει ως δικαιολογητικό την δικαστική απόφαση της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου της (και τούτο πράγματι παραβιάζει τη κείμενη νομοθεσία καθώς η παρ. 3 του Άρθρου 4, αναφέρει ρητά ότι αυτή η διαδικασία γίνεται μόνο με βάση τη νέα ληξιαρχική πράξη, ενώ παραβιάζει και την ιδιωτική ζωή του προσώπου), η τρανς γυναίκα τη προσκόμισε μαζί με τα λοιπά έγγραφα που της ζητήθηκαν (ληξιαρχική πράξη γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης και αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας).

Μολαταύτα, και παρ’ ότι ουδείς νόμος προβλέπει κάτι τέτοιο, ούτε υπάρχει (και δεν θα έπρεπε να υπάρχει) κάποια αρχή που να εκδίδει κάτι τέτοιο,  και προσβάλλοντας τη προσωπικότητα της τρανς γυναίκας, ο προϊστάμενος του αρμοδίου Τμήματος ΔΝΕΡ, τής ζήτησε «πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας» , αλλιώς όπως της ανέφερε: «Δεν με ενδιαφέρει τί λέει οποιοσδήποτε νόμος, μου είναι αδιάφορο, αν δεν μου φέρεις πιστοποιητικό που να προκύπτει ταυτοπροσωπία, δεν υπάρχει περίπτωση να σου αλλάξω τα στοιχεία και να βάλω την υπογραφή μου».

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι  η άρνηση της επικαιροποίησης των στοιχείων της τρανς γυναίκας, εκτός από παράβαση του Ν.4491/2017, συνιστά και παράβαση του Γενικού Κανονισμού της (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, ο οποίος στο άρθρο 5 περίπτωση δ’ επιβάλλει στον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων την «διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή».

Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η τρανς γυναίκα να βρίσκεται εντελώς στον αέρα από πλευράς εργασίας, να είναι άνεργη εδώ και δεκαπέντε (15 μήνες), με μηδενικό εισόδημα, και κινδυνεύει να βρεθεί άστεγη.  

Παράλληλα, αυτή η περίπτωση, είναι μόνο μία ανάμεσα στις πολλές που το ΣΥΔ έχει καταγγείλει στη δημόσια σφαίρα, όχι μόνο άγνοιας εφαρμογής του νόμου, αλλά και άρνησης εφαρμογής του που σε περιπτώσεις όπως η συγκεκριμένη, όπως ανακύπτει από τα γεγονότα, υπάρχει ρατσιστικό τρανσφοβικό υπόβαθρο.

Η ανάγκη εκπαιδευτικών σεμιναρίων τόσο σε θέματα ταυτότητας φύλου, όσο και εφαρμογής του ν. 4491/2017, είναι δεδομένη. Ωστόσο ουδείς κρατικός λειτουργός μπορεί να αρνείται να εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία και πολλώ δε παραπάνω να αφήνει αίολο ένα τρανς πρόσωπο να υφίσταται (πέραν των προσβολών της προσωπικότητάς του να προσκομίζει έγγραφα που δεν προβλέπονται και δεν ζητούνται σε οποιονδήποτε άλλο πολίτη και τούτο συνιστά αθέμιτη άνιση μεταχείριση), τις συνέπειες της ανεργίας και να διακινδυνεύει ακόμη και να βρεθεί άστεγο.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, βρίσκεται στο πλευρό αυτής της τρανς γυναίκας και θα στηρίξει κάθε νόμιμη ενέργεια προς αποκατάσταση και αποζημίωσή της, ενώ παράλληλα καλεί την Πολιτεία να αναλάβει όλες τις απαραίτητες δράσεις για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας καθώς και των απαραίτητων τροποποιήσεων του νόμου ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των τρανς προσώπων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Διαδικτυακό στρογγυλό τραπέζι: Η ΛΟΑΤΚΙ+ διάσταση του προσφυγικού».

