ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του Σχεδίου Νόμου για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας».

•Μαρτίου 19, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του Σχεδίου Νόμου για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας».

Αθήνα, 19 Μαρτίου  2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του Σχεδίου Νόμου για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, με το παρόν δελτίο τύπου, καταθέτει τις προτάσεις του επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που βρίσκεται υπό διαβούλευση για την Προώθηση της ουσιαστικής Ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας»[1].

Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1, σκοπός του Σχεδίου Νόμου είναι: «η εξάλειψη των διακρίσεων με βάση το φύλο, η ίση μεταχείριση των φύλων, η παροχή ίσων ευκαιριών σε αυτά για την εναρμόνιση ιδιωτικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

Σε αυτή τη βάση και υπό το φως του πρόσφατα ψηφισθέντος ν. 4491/2017 (νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου)[2], όπου η ταυτότητα φύλου ορίζεται: «1. Ως ταυτότητα φύλου νοείται ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο βιώνει το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρίστηκε κατά τη γέννησή του με βάση τα βιολογικά του χαρακτηριστικά»,  σε συνδυασμό με το Άρθρο 3, παρ. 2β του ν. 3896 (νομοθεσία για την ίση μεταχείριση λόγω φύλου)[3]: «Διάκριση λόγω φύλου συνιστά, επίσης, οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου που συνδέεται με αλλαγή φύλου», που καθιστούν την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου ως θεμελιώδη διάσταση του φύλου που είναι εγγενής και άμεσα συνδεόμενη με αυτήν,  και όχι απλά ως έδαφος συρρέουσας με άλλες διακρίσεις ή πολλαπλή διάκριση, καταθέτει κατ’ άρθρο τις ακόλουθες προτάσεις για τη βελτίωσή του:

Άρθρο 3 (Ορισμοί).

Η παράγραφος 1 (ένταξη της διάστασης του φύλου), υπό το φως όσων τεκμηριώσαμε στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρούμε ότι πρέπει να συμπληρωθεί και η έννοια της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου καθώς πρέπει να νοούνται διαστάσεις της έννοιας του φύλου. Δεδομένης, μάλιστα της Απόφασης 67/2018 του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου που αναγνώρισε σε μη δυαδικό πρόσωπο ως χαρακτηριστικό στοιχείο της προσωπικότητας με το οποίο αποκλειστικά το γνωρίζουν και ονοματίζουν στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον το δικαίωμα μεταβολής των εγγράφων του ώστε να προσδιορίζεται η ταυτότητά του στο κύριο όνομα που χρησιμοποιεί[4], είναι σαφές ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και τα μη δυαδικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα προτείνουμε την αναδιατύπωση:

«1. Ένταξη της Διάστασης του Φύλου σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming): Για το σκοπό της επίτευξης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, η διάσταση του φύλου εντάσσεται σε όλους τους τομείς του ιδιωτικού και δημοσίου βίου και ιδίως στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική της χώρας. H ένταξη της διάστασης του φύλου, στους τομείς του προηγουμένου εδαφίου, συμπεριλαμβανομένης της διάστασης της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου ή και των μη δυαδικών ταυτοτήτων, αποτελεί μέθοδο για τη βελτίωση του σχεδιασμού, της άσκησης και αξιολόγησης των ασκούμενων πολιτικών και της αποτίμησης των συνεπειών κάθε προγραμματισμένης δράσης, συμπεριλαμβανόμενης της νομοθετικής.

Η παράγραφος 2 (θετικά μέτρα), αναφέρεται στη λήψη των μέτρων που λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά χαρακτηριστικά και καταστάσεις που συνδέονται με το φύλο, υπέρ του οποίου λαμβάνονται τα σχετικά μέτρα, καθώς και η ενδεχόμενη συρροή τους με άλλες αιτίες διάκρισης, όπου ανάμεσα στα υπόλοιπα (σωστά) αναφέρεται η ταυτότητα φύλου, όμως λείπουν τα χαρακτηριστικά φύλου (έννοια που χαρακτηρίζει τα ίντερσεξ πρόσωπα) που επίσης μπορούν να αποτελέσουν έδαφος διάκρισης και αναφέρεται σε μία σειρά ακόμη νομοθεσιών απαγόρευσης των διακρίσεων[5]. Συνεπώς τόσο για ουσιαστικούς λόγους, όσο και για λόγους καλής νομοθέτησης είναι απαραίτητη σ’ αυτήν την παράγραφο η προσθήκη των χαρακτηριστικών φύλου.

Η παράγραφος 6 (άμεσες και έμμεσες διακρίσεις), λόγω της παραγράφου 2β του Άρθρου 3 του ν. 3896 (βλέπε παραπομπή Νο3), θεωρούμε ότι πρέπει να συμπληρωθεί με παράγραφο γ, ως ακολούθως:

«γ) Διάκριση λόγω φύλου συνιστά επίσης κάθε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου λόγω ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου ή μη δυαδικής ταυτότητας, σύμφωνα με την περ. β του άρθρου 3 του ν.3896/2010 καθώς και κάθε προσώπου που δεν εντάσσεται στο έμφυλο δίπολο».

Η παράγραφος 7 (πολλαπλές διακρίσεις), ομοίως πρέπει για τους λόγους που προαναφέρθηκαν στην παράγραφο 2, να συμπληρωθεί και αυτή με τα χαρακτηριστικά φύλου καθώς και με τις μη δυαδικές ταυτότητες.

Η παράγραφος 10 (γλωσσικός σεξισμός), θεωρούμε ότι πρέπει να αναδιατυπωθεί καθώς περιλαμβάνει μόνο τον σεξισμό που αποτυπώνει τις σχέσεις εξουσίας των αντρών κατά των γυναικών. Δεν συμπεριλαμβάνει ούτε τα διεμφυλικά πρόσωπα, ούτε τα μη δυαδικά. Με αυτό το σκεπτικό προτείνουμε την αναδιατύπωσή του ως ακολούθως:

«10. Γλωσσικός σεξισμός ή σεξιστική γλώσσα: Η χρήση της γλώσσας η οποία αποτυπώνει τις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα φύλα και λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαιωνίζονται και να νομιμοποιούνται η άνιση μεταχείριση, οι διακρίσεις ή και η βία για λόγους φύλου, συμπεριλαμβανομένης της διάστασης της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου ή προσώπων που δεν εντάσσονται εντός του έμφυλου διπόλου.»

Άρθρο 4 (μηχανισμοί και φορείς για την πραγμάτωση της ισότητας).

Στην παράγραφο 1, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν (παράγραφος 1), θεωρούμε ότι πρέπει να συμπληρωθεί με τις έννοιες της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου. Συγκεκριμένα προτείνουμε την αναδιατύπωση:

«1. Ο εθνικός μηχανισμός για την ισότητα των φύλων περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών και φορέων που σε επίπεδο κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών, μέτρων και δράσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων και για την ίση μεταχείριση  ή και την παρακολούθηση και αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου,  συμπεριλαμβανομένης της διάστασης της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου ή των προσώπων που δεν εντάσσονται στο έμφυλο δίπολο , που εκδηλώνονται στην εργασία, όπως και στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα».

Άρθρο 7 (ένταξη της διάστασης του φύλου στη σύνταξη των δημόσιων εγγράφων).

Η παράγραφος 2, για τους λόγους που εξηγήθηκαν στην παρ. 10 του Άρθρου 3, θεωρούμε ότι πρέπει να αναδιατυπωθεί ώστε να αποφεύγεται ο γλωσσικός σεξισμός κατά των μη-δυαδικών προσώπων. Η μη αναφορά του φύλου σαφέστατα βοηθά αυτήν την κατεύθυνση, ωστόσο είτε θα πρέπει να χρησιμοποιείται το ουδέτερο γένος για όλα τα πρόσωπα, είτε εάν χρησιμοποιούνται άρθρα που δηλώνουν γένος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και άρθρο / προσδιορισμός ουδέτερος. Μία από τις αναδιατυπώσεις που θα μπορούσαν να προταθούν είναι:

«2. Η ταυτοποίηση προσώπων σε δημόσια έγγραφα γίνεται με την αναγραφή του ονόματος των γονέων  χωρίς αναφορά στο φύλο τους. »

Άρθρο 13 (προώθηση της ισότητας των φύλων μέσα από την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική διαδικασία).

Η παράγραφος 2, σημείο γγ, πέραν του ότι δεν έχει σωστή σύνταξη, πρέπει να αναδιατυπωθεί για λόγους που εξηγήθηκαν παραπάνω ως ακολούθως:

«γγ) στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, για την εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης λόγω φύλου και τις ανάγκες επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε θέματα φύλου.»

Άρθρο 14 (ένταξη της διάστασης του φύλου στη δημόσια υγεία).

Η παράγραφος 2, θεωρούμε ότι πρέπει να αναδιατυπωθεί ώστε να είναι συμπεριληπτική προς όλα τα πρόσωπα. Προτείνουμε την αναδιατύπωση:

«2. Η Πολιτεία προωθεί την έρευνα για την υγεία των φύλων με βάση τις καταγεγραμμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες ανάγκες τους και επιδιώκει την ισότιμη συμμετοχή όλων των προσώπων ανεξαρτήτως φύλου σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα.»