•28 Μαΐου, 2021 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Διαδικτυακό στρογγυλό τραπέζι: Η ΛΟΑΤΚΙ+ διάσταση του προσφυγικού».
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

Αθήνα, 28 Μαΐου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Διαδικτυακό στρογγυλό τραπέζι: Η ΛΟΑΤΚΙ+ διάσταση του προσφυγικού».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των ΛΟΑΤΚΙ+  προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με την παρούσα ανακοίνωση σας προσκαλεί στη διαδικτυακή συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Μαίου 2021, ώρα 17:00μ.μ., με θέμα τη ΛΟΑΤΚΙ+ διάσταση του προσφυγικού.

Στη συζήτηση θα μιλήσουν οι:

Μαρίνα Γαλανού (Πρόεδρος του ΣΥΔ),

Βασίλης Σωτηρόπουλος (νομικός σύμβουλος του ΣΥΔ),

Δάφνη Καπετανάκη (Ύπατη Αρμοστεία) και

Γαρυφαλλιά Αναστασοπούλου, (Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας),

ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Αγγελίδης (Εφημερίδα των Συντακτών).

Κατά τη συζήτηση, θα παρουσιαστεί έρευνα που πραγματοποίησε το ΣΥΔ με ομάδα στόχου τα αιτούντα πρόσωπα και αναγνωρισμένους πρόσφυγες για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, καθώς και επαγγελματίες που έχουν ασχοληθεί με τη ΛΟΑΤΚΙ+ διάσταση του προσφυγικού, ενώ θα αναλυθούν, τόσο από άποψης εμπειρίας, όσο και από νομικής, οι ιδιαίτερες ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+ προσφύγων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη έρευνα που πραγματοποιείται με στόχευση στις ανάγκες της ιδιαίτερης υποομάδας των ΛΟΑΤΚΙ+ αιτούντων διεθνούς προστασίας και αναγνωρισμένων προσφύγων, καθώς και ότι αποτελεί μέρος έργου υπό τον τίτλο: «LGBTI+ Refugess in GreeceThe EUTurkey deal and beyond» υπό τη χρηματοδότηση του Open Society Foundations, με επιμέρους δράσεις που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ενώ μέρος του έργου θα είναι και η έκδοση βιβλίου με θέμα τη ΛΟΑΤΚΙ+ διάσταση του προσφυγικού, καθώς και τρίπτυχος οδηγός προς τους ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες στα αγγλικά, γαλλικά, αραβικά, φαρσί, ούρντου και παστούν.

Η συζήτηση θα προβληθεί ζωντανά μέσα από την επίσημη σελίδα του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) στο Facebook (https://www.facebook.com/GreekTransgenderSupportAssociation/)

Θα είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς η συμμετοχή σας.

Με τους πρόσφυγες,

Για τους πρόσφυγες.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745   –  Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας, Τρανσφοβίας και Ιντερφοβίας 2021».

•17 Μαΐου, 2021 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας, Τρανσφοβίας και Ιντερφοβίας 2021».
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

Αθήνα, 17 Μαΐου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας, Τρανσφοβίας και Ιντερφοβίας 2021».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας, Τρανσφοβίας και Ιντερφοβίας, δηλώνει την προσήλωσή του στις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της ισονομίας και της ισοπολιτείας και καλεί την Πολιτεία να υπερβεί την ακινησία και να ανταποκριθεί στην πλήρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των LGBTI προσώπων.

Πράγματι, αποτελεί αντικειμενική διαπίστωση και όχι υποκειμενική κρίση το γεγονός ότι τα δύο τελευταία χρόνια, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν έχει ψηφίσει ούτε μία νομοθεσία που να προάγει και να κατοχυρώνει τα LGBTI δικαιώματα, ενώ στη περίπτωση που δόθηκε η ευκαιρία κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος να προστεθούν ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα και η έκφραση φύλου ως πεδία απαγόρευσης των διακρίσεων, αυτό δεν έγινε δεκτό και έτυχε αναιτιολόγητα της αρνητικής ψήφου της κυβερνητικής πλειοψηφίας. 

Τούτο συμβαίνει ενόσω αποτελεί εξίσου αντικειμενική διαπίστωση και όχι υποκειμενική κρίση ότι στην χώρα μας τα LGBTI πρόσωπα αντιμετωπίζουν έντονο κλίμα αρνητικών στερεοτύπων, μισαλλοδοξίας, διακρίσεων, αλλά και ρατσιστικής βίας, ενώ ιδιαίτερα η κοινότητα των τρανς προσώπων θεσμοποιημένους αποκλεισμούς και πληρώνει το πιο βαρύ τίμημα της άνισης μεταχείρισης σε όλα τα πεδία της καθημερινότητας.

Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται περαιτέρω από τα καταγεγραμμένα στοιχεία του Δικτύου κατά της Ρατσιστικής Βίας, εκ των οποίων τεκμαίρεται αβίαστα ότι τα τελευταία χρόνια και χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη βελτίωση, για τα LGBTI και ιδιαίτερα τα τρανς άτομα, το πρόσωπο των έντονων διακρίσεων και κυρίως της ρατσιστικής βίας δείχνει τα δόντια του σε πολύ υψηλά ποσοστά. Επικεντρώνοντας, δε, στα τρανς πρόσωπα, οι καταγραφές αναδεικνύουν έντονες λεκτικές και φυσικές επιθέσεις σε όλους τους τομείς (στο δημόσιο χώρο, στο σχολείο, στον χώρο της υγείας, παντού) και κυρίως χωρίς να τιμωρούνται (χαρακτηριστική περίπτωση επίθεσης από μαθητές που καθηγητής το αιτιολόγησε λέγοντας «μη δίνετε σημασία παιδιά είναι»).

Περεταίρω, δεν νοείται ισονομία και ισοπολιτεία όσο οι LGBTI πολίτες της χώρας μας δεν έχουν πρόσβαση με ισότιμο τρόπο με τους ετερόφυλους συμπολίτες μας στον γάμο, την παιδοθεσία και την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Δεν νοείται ισότιμη μεταχείριση, όσο τα έγγαμα τρανς πρόσωπα πρέπει να επιλέγουν ανάμεσα στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου τους και υπάρχοντος γάμου, ούτε προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής όταν δεν μεταβάλλονται τα στοιχεία τυχόν τέκνου. Δεν νοούνται ταχείες, προσβάσιμες σε όλους και με βάση τον αυτοπροσδιορισμό διαδικασίες νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, όταν η διαδικασία παραμένει δικαστική. Δεν μπορεί να νοηθεί υπό οποιαδήποτε έννοια ίση μεταχείριση για τα τρανς πρόσωπα όταν εξακολουθούν να υπάρχουν θεσμοποιημένοι αποκλεισμοί από επαγγέλματα, ούτε ισότιμη πρόσβαση στον χώρο της υγείας όταν εξακολουθούν να ελλείπουν ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν πρόσβαση σε πράξεις που για έμφυλους λόγους βρίσκονται σε αμφισβήτηση, ούτε όταν η ιδιαίτερη σημαντική διαδικασία της φυλομετάβασης σε όλα τα στάδια δεν καλύπτεται απ’ τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν νοείται, ακόμη προστασία της φυσικής ακεραιότητας όταν τα ίντερσεξ παιδιά, ακόμη και νεογνά υφίστανται χειρουργικές επεμβάσεις μη αναγκαίες και βλαπτικές για την υγεία τους, ή όταν καταγράφονται ακόμη και σήμερα περιστατικά «θεραπειών μεταστροφής».