Η παράγραφος 3β, θεωρούμε ότι πρέπει να συμπληρωθεί ώστε να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα στα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις λόγω φύλου. Προτείνουμε την εξής αναδιατύπωση:

«β) εντάσσουν τη διάσταση του φύλου στο μηχανισμό και τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων σχετικών με το επίπεδο υγείας και νοσηρότητας, τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του πληθυσμού σε εθνική εμβέλεια, την καταγραφή των αναγκών των ευπαθών κοινωνικά ομάδων πληθυσμού, και των πληθυσμών που διαβιώνουν υπό συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως όσων βιώνουν πολλαπλές διακρίσεις κατά την έννοια του Άρθρου 3, παρ. 7 του παρόντος νόμου».

Η παράγραφος 4, θεωρούμε ότι πρέπει να συμπληρωθεί ώστε να συμπεριλαμβάνονται τα διεμφυλικά πρόσωπα που είτε κακοποιούνται, είτε είναι θύματα διακρίσεων ή βίας, είτε είναι άστεγα, μετανάστες ή πρόσφυγες . Προτείνουμε την ακόλουθη αναδιατύπωση:

«4. Ο θεσμός των «Διαμεσολαβητών Υγείας (Δ.Υ.)», όπως έχει θεσμοθετηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν.4368/2016 (Α’21), αξιοποιείται με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις κρατικές δομές και υπηρεσίες υγείας μονογονεικών οικογενειών με μόνο γονέα τη μητέρα καθώς και γυναικών ή προσώπων που λόγω του χαρακτηριστικού της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών φύλου τους  έχουν κακοποιηθεί, είναι θύματα παράνομης διακίνησης σωματεμπορίας ή είναι θύματα παράνομης διακίνησης και διεθνικής σωματεμπορίας, αιτούντων διεθνούς προστασίας ή μεταναστών, εφήβων, τρίτης ηλικίας, ή με σοβαρά προβλήματα υγείας ή αστέγων ή προσώπων που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχιας».

Άρθρο 15 (Φύλο και Κοινωνική Αλληλεγγύη).

Στο σημείο β, θεωρούμε για λόγους συμπερίληψης, πλην των γυναικών και των προσώπων που είναι ευπαθή λόγω προκαταλήψεων ή διακρίσεων για λόγους ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. Προτείνουμε την αναδιατύπωση:

«β) σχεδιάζουν προγράμματα κοινωνικής προστασίας, τα οποία επικεντρώνονται ιδίως στην ενίσχυση ευπαθών ομάδων γυναικών ή προσώπων που είναι ευπαθή λόγω της ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου τους ή και λόγω μη δυαδικών ταυτοτήτων, και στην αύξηση των δυνατοτήτων τους για το σκοπό της ενσωμάτωσης ή επανένταξής τους στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.»

Άρθρο 21 (μέτρα για την προώθηση της ισότητα των φύλων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη διαφήμιση και στις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης)

Η παράγραφος 1, πρέπει να αναδιατυπωθεί ώστε να είναι συμπεριληπτική ως προς όλες τις διαστάσεις του φύλου. Προτείνουμε την ακόλουθη αναδιατύπωση:

«1. Στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έντυπων ή ηλεκτρονικών και στο χώρο της διαφήμισης λαμβάνεται μέριμνα για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων με την προβολή μιας ισότιμης και απαλλαγμένης από στερεότυπα εικόνας του γυναικείου φύλου καθώς και όλων των προσώπων στη βάση της έκφρασης, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου ή και λόγω μη δυαδικών ταυτοτήτων και ιδίως […]».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

[1]http://www.opengov.gr/ypes/?p=5597.

[2]N. 4491/2017: https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/838.

[3] Ν. 3896/2010: https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/268.

[4] Βλέπε σχετικό δελτίο τύπου του ΣΥΔ αναφορικά με την Απόφαση 67/2018 του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/02/13/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1/.

[5] Βλέπε επί παραδείγματι Ν. 4443/2016 (νομοθεσία για την εφαρμογή της ίσης μεταχείριση), Άρθρο 3, παρ. 1: «1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και του άρθρου 4, η αρχή της ίσης
μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου»: https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/791.

 

Advertisements

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ιστορική απόφαση για τα δικαιώματα των μη-δυαδικών προσώπων».

•Φεβρουαρίου 13, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ιστορική απόφαση για τα δικαιώματα των μη-δυαδικών προσώπων».

Αθήνα, 13  Φεβρουαρίου  2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Ιστορική απόφαση για τα δικαιώματα των μη-δυαδικών προσώπων».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την ιστορικής σημασίας απόφαση για τα δικαιώματα των μη-δυαδικών προσώπων του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου.

Συγκεκριμένα μετά την από 30.6.2017 αίτηση μη δυαδικού προσώπου που αυτοπροσδιορίζεται με το κύριο όνομα Jason-Antigone, για τη μεταβολή της καταχώρησης του κυρίου ονόματος από Ιάσων σε Ιάσων-Αντιγόνη, καθώς και την μεταβολή της καταχώρησης του φύλου σε κενή και την εκδίκαση της υπόθεσης στις 7.11.2017, το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου, στην ιστορικής σημασίας απόφαση 67/2018 που ανέλαβε ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος, αποδέχτηκε ότι:

«Από την εφηβεία του αισθανόταν έλξη για άτομα και των δύο φύλων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι επιθυμούσε να βιώσει μια τέτοια σχέση ως αμφιφυλόφιλος άνδρας, αλλά ως άρρεν και θήλυ ταυτόχρονα, δηλαδή ως ένα άτομο μη εντασσόμενο στην μία πλευρά του διπόλου των φύλων (“NON BINARY” ή μη δυικό ως προς το φύλο άτομο). Έτσι, με σταθερή και συγκεκριμένη επιλογή του, ήδη από το έτος 2013, ζήτησε από το φιλικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του να χρησιμοποιείται μαζί με το όνομα “Ιάσων” και το όνομα “Αντιγόνη”, ταυτόχρονα ως “Ιάσων – Αντιγόνη” και κυρίως στην Αγγλική γλώσσα ως “Jason – Antigone”. Τούτο αποτελεί απαραίτητο και μόνιμο, πλέον, χαρακτηριστικό στοιχείο της προσωπικότητας του αιτούντος με το οποίο αποκλειστικά τον γνωρίζουν και ονοματίζουν στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον, ενώ παράλληλα, διευκολύνει τις κοινωνικές του σχέσεις και συμπορεύεται με την ψυχοσύνθεσή του και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητά του, εξασφαλίζοντας επίσης ασφάλεια στις συναλλαγές του τόσο με το κράτος όσο και με ιδιώτες. Ως εκ τούτου πρέπει να γίνει δεκτό ως ουσιαστικά βάσιμο το αίτημα διόρθωσης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αιτούντος ως προς το κύριο όνομα αυτού και να αναγραφεί αντί του ονόματος “Ιάσων” το όνομα “Ιάσων – Αντιγόνη”, σε συμφωνία και με το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος με το οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα του καθενός για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του και εφόσον η απόρριψη του σχετικού αιτήματος θα δημιουργούσε ανεπιθύμητες συνέπειες για τον αιτούντα ως προς την προσωπική και κοινωνική του κατάσταση και εικόνα».