Σε όλα τα παραπάνω η Πολιτεία οφείλει να ανταποκριθεί αποκαθιστώντας την ίση μεταχείριση, την ισονομία και την ισοπολιτεία, αλλά και περαιτέρω, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της να αναλάβει θετικά μέτρα που θα διασφαλίζουν την προστασία των LGBTI προσώπων, θα άρουν τους αποκλεισμούς που αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα, και θα φέρουν τη χώρα μας στο προσκήνιο των χωρών της Ε.Ε. που δείχνουν τον σεβασμό στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των LGBTI προσώπων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: : «Η ΕΛΑΣ και το ΓΕΕΘΑ αγνοούν επιδεικτικά ακόμη και τον Συνήγορο του Πολίτη για το ιδιαίτερα σοβαρό θέμα του αποκλεισμού των τρανς προσώπων στους διαγωνισμούς εισαγωγής των σωμάτων ασφαλείας».

•16 Μαρτίου, 2021 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: : «Η ΕΛΑΣ και το ΓΕΕΘΑ αγνοούν επιδεικτικά ακόμη και τον Συνήγορο του Πολίτη για το ιδιαίτερα σοβαρό θέμα του αποκλεισμού των τρανς προσώπων στους διαγωνισμούς εισαγωγής των σωμάτων ασφαλείας».
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Η ΕΛΑΣ και το ΓΕΕΘΑ αγνοούν επιδεικτικά ακόμη και τον Συνήγορο του Πολίτη για το ιδιαίτερα σοβαρό θέμα του αποκλεισμού των τρανς προσώπων στους διαγωνισμούς εισαγωγής των σωμάτων ασφαλείας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών,μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, καταγγέλλει την επιδεικτική άρνηση, τόσο της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, να απαντήσουν επί δυόμισι χρόνια στον αθέμιτο αποκλεισμό των τρανς υποψηφίων απ’ την εισαγωγή τους στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και των λοιπών σωμάτων ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, στις 6 Ιουνίου του 2018, κατήγγειλε στη δημόσια σφαίρα με δελτίο τύπου[1] προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας «για την Εισαγωγή Ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το Σύστημα των Γενικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπου ανάμεσα στους λόγους αποκλεισμού υποψηφίων, αναφέρεται η ονομαζόμενη «διαταραχή ταυτότητας φύλου», έννοια η οποία:

α)  Έχει αφαιρεθεί από τον διεθνή ταξινομητικό κατάλογο των ψυχικών διαταραχών ICD-11 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, από τον Ιούνιο του 2018[2],

β) Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όλες τις συστάσεις διεθνών οργανισμών όπως του Συμβουλίου της Ευρώπης που με την Απόφαση 2048[2015] καλεί τα κράτη μέλη: «6.3.3. Nα τροποποιήσουν τις κατηγοριοποιήσεις νοσημάτων που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και να υποστηρίξουν την μεταβολή των διεθνών κατηγοριοποιήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα διεμφυλικά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, δεν κατηγοριοποιούνται ως διανοητικώς ασθενή, εξασφαλίζοντας και την πρόσβαση στις απαραίτητες ιατρικές θεραπείες χωρίς στιγματισμό»[3],

γ) Επίσης έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το Ψήφισμα της 22.11.2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που στο σημείο 94 αναφέρει[4]: «εκφράζει τη λύπη του διότι οι διεμφυλικοί εξακολουθούν να θεωρούνται πνευματικώς ασθενείς σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας να αποσύρουν τις διαταραχές ταυτότητας φύλου από τον κατάλογο των ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών και να διασφαλίσει μια μη παθολογοποιητική αναταξινόμηση στις διαπραγματεύσεις επί της 11ης έκδοσης της διεθνούς ταξινόμησης των νόσων της ΠΟΥ (ICD-11)»[4].

Πέραν όμως όλων των παραπάνω, ο αποκλεισμός τρανς υποψηφίων από τις σχολές της αστυνομίας και των λοιπών σωμάτων ασφαλείας, παραβιάζει τη νομοθεσία για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης, Ν. 4443/2016, Άρθρο 3, Παράγραφος 1β), όπου απαγορεύεται και για λόγους ταυτότητας φύλου, η ανισότιμη μεταχείριση και κατά: «την πρόσβαση σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητείας, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελματικής εμπειρίας». Επιπλέον, θα πρέπει να υπομνήσουμε ότι η απαγόρευση αυτή έλκει την καταγωγή της στο Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ Α’-17).

Με βάση το γεγονός ότι παραβιάζεται η νομοθεσία για την ίση μεταχείριση, το ΣΥΔ, προσέφυγε στις 8 Ιουνίου 2018 στον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος εν συνεχεία απέστειλε επιστολές τόσο στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (καθώς αυτή η απαγόρευση έλκει την καταγωγή της στο σχετικό ΠΔ 11/2014 που καθορίζει τα κριτήρια σωματικής ικανότητας υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις), τονίζοντας ότι:

«[…], η καθολική εξαίρεση των διεμφυλικών υποψήφιων από τις αστυνομικές σχολές, ανεξαρτήτως εξατομικευμένης κατά τα προαναφερθέντα ιατρικής και σωματικής κρίσης, που προβλέπεται για τους λοιπούς και λοιπές υποψήφιους και υποψήφιες για εισαγωγή σε αυτές, αποτελεί αναιτιολόγητη άμεση διάκριση βάσει του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 4443/2016, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, έχουν προκύψει νέα επιστημονικά δεδομένα, με την έγκριση του ICD-11, βάσει των οποίων η διεμφυλικότητα δεν είναι ψυχιατρική πάθηση, τα οποία πρέπει να επαναξιολογηθούν».

Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον ν. 3094/2003 (Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις): α) Άρθρο 4, παρ. 5: «Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να διευκολύνουν με κάθε τρόπο την έρευνα», β) Άρθρο 4, παρ.10: «Λειτουργός ή υπάλληλος ο οποίος αρνείται να συνεργασθεί με τον Συνήγορο του Πολίτη με σκοπό να παρακωλύσει ή να αποτρέψει τη διεξαγωγή έρευνας, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών».

Παρ’ όλα αυτά και μετά την πάροδο δυόμισι περίπου ετών από τον Ιούνιο του 2018, τόσο η Ελληνική Αστυνομία, όσο και το ΓΕΕΘΑ, αγνόησαν και τη δημόσια καταγγελία του ΣΥΔ, αλλά και του Συνηγόρου του Πολίτη, παρότι –όπως υπομνήσαμε παραπάνω– οι δημόσιες υπηρεσίες και λειτουργοί οφείλουν να ανταποκριθούν εγγράφως και εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, καταγγέλλει δημόσια την απαξίωση εκ μέρους της ΕΛΑΣ αλλά και του ΓΕΕΘΑ σε βάρος της υποομάδας των τρανς ανθρώπων, ενώ θα συνεχίσει να διεκδικεί με κάθε δυνατό τρόπο την ισότιμη μεταχείριση όλων των συμπολιτών μας, συμπεριλαμβανομένων των τρανς ανθρώπων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com


[1] Δελτίο Τύπου ΣΥΔ | 6.6.2018 https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/06/06/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b3/

[2]Ο νέος ταξινομητικός κατάλογος ICD-11: https://icd.who.int/browse11/l-m/en.

[3]Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης 2048(2015): http://t-zine.gr/psifisma-2048-2015-diakrisis-kata-diemfylikon-stin-evropi/

[4]Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 22.11.2012: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0383+0+DOC+XML+V0//EL.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Οι απαράδεκτες προσβλητικές δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης κατά των ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών και όχι μόνο, επιτάσσουν την άμεση απομάκρυνσή του».

•3 Φεβρουαρίου, 2021 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Οι απαράδεκτες προσβλητικές δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης κατά των ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών και όχι μόνο, επιτάσσουν την άμεση απομάκρυνσή του».