Ωστόσο, το δικαστήριο, δεν αποδέχτηκε τη μεταβολή της καταχώρησης του φύλου του προσώπου σε κενή, επικαλούμενο την «έλλειψη σχετικού θεσμικού πλαισίου ατόμων μη κατατασσόμενων σε διακριτή περίπτωση μη-δυϊκής ταυτότητας φύλου (τρίτη καταχώρηση φύλου)», μη λαμβάνοντας υπόψη του πως παρότι ο ν. 4491/2017 μπορεί να μην έχει σχετική ρητή πρόβλεψη, μολαταύτα στο Άρθρο 1 του νόμου αναφέρεται ότι: «Το πρόσωπο (άρα κάθε πρόσωπο) έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου του ως στοιχείου της προσωπικότητάς του», ενώ στο Άρθρο 2 του νόμου (ορισμοί)  δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την έμφυλη ή μη ταυτότητα του προσώπου, καθώς επίσης στο Άρθρο 3, παρ.1 αναφέρεται ότι όταν υπάρχει ασυμφωνία ως προς την ταυτότητα φύλου του προσώπου και του καταχωρισμένου φύλου κατά τη γέννηση κάθε πρόσωπο μπορεί να ζητήσει την μεταβολή της καταχώρισης του φύλου του. Παράλληλα, παρότι η υπόθεση δικάστηκε με το πλαίσιο προ του ν. 4491/2017 (το αίτημα είχε κατατεθεί τον Ιούνιο του 2017) και το δικαστήριο ορθά δεν θεώρησε αναγκαίες οποιεσδήποτε ιατρικές γνωματεύσεις  (σε συμφωνία με πρότερες δικαστικές αποφάσεις Ειρηνοδικείων), εντύπωση προκαλεί ότι δεν αποδέχτηκε τις δύο δικαστικές αποφάσεις μεταβολής του φύλου μη δυαδικών προσώπων στις ΗΠΑ (Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνια 26-9-2016 – NBC OUT καθώς και δικαστηρίου της Πολιτείας του Όρεγκον των Η.Π.Α. , υπόθεση αρ. 16CV13991) προβάλλοντας την αντίρρηση ότι οι αποφάσεις αυτές είχαν (και) ιατρικά κριτήρια, πράγμα που είναι σχήμα οξύμωρο (αφού από τη μία δεν θεωρεί απαραίτητες ιατρικές γνωματεύσεις, αφετέρου η αντίρρηση εδράζεται σε ιατρικό μπακγκράουντ των προαναφερθέντων αποφάσεων), ενώ επίσης δεν έλαβε υπόψη του στον βαθμό που θα έπρεπε την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης 2048/2015 (η οποία επιβεβαιώθηκε με την 2197/2017) που καλεί τα κράτη-μέλη να δίνουν τη δυνατότητα τρίτης καταχώρησης φύλου στα πρόσωπα που το επιθυμούν, που δεν μπορεί να θεωρείται ότι έχει το χαρακτήρα «σύστασης» καθώς τα κράτη-μέλη οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις των οργανισμών που συμμετέχουν.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, θεωρεί ιστορικής σημασίας κομβικό σημείο την απόφαση 67/2018 του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, ως ένα μεγάλο βήμα στην κατεύθυνση της αναγνώρισης των δικαιωμάτων των μη-δυαδικών προσώπων, καθώς για πρώτη φορά Ελληνικό δικαστήριο αναγνωρίζει με αυτόν τον τρόπο τη μη-δυαδική ταυτότητα ενός προσώπου, και, συγχαίρει γι’ αυτήν την σπουδαία νίκη τον δικηγόρο Βασίλη Σωτηρόπουλο που έχει συμβάλει με αποφασιστικό και καθοριστικό τρόπο με όλες τις υποθέσεις που έχει αναλάβει στο παρελθόν για την αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των τρανς ανθρώπων, καθώς και το ίδιο το πρόσωπο που με παρρησία διεκδικεί τα δικαιώματά του.

Θα είμαστε πάντα στο πλευρό τους και στην έφεση που θα ασκηθεί ώστε να μεταβληθεί και η καταχώρηση του φύλου σε κενή, καθώς και στην πλευρά κάθε άλλου τρανς προσώπου που διεκδικεί τα δικαιώματά του.

Καλούμε, ακόμη, την Πολιτεία να προχωρήσει σε όλα τα απαραίτητα βήματα βελτίωσης του ν. 4491/2017 για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, ανάμεσα σ’ αυτά και στη δυνατότητα τρίτης καταχώρησης φύλου για τα πρόσωπα που το επιθυμούν.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Πρόσκληση στην κοπή της βασιλόπιτας του ΣΥΔ».

•Φεβρουαρίου 12, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Πρόσκληση στην κοπή της βασιλόπιτας του ΣΥΔ».

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Πρόσκληση στην κοπή της βασιλόπιτας του ΣΥΔ».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αναγνωρισμένη μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα, που εργάζεται για την κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, με την παρούσα ανακοίνωση καλεί όλα τα μέλη του αλλά και όλες και όλους, φίλες, φίλους και συμμάχους μας στην κοπή της βασιλόπιτας του 2018, που θα γίνει στο γραφείο μας, Λ. Ανδρέα Συγγρού 29, 1ος όροφος , τηλ. 2109210697, την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 18:30 μμ.

Το πρόσωπο στο οποίο θα τύχει το φλουρί της βασιλόπιτας θα κερδίσει ένα τραπέζι με μπουκάλι για τέσσερα άτομα στο Club KOYKLES, ενώ θα γίνει κλήρωση για τρία βιβλία των εκδόσεων «Πολύχρωμος Πλανήτης».

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Σας περιμένουμε.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Υπουργό Υγείας».

•Ιανουαρίου 11, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Υπουργό Υγείας».

Αθήνα, 11  Ιανουαρίου  2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Υπουργό Υγείας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, με το παρόν δελτίο τύπου, ενημερώνει σχετικά με συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Υπουργό Υγείας, κύριο Ξανθό, καθώς και άλλα στελέχη του Υπουργείου.

Συγκεκριμένα την Τρίτη 9 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση που διήρκεσε περί τις δύο ώρες στην οποία εκ μέρους του ΣΥΔ συμμετείχαν η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, η Σύλβια Κουρετζή, Γενική Γραμματέας και η Άννα Απέργη, διευθύντρια του γραφείου του ΣΥΔ, ενώ εκ μέρους του Υπουργείου συμμετείχαν ακόμη ο Πάνος Παπαδόπουλος, Διευθυντής του γραφείου του Υπουργού, και η  συνεργάτης του Υπουργού, κυρία Αθηνά Παπαναγιώτου.

Τέθηκαν εκ μέρους του ΣΥΔ, μία σειρά θεμάτων με επίκεντρο τις προκλήσεις που ανακύπτουν από την εφαρμογή του ν. 4491/2017 για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, με πρωταρχικά: α) την επταμελή διεπιστημονική επιτροπή που ορίζεται στο Άρθρο 3, παρ. 2 του νόμου, για τα πρόσωπα ηλικίας 15-17 ετών, β) θέματα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής ασφάλισης χωρίς στιγματισμό και διακρίσεις για τα πρόσωπα που μεταβάλουν τα έγγραφα ταυτοποίησης, γ) συμμόρφωση της χώρας μας με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές επιταγές της αποπαθολογικοποίησης της ταυτότητας φύλου, δ) πλήρης ασφαλιστική κάλυψη των διαδικασιών επαναπροσδιορισμού φύλου από τα ασφαλιστικά ταμεία, ε) θέματα υγείας ίντερσεξ προσώπων, καθώς και άλλα θέματα που αφορούν την διασφάλιση της πλήρους ασφαλούς πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις.

Αναφορικά με την σύσταση της Διεπιστημονικής Επιτροπής όπως ορίζει η παράγραφος 2, άρθρο 3 του ν. 4491/2017, και για την οποία αναμένεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας, το ΣΥΔ παρά την κατ’  αρχήν  αντίθεσή του με την έντονη ιατρικοποίηση που εισάγεται και η οποία βρίσκεται μακριά τόσο από τις πρόσφατες συστάσεις της Παγκόσμιας Ένωσης Επαγγελματιών Τρανς Υγείας (WPATH), όσο και από τις αποφάσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, υπενθύμισε τις προτάσεις που έχει καταθέσει από κοινού με την Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων ώστε η επιτροπή αυτή τουλάχιστον να ανταποκρίνεται στα ελάχιστα στάνταρντς επιστημονικής γνώσης.

Σε σχέση με την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής ασφάλισης χωρίς στιγματισμό και διακρίσεις για τα πρόσωπα που μεταβάλουν τα έγγραφα ταυτοποίησης, το ΣΥΔ έθεσε το ζήτημα που αφορά τόσο τον τομέα πρόληψης και διάγνωσης στο πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο σύστημα υγείας, σε περιπτώσεις εξετάσεων, συνταγογράφησης, θεραπείας και περίθαλψης προσώπων που μεταβάλουν τα έγγραφά τους σε περιπτώσεις ασθενειών που θεωρούνται έμφυλες, ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτά τα πρόσωπα θα έχουν πλήρη, ασφαλή και δίχως διακρίσεις πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Ακόμη, με αφορμή και το πρόσφατο θέμα αντιεπιστημονικής εκδήλωσης που έγινε στον Ευαγγελισμό, το ΣΥΔ αφενός μεν έθεσε την αντίφαση πραγματοποίησης εκδηλώσεων που έχουν την επίφαση της επιστημονικότητας αλλά βρίσκονται μακριά από τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και έχουν αφετηρία τις προκαταλήψεις, αφετέρου έθεσε το γενικότερο ζήτημα της αποπαθολογικοποίησης της ταυτότητας φύλου και της συμμόρφωσης της χώρας μας με τις επιταγές διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών.

Επίσης θέσαμε την ανάγκη της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης της διαδικασίας επαναπροσδιορισμού φύλου από τα ασφαλιστικά ταμεία για τα πρόσωπα που είναι γι’ αυτά αναγκαιότητα, καθώς και θέματα προστασίας των ίντερσεξ προσώπων στην κατεύθυνση της Απόφασης 2191/2017 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης «για την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την κατάργηση των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι ίντερσεξ άνθρωποι», ενώ τέθηκαν ακόμη και άλλα θέματα όπως η άρση της απαγόρευσης αιμοδοσίας για του LGBTQI ανθρώπους .