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2021

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Οι απαράδεκτες προσβλητικές δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης κατά των ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών και όχι μόνο, επιτάσσουν την άμεση απομάκρυνσή του».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων,  με το παρόν δελτίο τύπου, καταδικάζει με έντονο τρόπο τις απαράδεκτες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης με τις οποίες προσβάλει τους ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους  και τις οικογένειές τους, ενώ χαρακτηρίζει ως «παρεκκλίνοντα» ακόμη και παιδιά που μεγαλώνουν είτε σε μονογονεϊκές οικογένειες, είτε παιδιά που οι γονείς τους έχουν χωρίσει.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κύριος Τσιάρας, δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι: «Όλες οι επιστημονικές μελέτες κατατείνουν στο γεγονός ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με τη φυσική παρουσία και των δύο φύλων και των δύο γονέων είναι παιδιά με λιγότερα ψυχολογικά προβλήματα, είναι παιδιά με μικρότερες ή καθόλου παρεκκλίσεις, είναι παιδιά που προσαρμόζονται με μεγαλύτερη ευκολία στην σύγχρονη κοινωνία».

Επ’ αυτών είναι απαραίτητο να σχολιάσουμε ότι:

1. Είναι απολύτως λανθασμένη, ψευδής και δεν στηρίζεται σε απολύτως κανένα επιστημονικό τεκμήριο η δήλωσή του αυτή, καθώς, αντιθέτως με όσα ανέφερε, όλες οι σύγχρονες επιστημονικές μελέτες συγκλίνουν ότι η ευημερία και η ανάπτυξη των παιδιών με κανένα τρόπο δεν σχετίζεται με το φύλο των γονέων. Αντιθέτως, σχετίζεται με το ενδιαφέρον, τη φροντίδα και την αγάπη που λαμβάνουν.

2. Η δήλωση αυτή προσβάλει, δυσφημίζει, κακοποιεί και προάγει διακρίσεις κατά:

α) Των μονογονεϊκών οικογενειών, τα δικαιώματα των οποίων κατοχυρώνονται απ’ το Ελληνικό Αστικό Δίκαιο,

β) Των οικογενειών χωρισμένων γονέων,

γ) Των οικογενειών  που για οποιοδήποτε λόγο, το ένα εκ των δύο προσώπων – γονέων αναγκάζεται, είτε για λόγους εργασίας, είτε για άλλους σοβαρούς λόγους, να απουσιάζει είτε για μικρό, είτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, και συχνά το πράττουν με σκληρές στερήσεις για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους,

δ) Τις ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες, που, δυστυχώς η Ελληνική νομοθεσία, αρνείται να αναγνωρίσει τα δικαιώματά τους, τόσο των γονέων, όσο και των παιδιών τους, και παρά ταύτα υπάρχουν στη χώρα μας και καλούνται σε ένα περιβάλλον διακρίσεων να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.

Ειδικότερα όσον αφορά τις ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες θα πρέπει να σημειώσουμε ότι:

1. Σύμφωνα με την Απόφαση 14620 της 21ης Σεπτεμβρίου 2016 του Συμβουλίου της Ευρώπης[1], τα κράτη μέλη φείλουν:

4.5. να προστατεύουν τα δικαιώματα των γονέων και των παιδιών στις ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου και κατά συνέπεια:

4.5.1. σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να διασφαλίζουν ότι όλα τα δικαιώματα σχετικά με τη γονική μέριμνα, την παιδοθεσία από μονογονείς και την παιδοθεσία πρώτου ή δεύτερου γονέα χορηγούνται χωρίς διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου ·

4.5.2. να προβλέπουν την από κοινού παιδοθεσία από τα ζευγάρια του ιδίου φύλου χωρίς διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ·

4.5.3. να επεκτείνει την αυτόματη αναγνώριση συν-γονέα στον σύντροφο του ιδίου φύλου ·

4.5.4. όπου οι ελεύθερες γυναίκες (ή πρόσωπα) τυγχάνουν πρόσβασης σε ιατρική υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, να διασφαλίσουν ότι η πρόσβαση αυτή παρέχεται χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου ·

4.5.5. όπου τα άγαμα ζευγάρια διαφορετικού φύλου αποκτούν πρόσβαση σε ιατρική υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, να εξασφαλίσουν ότι η πρόσβαση αυτή παρέχεται στα ζευγάρια του ιδίου φύλου ·