Ο Υπουργός, κύριος Ξανθός, ανέφερε ότι σύντομα θα εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ για την επταμελή διεπιστημονική επιτροπή που επιτάσσει ο ν. 4491/2017 και θα ανταποκρίνεται στις προτάσεις για τη σύστασή της και στη συνέχεια θα εξεταστούν πιθανές εισηγήσεις για βελτίωσή της. Αναφορικά με το ζήτημα της πλήρους πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις σημείωσε ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει άμεσα στην σύσταση ομάδας εργασίας με συμμετοχή εκπροσώπων και του ΣΥΔ, που θα διερευνήσει όλα αυτά τα ζητήματα ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση χωρίς διακρίσεις. Επίσης, ο Υπουργός συμφώνησε ότι βρίσκονται μακράν των σύγχρονων επιστημονικών εξελίξεων οι απόψεις ότι η ομοφυλοφιλία ή η τρανς κατάσταση είναι ψυχικές διαταραχές ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι σύγχρονες εξελίξεις, για το ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης των διαδικασιών επαναπροσδιορισμού φύλου σημειώθηκε ότι θα το εξετάσει το Υπουργείο, όπως και τα ζητήματα προστασίας των ίντερσεξ προσώπων.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα, ενδεικτικό του οποίου ήταν η άμεση παρέμβασή του σε συγκεκριμένη περίπτωση που θέσαμε ομογενούς αλλοδαπής υπηκοότητας τρανς γυναίκας που γραφειοκρατικά προσκόμματα στάθηκαν εμπόδιο για την περίθαλψή της παρ’ όλο που η κατάσταση της υγείας της είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, το οποίο λύθηκε άμεσα, ενώ αναφέρθηκε από τον Υπουργό ότι έχει ήδη δρομολογηθεί  η έναρξη Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων των Ασθενών στην κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν όπως αυτό και πρότεινε την κατάρτιση επιμορφωτικών σεμιναρίων προς τα πρόσωπα που θα τα στελεχώσουν σε LGBTQI και ιδιάιτερα τρανς θέματα υγείας και συμφωνήθηκε η διατήρηση της επαφής στην κατεύθυνση της διασφάλισης της πλήρους πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας χωρίς διακρίσεις.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών θα συνεχίσει τις επαφές του προς όλες τις κατευθύνσεις, ανάμεσα σ’ αυτές και στον τομέα της υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, για  τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών για τα τρανς και ίντερσεξ πρόσωπα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Απάντηση του ΣΥΔ στο από 21.12.2017 Δελτίο Τύπου της Ένωσης Επιστημονικού Προσωπικού Νοσοκομείου ‘Ο Ευαγγελισμός’ – Ε.Ε.Π.Ν.Ε.»

•Δεκέμβριος 28, 2017 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Απάντηση του ΣΥΔ στο από 21.12.2017 Δελτίο Τύπου της Ένωσης Επιστημονικού Προσωπικού Νοσοκομείου ‘Ο Ευαγγελισμός’ – Ε.Ε.Π.Ν.Ε.»

Αθήνα, 28  Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Απάντηση του ΣΥΔ στο από 21.12.2017 Δελτίο Τύπου της Ένωσης Επιστημονικού Προσωπικού Νοσοκομείου ‘Ο Ευαγγελισμός’ – Ε.Ε.Π.Ν.Ε.».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, με το παρόν δελτίο τύπου, απαντά στο από 21 Δεκεμβρίου Δελτίο Τύπου της «Ένωσης Επιστημονικού Προσωπικού Νοσοκομείου ‘Ο Ευαγγελισμός’».

Συγκεκριμένα, μετά την πραγματοποίηση εκδήλωσης την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου από την ΕΕΠΝΕ στο Αμφιθέατρο του Ευαγγελισμού «Δώμα», «με θέμα:  «Διαταραχές Ταυτότητας Φύλου: Νεότερα δεδομένα ως προς τη διάγνωση και την αντιμετώπιση» με ομιλήτρια την παδιοψυχίατρο, κυρία Καλλιόπη Προκοπάκη[1], το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών εξέδωσε την ίδια ημέρα σχετική ανακοίνωση με τίτλο: «Αντιεπιστημονική εκδήλωση στον Ευαγγελισμό που ψυχιατρικοποιεί την ταυτότητα φύλου»[2], όπου αναλύθηκε διεξοδικά και τεκμηριωμένα μέσω των θέσεων διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών αρμόδιων οργανισμών το γεγονός ότι η ψυχιατρικοποίηση της ταυτότητας φύλου βρίσκεται εκτός των διεθνών εξελίξεων και ως εκ τούτου κείται μακρά των επιστημονικών εξελίξεων, αφετέρου στιγματίζει περαιτέρω και περιθωριοποιεί τα τρανς πρόσωπα, ενώ για το ζήτημα έχει κατατεθεί από τις 15 Δεκεμβρίου σχετική ερώτηση 13 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας[3].

Στις 21 Δεκεμβρίου 2017 λάβαμε σχετικό δελτίο τύπου της ΕΕΠΝΕ το οποίο παραθέτουμε.

 

[πατήστε στην φωτό για μεγέθυνση ή δείτε το εδώ (λινκ) σε pdf]

Στο δελτίο τύπου της ΕΕΠΝΕ, αναφέρεται: α) Το Δ.Σ. Συμβούλιο της ΕΕΠΝΕ είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του εκπαιδευτικού – ενημερωτικού προγράμματος και η διοίκηση του «Ευαγγελισμού» δεν παρεμβαίνει σ’ αυτό, β) Η ΕΕΠΝΕ ενθαρρύνει την ελεύθερη διάδοση ιδεών, το βήμα των εκδηλώσεών της είναι ελεύθερο χωρίς λογοκρισία και οι ομιλητές εκφράζουν τις απόψεις τους και όχι αναγκαία της ΕΕΠΝΕ ή και του Νοσοκομείου, ενώ, γ) ως προς την ουσία του θέματος οι αντιδράσεις και οι καταγγελίες για την εκδήλωση αυτήν εκφράστηκαν μέσα από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης από συλλογικότητες χωρίς να ακούσουν το περιεχόμενο της εκδήλωσης που, όπως αναφέρεται, «δεν προσέβαλε κανέναν».

Δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε ότι η ελεύθερη έκφραση απόψεων και ιδεών δίχως λογοκρισία, συνταγματικά κατοχυρωμένα αγαθά, είναι παραπάνω από πολύτιμα, και μάλιστα να υπερθεματίσουμε, ιδίως όταν ανήκουμε σε μία μειονότητα που είτε τα στερείται, είτε δεν έχει ισοβαρή πρόσβαση στη δημόσια ενημέρωση και η φωνή της τρανς κοινότητας είτε δεν ακούγεται καθόλου, είτε δεν ακούγεται ισομερώς.

Η παραπάνω εκδήλωση όμως δεν ήταν στα πλαίσια φόρουμ έκφρασης ιδεών ή οποιασδήποτε δημόσιας εκδήλωσης, αλλά ήταν όπως αναφέρεται και στην σελίδα του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» (βλέπε σύνδεσμο 1) επιστημονικό εκπαιδευτικό σεμινάριο στο οποίο μάλιστα δόθηκαν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες που δήλωσαν συμμετοχή, και έγινε σε ένα νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δεν ήταν μία οποιαδήποτε εκδήλωση ή ημερίδα και ασφαλώς ο σκοπός της ήταν η ενημέρωση – εκπαίδευση επιστημονικού προσωπικού. Ως εκ τούτου όφειλε να διέπεται από το ελάχιστο των επιστημονικών στάνταρντς και επιστημονικής δεοντολογίας, ακριβώς επειδή το Δ.Σ. της ΕΕΠΝΕ είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του εκπαιδευτικού ενημερωτικού προγράμματος και συνεπώς στην εκπαίδευση – ενημέρωση του προσωπικού και δεν μπορεί να βαφτίζεται απόπειρα «λογοκρισίας» η υπόμνηση ότι σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε επιστημονικό προσωπικό είναι απαραίτητη η επιστημονική αλήθεια και τεκμηρίωση. Το επιστημονικό προσωπικό δεν μπορεί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο να επιμορφώνεται μέσω «απόψεων», αλλά επιστημονικά τεκμηριωμένων θέσεων.

Επί τις ουσίας, αναφέρθηκε ότι οι συλλογικότητες διαμαρτυρήθηκαν χωρίς να ακούσουν το περιεχόμενο της εκδήλωσης. Πέραν του ότι οι θέσεις της ομιλήτριας κυρίας Κ. Προκοπάκη είναι γνωστές και δημοσιοποιημένες μέσα από πολλά άρθρα και ομιλίες  και είναι μακράν οποιασδήποτε επιστημονικής τεκμηρίωσης όπως θα αποδειχθεί παρακάτω, υπάρχουν δημοσιοποιημένα στα διαδίκτυο τόσο η ίδια η ομιλία της ηχογραφημένη[4], όσο βέβαια και η παρουσίαση της ομιλίας της στις 12.12.2017 στον Ευαγγελισμό σε powerpoint[5].

Πέραν του ότι οι αναφορές σε ότι ονομάζει «διαταραχές ανάπτυξης φύλου» εννοώντας εντός παρενθέσεως «intersex conditions», οι παραπομπές που δίνει στο powerpoint της παρουσίασης είναι εντελώς εκτός περιεχομένου ενώ υπάρχει ιδιαίτερα πλούσια βιβλιογραφία για τα ίντερσεξ πρόσωπα που δεικνύει το εύρος και την ποικιλία αναφορικά με την ίντερσεξ κατάσταση που σύμφωνα με τις σύγχρονες παραδοχές τα ίντερσεξ πρόσωπα υπολογίζονται περίπου στο 1,728 του γενικού πληθυσμού[6] και όχι μόνο 4 περιπτώσεις όπως αναφέρει, ενδεικτικό της αντιεπιστημονικής θεώρησης είναι ότι αναφέρει ως «συμπεριφορές φύλου» πέραν της ταυτότητας και των ρόλων φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό, ενώ είναι απολύτως σαφές από την επιστημονική βιβλιογραφία ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα από το φύλο και την όποια θεώρησή του. Μάλιστα αναφέρεται επί λέξει ότι: «παιδιά με ‘διαταραχή ταυτότητας φύλου’ αναπτύσσουν ομοφυλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό κατά την εφηβεία / ενηλικίωση».