4.6. εκτός από τις αποφάσεις που έχει ήδη εγκρίνει η Συνέλευση με την Απόφαση 2048[2015][2] και 2191[2017][3] σχετικά με τις συνέπειες της νομικής αναγνώρισης των τρανς και ίντερσεξ ανθρώπων στην πρόσβαση ή τη συνέχιση της πολιτικής τους σχέσης, του γάμου και των δικαιωμάτων των συζύγων και των παιδιών, προβλέπουν την ορθή καταγραφή της ταυτότητας φύλου των τρανς γονέων στα πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών τους και να εξασφαλίσουν ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν νόμιμους δείκτες φύλου εκτός από άρρεν ή θήλυ μπορούν να αναγνωριστούν οι συντροφικές τους σχέσεις και οι σχέσεις τους με τα παιδιά τους χωρίς διάκριση.

4.7. να εργάζονται ενεργά, σε διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, για την προώθηση της αποδοχής και του σεβασμού των ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών στις κοινωνίες μας.

2. Σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί για παιδιά που μεγαλώνουν σε ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες: Πρόσφατη ανάλυση 79 ακαδημαϊκών μελετών[4] για την ευημερία των παιδιών με γονείς γκέι ή λεσβίες, 75 από αυτές τις μελέτες είχαν διαπιστώσει ότι τα παιδιά με γονείς γκέι ή λεσβίες δεν ήταν σε χειρότερη κατάσταση από άλλα παιδιά. Αυτές οι μελέτες είχαν χρησιμοποιήσει βασικούς μεθόδους έρευνας στους τομείς της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας, ενώ ορισμένες είχαν μικρά μεγέθη δειγμάτων, αυτό σήμαινε ότι υπήρχε ένα όριο στο βαθμό στον οποίο θα μπορούσαν να γενικευθούν, αλλά δεν αναιρούν τα ευρήματά τους. Επιπλέον, μια μελέτη του 2010 για τη σχολική πρόοδο με 3.500 παιδιά με γονείς του ιδίου φύλου δεν διαπίστωσε σημαντικές διαφορές μεταξύ αυτών των οικογενειών και των οικογενειών με γονείς διαφορετικού φύλου. Μια άλλη μελέτη σε αυτή την ομάδα βασίστηκε σε εθνικά αντιπροσωπευτικά, διαχρονικά δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα ποσοστό άνω των 20.000 παιδιών, εκ των οποίων 158 ζούσαν σε ένα νοικοκυριό με γονείς του ιδίου φύλου. Μόνο τέσσερις από το σύνολο των 79 ακαδημαϊκών μελετών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά με γονείς γκέι ή λεσβίες αντιμετώπιζαν πρόσθετα μειονεκτήματα. Ωστόσο, αυτές οι τέσσερις μελέτες είχαν επικεντρωθεί σε παιδιά που είχαν βιώσει επιπρόσθετες καταστάσεις που δεν σχετίζονταν με το φύλο των γονέων τους και επομένως αυτές οι τέσσερις μελέτες έχουν θεωρηθεί αναξιόπιστες από πολλούς μελετητές. Εν ολίγοις, αυτή η συγκριτική μελέτη επί συνολικά άλλων 79 ερευνών επί του θέματος, δείχνει ότι υπάρχει επιστημονική συναίνεση, η οποία αποκρυσταλλώνει 30 χρόνια επιστημονικής έρευνας, με συντριπτικό συμπέρασμα ότι η ύπαρξη γονέων γκέι, λεσβιών, αμφιφυλόφιλων ή και τρανς γονέων  δεν είναι επιβλαβής για τα παιδιά[5].