Ενδεικτική ακόμη είναι η θέση που εξέφρασε: «η εφηβεία είναι κρίσιμη περίοδος για την δημιουργία ‘μη κανονικών ταυτοτήτων φύλου», κάνοντας την αυθαίρετη παραδοχή περί κανονικών ή μη κανονικών ταυτοτήτων φύλου και χωρίς να σταθούμε στην ανορθόγραφη αναφορά του φύλου με δύο λάμδα στην παρουσίασή της, αναφέρει ότι: «Αν και συνήθης έκβαση της ‘διαταραχής ταυτότητας φύλου’ η ομοφυλοφιλία αποτελεί διαφορετική κατηγορία».  Όλη της δηλαδή η θεώρηση διέπεται από την αυθαίρετη και εντελώς αντιεπιστημονική θέση ότι η ταυτότητα φύλου συνδέεται ή, όπως λέει, έχει «έκβαση την ομοφυλοφιλία», ενώ η σαφέστατη διεθνής επιστημονική θέση από όλη την βιβλιογραφία είναι ότι δεν συνδέονται ο σεξουαλικός προσανατολισμός με την ταυτότητα φύλου. Αυτήν την αντιεπιστημονική θέση άλλωστε δεν την εκφράζει για πρώτη φορά η κυρία Κ. Προκοπάκη καθώς στις 28.11.2008 είχε διατυπώσει σχετική θέση ψυχιατρικής θεώρησης της ομοφυλοφιλίας: «Από την δεκαετία του 1980, η ομοφυλοφιλία σταδιακά «αποιατρικοποιήθηκε», καθώς ο χαρακτηρισμός της ως «νόσου» θεωρήθηκε από τα ομοφυλοφιλικά κινήματα ως νέο στίγμα. Η διεθνής σύγχρονη προσπάθεια νομιμοποίησης της ομοφυλοφιλίας ως φυσιολογικής πρακτικής δεν βασίζεται σε επιστημονικά ιατρικά δεδομένα, αλλά σε «φιλοσοφικά-κοινωνικά» δεδομένα και ισχυρές πολιτικές πιέσεις»[7]. Στην ουσία δηλαδή αφού αποδίδει την αφαίρεση της ομοφυλοφιλίας από τις ψυχικές διαταραχές εδώ και δεκαετίες αποδίδοντάς την σε «πολιτικές πιέσεις, πρόκειται περί άρνησης επιστημονικών δεδομένων.

Επιβεβαίωση της άρνησης επιστημονικών δεδομένων, είναι ακόμη και η άρνηση της έννοιας του κοινωνικού φύλου, έννοιας που τεκμηριωμένης από πολλές θεωρητικές επιστήμες, αλλά  για να είμαστε δίκαιες/οι θα πρέπει να πούμε ότι κατά το μάλλον δείχνει να μην την καταλαβαίνει, και τούτο γίνεται φανερό μέσα από παράδειγμα (φυσικά απαράδεκτων) επανορθωτικών θεραπειών που δίνει και ασφαλώς δεν σχετίζεται με την έννοια του κοινωνικού φύλου (βλέπε αναφερόμενη υπόθεση Money 1965 που ασφαλώς δεν σχετίζεται με κάτι τέτοιο).

Τέλος παρότι θα μπορούσαμε να παραθέσουμε πολλά ακόμη σημεία που δεικνύουν θέσεις εκτός επιστημονικών εξελίξεων, θα πρέπει να πούμε ότι σε πολλά σημεία της παρουσίασής της οι θέσεις που εκφράζονται βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχία με τις παραπομπές που δίνονται, ενώ θα πρέπει οπωσδήποτε να επαναλάβουμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, από τις 22.8.2014, βασιζόμενος στα νέα δεδομένα, έχει καταλήξει ενόψει της αναθεώρησης του ICD και της κυκλοφορίας της νέας έκδοσής του να αφαιρεθεί εντελώς η κατηγορία F64 (καθώς και η επόμενη F65) και αντί αυτής την πρόσθεση κατηγορίας 6 («Conditions related to sexual health» – 6A50)  ως απλή ιατρική κατάσταση (εκτός των διαταραχών) η έννοια της ασυμφωνίας φύλου (gender incongruence)[8], γεγονός που μπορεί να επιβεβαιωθεί στον διαθέσιμο διαδικτυακά ICD 11 Beta Draft[9], ώστε οι τρανς άνθρωποι να μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες μετάβασης χωρίς να στιγματίζονται και δίχως να θεωρείται η τρανς κατάσταση ως ψυχική διαταραχή στην κατεύθυνση της αποψυχιατρικοποίησης της ταυτότητας φύλου.

Κλείνοντας, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο σεβασμός στην τιμή και την αξιοπρέπεια όλων των συνανθρώπων μας, ανάμεσα σ’ αυτούς και των τρανς ανθρώπων, δεν διακηρύσσεται, αλλά αποδεικνύεται. Η φράση «δεν προσέβαλε κανέναν» δεν έχει κανένα πραγματικό αντίκρισμα, όταν ντε φάκτο θεωρεί κάποιος ότι οι τρανς συνάνθρωποί μας είναι ψυχικά διαταραγμένοι, αντίθετα τούτο είναι βαθύτατη προσβολή στον πυρήνα μάλιστα της προσωπικότητας που οδηγεί σε προκαταλήψεις, στιγματισμό, άνιση μεταχείριση, διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, θα εντείνει τόσο τις προσπάθειές του στην κατεύθυνση της ενημέρωσης σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα, μακριά από ιδεοληψίες, στερεότυπα και προκαταλήψεις, όσο και στην κατεύθυνση της εναρμόνισης της χώρας μας σύμφωνα με τις επιταγές τόσο της Απόφασης 2048/2015 της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης που ανάμεσα στα υπόλοιπα καλεί τα κράτη-μέλη: «6.3.3. Nα τροποποιήσουν τις κατηγοριοποιήσεις νοσημάτων που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και να υποστηρίξουν την μεταβολή των διεθνών κατηγοριοποιήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα διεμφυλικά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, δεν κατηγοριοποιούνται ως διανοητικώς ασθενή, εξασφαλίζοντας και την πρόσβαση στις απαραίτητες ιατρικές θεραπείες χωρίς στιγματισμό»[10], αλλά και του Ψηφίσματος της 22.11.2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναφέρει: «94. εκφράζει τη λύπη του διότι οι διεμφυλικοί εξακολουθούν να θεωρούνται πνευματικώς ασθενείς σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν ή να αναθεωρήσουν τις διαδικασίες για τη νομική αναγνώριση του φύλου, με βάση το μοντέλο της Αργεντινής, και να επανεξετάσουν τους όρους (συμπεριλαμβανομένης της εξαναγκαστικής στείρωσης) που τίθενται για τη νομική αναγνώριση του φύλου· καλεί την Επιτροπή και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας να αποσύρουν τις διαταραχές ταυτότητας φύλου από τον κατάλογο των ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών και να διασφαλίσει μια μη παθολογοποιητική αναταξινόμηση στις διαπραγματεύσεις επί της 11ης έκδοσης της διεθνούς ταξινόμησης των νόσων της ΠΟΥ (ICD-11)·»[11].

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

[1] Μπορείτε να δείτε εδώ περισσότερα: http://www.evaggelismos-hosp.gr/index.php/triti-2017-2018.

[2] Δελτίο Τύπου ΣΥΔ 12.12.2017 «Αντιεπιστημονική εκδήλωση στον Ευαγγελισμό που ψυχιατρικοποιεί την ταυτότητα φύλου: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/12/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae/.

[3] Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τα σεμινάρια του Ευαγγελισμού περί ταυτότητας φύλου: http://t-zine.gr/erotisi-voulefton-tou-syriza-gia-ta-seminaria-tou-evangelismou-peri-taftotitas-fylou/.

[4] https://www.youtube.com/watch?v=58pPRJoZT1Y&feature=youtu.be

[5] https://drive.google.com/file/d/1zfcY4Ywt6xwCRWFm-kw1VBykHGSPUu3B/view.

[6] Anne Fausto-Sterling, Sexing The Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality, Basic Books. ISBN: 978-0465077144

[7] Ιατρικά δεδομένα για την ομοφυλοφιλία (Καλλιόπη Προκοπάκη, Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων): http://alopsis.gr/%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AF/.

[8] Πρόταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αναθεώρηση του διεθνούς ταξινομητικού καταλόγου: https://tgeu.org/who-publishes-icd-11-beta/.

[9] ICD 11 Beta Draft: Gender Incogruence  HA40-HA41: https://icd.who.int/dev11/l-m/en#http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f411470068.

[10] Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης 2048(2015): http://t-zine.gr/psifisma-2048-2015-diakrisis-kata-diemfylikon-stin-evropi/.

[11] Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 22.11.2017: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0383+0+DOC+XML+V0//EL.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Αντίθετη στο δίκαιο της Ε.Ε. η προϋπόθεση της αγαμίας για τα τρανς πρόσωπα για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ώστε να λάβουν σύνταξη».

•Δεκέμβριος 21, 2017 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Αντίθετη στο δίκαιο της Ε.Ε. η προϋπόθεση της αγαμίας για τα τρανς πρόσωπα για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ώστε να λάβουν σύνταξη».

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Αντίθετη στο δίκαιο της Ε.Ε. η προϋπόθεση της αγαμίας για τα τρανς πρόσωπα για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ώστε να λάβουν σύνταξη».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, με το παρόν δελτίο τύπου, κάνει γνωστές τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ),  Michal Bobek, σε υπόθεση έγγαμης τρανς γυναίκας που λόγω της μη αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου της δεν ήταν δυνατόν να λάβει σύνταξη[1].

Πρόκειται για την υπόθεση C‑451/16 MB κατά Secretary of State for Work and Pensions, με το ακόλουθο ιστορικό:

Η MB γεννήθηκε το 1948, καταχωρίστηκε κατά τη γέννησή της ως άνδρας και συνήψε γάμο το 1974. Από το 1991, ζει ως γυναίκα και, το 1995, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου. Ωστόσο, η MB δεν ζήτησε τη χορήγηση πλήρους πιστοποιητικού αναγνώρισης φύλου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία επειδή τότε ο έγγαμος αιτών ένα τέτοιο πιστοποιητικό έπρεπε να έχει επιτύχει την ακύρωση του γάμου του, δεδομένου ότι κατά το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου δεν επιτρεπόταν γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Η MB και η σύζυγός της δεν επιθυμούσαν να ακυρωθεί ο γάμος τους.Το 2008, η MB συμπλήρωσε την ηλικία των 60 ετών, δηλαδή την ηλικία συνταξιοδότησης για όσες γυναίκες γεννήθηκαν πριν από τις 6 Απριλίου 1950. Υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση κρατικής σύνταξης γήρατος. Η αίτησή της απορρίφθηκε λόγω του ότι, ελλείψει πλήρους πιστοποιητικού αναγνώρισης φύλου, δεν μπορούσε να θεωρηθεί γυναίκα όσον αφορά την ηλικία συνταξιοδότησης. Η MB προσέβαλε την απόφαση αυτή ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Υποστηρίζει ότι η προϋπόθεση αγαμίας συνεπάγεται δυσμενή διάκριση αντίθετη προς το δίκαιο της Ένωσης. Η οδηγία αυτή της ΕΕ απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου όσον αφορά τις κρατικές παροχές, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων γήρατος[2]. Η οδηγία αυτή προβλέπει εξαίρεση από την απαγόρευση αυτή, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να αποκλείσουν από το πεδίο εφαρμογής της τον καθορισμό της ηλικίας συνταξιοδότησης για τη χορήγηση συντάξεων γήρατος. Το Ηνωμένο Βασίλειο άσκησε το δικαίωμα αυτό και όρισε ως ηλικία συνταξιοδότησης για τις γυναίκες που γεννήθηκαν πριν από τις 6 Απριλίου 1950 την ηλικία των 60 ετών, και για τους άνδρες που γεννήθηκαν πριν από τις 6 Δεκεμβρίου 1953 την ηλικία των 65 ετών. Ωστόσο, κατά τον χρόνο που η MB προσέφυγε ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, η ταυτότητα  διεμφυλικού ατόμου δεν αναγνωριζόταν για τον προσδιορισμό της ηλικίας συνταξιοδότησης αν το άτομο αυτό ήταν και εξακολουθούσε να είναι έγγαμο. Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου έθεσε  το ερώτημα εάν το  Δικαστήριο αν η κατάσταση αυτή είναι συμβατή με την οδηγία.

Στις προτάσεις του της 5ης Δεκεμβρίου 2017, ο γενικός εισαγγελέας M. Bobek εκτιμά ότι η προϋπόθεση αγαμίας, εφαρμοζόμενη μόνο για τα τρανς πρόσωπα προκειμένου αυτά να αποκτήσουν πρόσβαση σε κρατική σύνταξη λόγω της μη αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου τους, αντίκειται στην οδηγία. Κατά την άποψή του, η προϋπόθεση αυτή συνεπάγεται άμεση διάκριση λόγω φύλου η οποία δεν είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί αντικειμενικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρότι ο γενικός εισαγγελέας αναφέρει ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τις προϋποθέσεις για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ενός προσώπου, ωστόσο, τονίζει ότι το πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου δεν μπορεί να  εξαρτάται από τις διάφορες προϋποθέσεις που θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο, πράγμα που τελικά θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναφορά διακρίσεων «δια της πλαγίας οδού», όπως συνέβη στην συγκεκριμένη υπόθεση.

Πλην της υπόθεσης αυτής, θα πρέπει να έχουμε υπόψιν την απόφαση της 28ης Ιουνίου του 2017 εκδοθείσα από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατά το άρθρο 5 (4) του προαιρετικού πρωτοκόλλου επί της καταγγελίας αρ. 2172/2012, σε καταγγελία έγγαμης τρανς γυναίκας σχετικά με τη μη μεταβολή των εγγράφων ταυτοποίησης στη χώρα καταγωγής της (Αυστραλία), αναφέρεται ότι[3]:

«7.14. Η Επιτροπή θεωρεί ότι με την νομική αναγνώριση του επαναπροσδιορισμού φύλου και την απαγόρευση των διακρίσεων εις βάρος των διεμφυλικών προσώπων το κράτος μέλος παρέχει προστασία έναντι των διακρίσεων. Ωστόσο, αρνούμενο σε έγγαμα διεμφυλικά πρόσωπα την διόρθωση του φύλου στις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως, σε αντίθεση με την μεταχείριση των άγαμων διεμφυλικών προσώπων και των μη διεμφυλικών προσώπων, η Κυβέρνηση δεν παρέχει στην καταγγέλλουσα, καθώς και στα άτομα που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με την καταγγέλλουσα, ίση προστασία κατά τον νόμο, ως έγγαμο διεμφυλικό άτομο. […]»

[…] 7.15. Υπό τις προαναφερθείσες περιστάσεις και ελλείψει πειστικών εξηγήσεων από το κράτος μέλος, η Επιτροπή κρίνει ότι η διαφορετική μεταχείριση μεταξύ έγγαμων και άγαμων ατόμων που έχουν υποβληθεί σε διαδικασία επιβεβαίωσης φύλου και που επιθυμούν να τροποποιήσουν την καταχώρηση φύλου στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησής τους δεν βασίζεται σε εύλογα και αντικειμενικά κριτήρια και ως εκ τούτου συνιστά διάκριση λόγω έγγαμης κατάστασης και λόγω διεμφυλικής κατάστασης κατά το άρθρο 26 του Συμφώνου.»

Ακόμη, σε αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να σημειωθεί η νομολογία σε μια σειρά κρατών μελών στην Ευρώπης, που τα εθνικά τους δικαστήρια θεώρησαν ως άνιση μεταχείριση την προϋπόθεση της αγαμίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Χαρακτηριστικές οι σχετικές αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αυστρίας (2006)[4], του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας (2008)[5], του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας[6], καθώς και Δικαστηρίου της Ελβετίας (1996)[7]και του Εφετείου της Γαλλίας (2012)[8].

Όλα τα παραπάνω αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και περιεχόμενο, δεδομένης της προϋπόθεσης της αγαμίας που τίθεται στην Παράγραφο 3, Άρθρο 3 της Ελληνικής νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου[9], η οποία με όμοιο τρόπο μπορεί να οδηγήσει σε αθέμιτες άμεσες διακρίσεις λόγω φύλου. Δεδομένης, ακόμη, της Έκθεσης της Επιστημονικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου επί του συγκεκριμένου νόμου που αναφέρει σε σχέση με τον περιορισμό της αγαμίας: «Προβληματισμός γεννάται, εν προκειμένω, ως προς τη συμβατότητα της ως άνω ρύθμισης προς το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του έγγαμου διεμφυλικού προσώπου, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 της ΕΣΔΑ, υπό το πρίσμα της «δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του γενικού συμφέροντος και των συμφερόντων των ενδιαφερομένων προσώπων» (ΕΔΔΑ, όπ. π. και παρ. 2 άρθρου 8 της ΕΣΔΑ) και της παρ. 6.2.3. του 2048/2015 Ψηφίσματος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατά την οποία τα κράτη μέλη καλούνται να «καταργήσουν κάθε περιορισμό στο δικαίωμα των διεμφυλικών ατόμων να παραμένουν σε έγγαμη κατάσταση μετά την αναγνώριση του φύλου τους»[10], η προϋπόθεση αυτή πρέπει να αναθεωρηθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, υποστηρίζει την προσφυγή έγγαμης τρανς γυναίκας που έχει αναλάβει ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος και εκδικάστηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών την 7η Δεκεμβρίου 2017 για τη μεταβολή των ληξιαρχικών της εγγράφων ως προς το φύλο και το όνομα ώστε να απεικονίζεται στα έγγραφα ταυτοποίησης το πραγματικό της φύλο, όσο και το αίτημα μεταβολής της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου της ώστε να μην παραβιάζεται η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή τόσο του ιδίου του προσώπου όσο και του παιδιού της, και καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία τροποποίησης της προϋπόθεσης της αγαμίας στο Άρθρο 3, παρ. 3 του ν. 4491/2017, καθώς και του Άρθρου 5, παρ.2 του ιδίου νόμου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή.