Αντίθετα με όλα τα παραπάνω, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, με όσα είπε, και ιδιαίτερα χαρακτηρίζοντας σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις  ως «παρεκκλίνοντα» και παιδιά με ψυχικές διαταραχές, διαδίδει ψευδείς ειδήσεις (fake news), κάνει ψευδή αρνητική προπαγάνδα κατά προσώπων που υφίστανται διακρίσεις, προσβάλλει, δυσφημεί, κακοποιεί και προσβάλει βάναυσα οικογένειες και τα παιδιά τους συλλήβδην, και μάλιστα τούτο όσο είναι, -όχι κάποιος οποιοσδήποτε πολιτικός ή υπουργός-, αλλά Υπουργός αρμόδιος για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία ως εκ της θέσεώς του οφείλει να προάγει, ενώ ενδιαφέρον έχει ότι ένας Υπουργός Δικαιοσύνης μπερδεύει την γονική μέριμνα με την συνεπιμέλεια.

Ακόμη, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αναιτιολόγητα και εντελώς καταχρηστικά καθώς η δικαστική διαδικασία νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4491/2017 γίνεται σε ιδιαίτερο γραφείο και όχι σε ανοικτό ακροατήριο και συνεπώς δίχως κανένα πραγματικό ρίσκο για τη δημόσια υγεία, έθεσε εκτός επιτρεπτέας δικαστικής ύλης λόγω της πανδημίας τις διαδικασίες εκούσιας δικαιοδοσίας για τη νομική αναγνώριση. Το ΣΥΔ πέραν το σχετικού δελτίου τύπου που εξέδωσε στις 11.11.2020, απέστειλε επιστολή προς τον Υπ. Δικαιοσύνης που ποτέ δεν απάντησε, τονίζοντας ότι η εντελώς αναιτιολόγητη αυτή απόφαση, αντίθετα επιτείνει τις διακρίσεις που δέχονται τα τρανς πρόσωπα επιμηκύνοντας το μεσοδιάστημα μεταβολής των εγγράφων τους κατά παράβαση των ευρωπαϊκών προτύπων για τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων που επιτάσσουν οι διαδικασίες να είναι ταχείες.

Μετά όλων αυτών, θεωρούμε παραπάνω από επιβεβλημένη την άμεση απομάκρυνσή του από τον Πρωθυπουργό, καθώς είναι αδιανόητο Υπουργός Δικαιοσύνης να προσβάλει με τέτοιο τρόπο παιδιά ως «παρεκκλίνοντα» ή με ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και τις οικογένειές τους. Για το θέμα αυτό, θα ακολουθήσει και επιστολή προς τον αξιότιμο κύριο Πρωθυπουργό, εκθέτοντας αναλυτικά τα επιχειρήματα που επιτάσσουν την άμεση απομάκρυνσή του.

Παράλληλα καλούμε τη Κυβέρνηση να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν στις απαραίτητες τομές στο Οικογενειακό Δίκαιο ώστε να επεκταθεί το δικαίωμα στον γάμο, την από κοινού επιμέλεια, παιδοθεσία, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και παρενθεσία, για όλα τα ζευγάρια ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com


[1] http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25048&lang=en

[2] https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=21736

[3] https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24232&lang=en

[4] Βλέπε για παράδειγμα Knight K. W. et al. (2017), “The kids are OK: it is discrimination, not same-sex parents, that harms children”, Medical Journal of Australia (MJA), 207 (9), 6 Νοεμβρίου 2017; Hočevar A. (2014), “Children in rainbow families”, Ljetopis socijalnog rada 2014, 21 (1), σσ. 85-104 str; και τις πηγές που αναφέρονται εκεί.

[5] Cornell University What We Know Public Policy Research Portal, “What does the scholarly research say about the well-being of children with gay or lesbian parents?”, ενημερώθηκε τον Δεκέμβριο 2017: https://whatweknow.inequality.cornell.edu/wp-content/uploads/2018/04/PDF-Parenting-wellbeing-1.pdf. Βλέπε επίσης Gross M. (2015), “Gay, lesbian and trans families through the lens of social science: A revolution or a pluralisation of forms of parenthood?”, Enfance, familles, generations 23 (2015), σ. 84.