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Michal Bobek της 5ης Δεκεμβρίου 2017 | Υπόθεση C‑451/16 MBκατάSecretaryofStateforWorkandPensions:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5a07f254c1e4340a58f9b95cd4fb858c6.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNiSe0?text=&docid=197431&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=565225

[2] Οδηγία του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1978, περί της προοδευτικής εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως (ΕΕ ειδ. έκδ. 05/003, σ. 160): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A31979L0007.

[3]Απόφαση CCPR/C/119/D/2172/2012, Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών επί της καταγγελίας αρ. 2172/2012: https://undocs.org/en/CCPR/C/119/D/2172/2012

[4]Austrian Constitutional Court Case V 4/06-7 (decided on 8 June 2006): https://tgeu.org/austria-divorce-requirement-lacks-legal-basis/.

[5]German Constitutional Court Case 1BvL 10/05 (decided on 27 May 2008): https://www.icj.org/sogicasebook/1-bvl-1005-federal-constitutional-court-of-germany-27-may-2008/.

[6] Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου Ιταλίας Alessandra Bernaroli case: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/italian-transgender-woman-wins-legal-battle-to-remain-married-to-wife-after-sex-change-9534750.html.

[7]Switzerland, St. Gallen District Court, SJZ 93/1997, 26 November 1996: https://tgeu.org/switzerland-st-gallen-district-court-outlawing-divorce-requirment-1996/.

[8]France, Rennes Court of Appeal, Case No. 11/08743, 1453, 12/00535, 16 October 2012: https://tgeu.org/france-rennes-court-of-appeal-says-divorce-requirement-not-necessary-for-gender-recognition/.

[9] Ν. 4491/2017, Νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου: https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/838.

[10]Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου επί του Ν. 4491/2017 για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου: www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/n-tatfyl-epist.pdf

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ«17 Δεκεμβρίου: Διεθνής Ημέρα για τον Τερματισμό της Βίας που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που ασκούν Σεξουαλική Εργασία».

•Δεκέμβριος 16, 2017 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ«17 Δεκεμβρίου: Διεθνής Ημέρα για τον Τερματισμό της Βίας που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που ασκούν Σεξουαλική Εργασία».

Αθήνα, 16  Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «17 Δεκεμβρίου: Διεθνής Ημέρα για τον Τερματισμό της Βίας που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που ασκούν Σεξουαλική Εργασία».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, με το παρόν δελτίο τύπου, συμμετέχει και τιμά την Διεθνή Ημέρα για τον Τερματισμό της Βίας που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που ασκού σεξουαλική εργασία.

Καθώς πλησιάζουμε αυτήν την ημέρα που έχει οριστεί από την διεθνή κοινότητα την 17η Δεκεμβρίου, θυμόμαστε και τιμούμε όλα τα πρόσωπα που υπήρξαν θύματα δολοφονιών αλλά και βίας και δηλώνουμε την προσήλωση  και την αλληλεγγύη μας στον συνεχιζόμενο αγώνα για την ενδυνάμωση, την ορατότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσώπων που ασκούν σεξουαλική εργασία.  Οι δολοφονίες, οι επιθέσεις, οι βιαιοπραγίες, οι βιασμοί, οι απειλές κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας είναι το πιο απάνθρωπο πρόσωπο της βίας που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που ασκούν σεξουαλική εργασία. Ο ρατσισμός, η οικονομική ανισότητα, αλλά και η θεσμική βία που πολλές φορές αντιμετωπίζουν πρέπει να τερματιστούν. Το στίγμα, οι διακρίσεις και η οποιαδήποτε μορφή ποινικοποίησης που επιτείνουν την περιθωριοποίηση, τον αποκλεισμό τους από τη κοινωνική ζωή και τον περιορισμό και παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, δεν μπορούν να είναι ανεκτά σε δημοκρατικές κοινωνίες.

Σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητο να υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διεθνείς καταγραφές του διεθνούς δικτύου καταγραφής δολοφονιών τρανς ανθρώπων (Trans Murder Monitoring – TMM) το οποίο από το 2009 καταγράφει με αναλυτικό και συστηματικό τρόπο τις δολοφονίες τρανς προσώπων[1], από τις συνολικά 325 δολοφονίες τρανς προσώπων το 2017, σε όσες εξ αυτών καταγράφηκε το επάγγελμα, το 62% των δολοφονιών ήταν κατά τρανς γυναικών που ασκούσαν σεξουαλική εργασία[2]. Η διεθνής αυτή εικόνα δεν απέχει από την ελληνική πραγματικότητα, καθώς παρότι στην χώρα μας δεν έχουν καταγραφεί τα τελευταία δέκα χρόνια δολοφονίες τρανς προσώπων, οι περισσότερες τρανσφοβικές επιθέσεις μίσους που έγιναν στην Ελλάδα, ήταν κατά τρανς γυναικών που ασκούν σεξουαλική εργασία[3].

Στην χώρα μας οι τρανς γυναίκες που ασκούν σεξουαλική εργασία, κυρίως λόγω του αποκλεισμού ή της περιορισμένης πρόσβασης από τον χώρο της εκπαίδευσης και της εργασίας, αντιμετωπίζουν στο μέγιστο το στίγμα, τις διακρίσεις και την βία, ενώ συχνά βρίσκονται στοχοποιημένες μέσω μαζικών προσαγωγών και γίνονται θύματα αστυνομικής αυθαιρεσίας, όπως επί παραδείγματι το 2012 που κατά τη διάρκεια του πογκρόμ κατά των οροθετικών γυναικών τρανς γυναίκες υπήρξαν θύματα αυτών των πολιτικών[4], ή το 2013 στη Θεσσαλονίκη σε μαζικό πογκρόμ κατά τρανς γυναικών[5] κατά τη διάρκεια του οποίου θύμα υπήρξε και η δικηγόρος υπερασπίστρια των δικαιωμάτων τους Ηλέκτρα Κούτρα[6], για τα οποία όπως ο ίδιος τότε Υπ. Δημόσιας Τάξης είχε αναφέρει έγιναν «για την βελτίωση της εικόνας της πόλης»[7]. Σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι τρανς γυναίκες που θυματοποιήθηκαν τόσο κατά τη διάρκεια του πογκρόμ στην Αθήνα το 2012 αλλά και μετέπειτα στη Θεσσαλονίκη, όλες αθωώθηκαν, ενώ σε μία εκ των αποφάσεων το δικαστήριο «αποδέχτηκε την επιχειρηματολογία της υπεράσπισης ότι η σύμπτωση της ιδιότητας του τρανς ατόμου με την παρουσία του σε συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο δεν μπορεί να σημαίνει ότι το άτομο ασκεί σεξουαλική εργασία, πόσο δε μάλλον ότι «παρενοχλεί» τους περαστικούς. Αντίθετα, η παραπομπή του ατόμου, όμως, σε δίκη με μόνη τη σύμπτωση των ανωτέρω, σημαίνει ότι ποινικοποιείται η ταυτότητα φύλου της, κι αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια ευνομούμενη δημοκρατική κοινωνία»[8].

Όλα τα παραπάνω, δεικνύουν το μέγεθος των προκαταλήψεων, του στιγματισμού, των διακρίσεων, της βίας, αλλά και γενικότερα όλων των παραβιάσεων της ιδιωτικής ζωής και εν γένει των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που ασκούν σεξουαλική εργασία και ιδιαίτερα η υποομάδα των τρανς γυναίκων που ασκούν σεξουαλική εργασία των οποίων οι ταυτότητες στιγματίζονται πολλαπλά.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, επανειλημμένα και σε κάθε ευκαιρία έχει θέσει το ζήτημα της εντελώς παρωχημένης ισχύουσας νομοθεσίας για την σεξουαλική εργασία στη χώρα μας (ν. 2734/1999[9]), το οποίο όχι μόνον είναι  προβληματικό, αλλά τόσο περιοριστικό που στη πραγματικότητα λειτουργεί με έναν επιπλέον στιγματιστικό και τιμωρητικό τρόπο που προάγει τις διακρίσεις και τη βία προσώπων που ασκούν σεξουαλική εργασία.

Τούτο επιβεβαιώνεται τόσο από τον Συνήγορο του Πολίτη (πόρισμα της 6ης Νοεμβρίου 2003) που αναφέρει[10]: «από τη χαρτογράφηση των διαμερισμάτων του Δήμου Αθηναίων προέκυψε ότι, εντός της δομημένης περιφέρειας του δήμου Αθηναίων, η πλήρης εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.2734/99 σχεδόν αποκλείει την ύπαρξη περιοχών όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση και χρήση οικημάτων από εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα. Κατ’ αποτέλεσμα, η άσκηση της εν λόγω ρυθμιζόμενης από τον νόμο δραστηριότητας θα καθίστατο ιδιαίτερα δυσχερής, αν όχι αδύνατη, τουλάχιστον σε περιοχές και οικήματα όπου μέχρι σήμερα», όσο και από  την γνωμοδότηση του Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου, Νίκου Αλιβιζάτου για το ίδιο θέμα (2.6.2003)[11]: «Τόσο η απαγόρευση της εγκατάστασης εκδιδόμενων επ’ αμοιβή προσώπων σε ακτίνα 200 μέτρων τουλάχιστον από τα απαριθμούμενα στον νόμο κτίρια κ.λπ. (άρθρο 3§4 ν. 2734/1999), όσο και η απαγόρευση της χορήγησης δεύτερης άδειας εγκατάστασης στο ίδιο οίκημα ή την ίδια πολυκατοικία (άρθρο 4§3 ν. 2734/1999) φαίνονται ως μέτρα δυσανάλογα επαχθή προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, δηλαδή την προστασία της νεότητας και, γενικότερα, των χρηστών ηθών αφ’ ενός, και την αποτροπή της «γκετοποίησης» των εκδιδόμενων προσώπων αφ’ ετέρου», ενώ σε σχετική υπόθεση που χειρίστηκε ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων, Βασίλης Σωτηρόπουλος, τον Φεβρουάριο  του 2014, είχε διαβιβάσει προς στα αρμόδια Υπουργεία ως προς το ζήτημα της τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου, που ωστόσο ποτέ δεν έγινε[12].

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, έχει διατυπώσει αναλυτικές θέσεις για την αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: α) αποστιγματισμός των προσώπων που ασκούν σεξουαλική εργασία, β) αποφυγή κάθε παρέμβασης στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή του προσώπου, γ) αποποινικοποίηση της σεξουαλικής εργασίας και αντιμετώπισή της όπως κάθε άλλη εργασία, όταν αυτή επιλέγεται ελεύθερα και δεν είναι προϊόν καταναγκασμών, απειλών, βίας και τράφικινγκ, δ) εγκατάλειψη των παρωχημένων πρακτικών των υποχρεωτικών υγειονομικών εξετάσεων που αφενός επιτείνουν το στίγμα καθώς η εκτροφή αυτών των πρακτικών σχηματοποιούν τη ρατσιστική υπόθεση πως οι εργαζόμενες ή εργαζόμενοι στο σεξ είναι «ύποπτοι» μετάδοσης ασθενειών, ε) προστασία από τις διακρίσεις και τη βία, στ) πλήρης ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη των εργαζομένων του σεξ[13], στο πλαίσιο θέσεων που έχουν τεθεί τόσο από το Διεθνές Δίκτυο των Εργαζομένων του Σεξ (NSWP)[14], όσο και από την ευρωπαϊκή οργάνωση για την προστασία για τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων, Transgender Europe[15].

Σε αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της UNAIDS για τον HIV και τη σεξουαλική εργασία[16]: «Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ελάχιστα τα στοιχεία που προάγουν ότι οι νόμοι ποινικοποίησης της σεξουαλικής εργασίας, μειώνουν εν τέλει το αριθμών των εργαζόμενων του σεξ. Αντίθετα, όλοι αυτοί οι νόμοι δημιουργούν ένα περιβάλλον φόβου και στιγματισμού για τους εργαζομένους στο σεξ, και τους ενθαρρύνει να εργάζονται σε επισφαλείς τοποθεσίες ώστε να αποφεύγουν είτε τη δική τους σύλληψη είτε των πελατών του (σ.σ. στην δεύτερη περίπτωση εννοεί το σουηδικό μοντέλο)».Τα ίδια αποτελέσματα προκύπτουν και από σχετικές έρευνες που αφορούν την βία που δέχονται τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ[17], ενώ θα πρέπει να σημειωθεί και η θέση της Transgender Europe, οργάνωσης ομπρέλα για τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων, που καλεί στην πλήρη αποποινικοποίηση της σεξουαλικής εργασίας[18], καθώς και υπογεγραμμένο κείμενο 560 οργανώσεων και 94 ερευνητών υπό την Διεθνή Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Εργαζομένων του Σεξ στην Ευρώπη (International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe – ICRSE)[19], το οποίο καλεί όλες τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν νομοθετικά πλαίσια πλήρους αποποινικοποίησης της εργασίας στο σεξ, συμπεριλαμβανομένης της ποινικοποίησης των πελατών, καθώς και αυτού του είδους η ποινικοποίηση, επιτείνει το στίγμα, ενώ θέτει σε κίνδυνο τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, καθώς για να αποφύγουν τη σύλληψη των πελατών τους, καταφεύγουν σε απομονωμένες περιοχές όπου πέφτουν συχνά θύματα βίας, όπως έχει αποδείξει η εμπειρία στις χώρες που εφαρμόζεται.

Τιμούμε όλα τα πρόσωπα που υπήρξαν θύματα δολοφονιών αλλά και βίας, διατηρεί τις ανησυχίες του σχετικά με θέσεις  που έχουν εκφραστεί από την Γενική Γραμματεία Ισότητας[20], και παράλληλα  καλούμε την Πολιτεία και τα συναρμόδια Υπουργεία να εξετάσουν όλες τις παραπάνω θέσεις, και να κινηθούν προς τη κατεύθυνση αναμόρφωση της κείμενης νομοθεσίας για τη σεξουαλική εργασία, προς τη κατεύθυνση του αποστιγματισμού και της αποποινικοποίησης της σεξουαλικής εργασίας, αλλά και τη προστασίας των εργαζομένων του σεξ από τις παρενοχλήσεις, τις διακρίσεις και τη βία.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

[1] Trans Murder Monitoring (TMM) – TMM Update Trans Day of Remembrance 2017: http://transrespect.org/en/tmm-update-trans-day-remembrance-2017/.

[2] Βλέπε σχετικά στοιχεία της Transgender Europe: http://tdor.tgeu.org/.

[3] Ετήσια έκθεση Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας 2016: http://rvrn.org/wp-content/uploads/2017/04/Report_2016gr.pdf.

[4] Βλέπε σχετικό Δελτίο Τύπου ΣΥΔ 16.8.2012: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2012/08/16/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ad%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%82-%ce%b1%cf%84%cf%8c%ce%bc%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%af/.

[5] Βλέπε σχετικό Δελτίο Τύπου ΣΥΔ 4.6.2017: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2013/06/04/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%b1%cf%85%ce%b8%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ad%cf%82/.

[6] Βλέπε σχετικό Δελτίο Τύπου ΣΥΔ 5.6.2017: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2013/06/05/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b1%ce%af%cf%89%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%86%ce%b1/.

[7] Βλέπε σχετικό Κοινό Δελτίο Τύπου ΣΥΔ-Πλειάδων 2.7.2017: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2013/07/02/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-koino-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83-%cf%85-%ce%b4-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9/.

[8] Βλέπε σχετικό Κοινό Δελτίο Τύπου ΣΥΔ-Πλειάδων15.4.2013: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2013/04/15/1156/.

[9] Ν. 2734/1999: https://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-161-1999-%CF%83%CE%B5%CE%BB-1.html.

[10] Συνήγορος του Πολίτη: Αδυναμία εφαρμογής του ν. 2734/1999 περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων: http:// https://www.synigoros.gr/resources/docs/292911.pdf.

[11] Γνωμοδότηση Νίκου Αλιβιζάτου για Ν. 2734/1999, 2,6,2003: https://tinyurl.com/ycxjmowq

[12] Βλέπε σχετική διαβίβαση 3/2014: http://www.cityofathens.gr/symparastatis/sites/www.cityofathens.gr.symparastatis/files/%203_2014[%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D]_1.pdf

[13] Αναλυτικό κείμενο θέσεων του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών για τα πρόσωπα που ασκούν σεξουαλική εργασία: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/04/26/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83/.

[14] Θέσεις NSWP για τη Σεξουαλική Εργασία: www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Criminalisation%20of%20Clients_Summary-c.pdf.

[15] Θέσεις Transgender Europe για τη σεξουαλική εργασία: http://tgeu.org/tgeu-statement-on-ngo-call-%E2%80%9Cabolition-of-prostitution%E2%80%9D-in-europe/,

[16] Κατευθυντήριες γραμμές της UNAIDS για τον HIV και τη σεξουαλική εργασία: www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2009/JC2306_UNAIDS-guidance-note-HIV-sex-work_en.pdf

[17] Έρευνα για τη βία που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ: Deeringa, K. et al., 2014, A Systematic Review of the Correlates of Violence Against Sex Workers, American Journal of Public Health, 104(5): 42–54, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24625169.

[18] Transgender Europe: «Ακούστε τις φωνές των εργαζομένων του σεξ» http://tgeu.org/listen-to-the-voices-of-sex-workers/.

[19] 560 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και 94 ερευνητές υπογράφουν κείμενο θέσεων για την πλήρη αποποινικοποίηση της σεξουαλικής εργασίας και απόρριψης του ονομαζόμενου Σουηδικού μοντέλου: http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/560-ngos-and-94-researchers-demand-members-european-parliament-reject-ms-honeyball

[20] Βλέπε σχετικό δελτίο ΣΥΔ 22.5.2017: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/05/22/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b5%ce%ba%cf%86%cf%81%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%b1%ce%b8%ce%b9%ce%ac/.