ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Δικαιώματα των Ίντερσεξ: Επείγουσα η ανάγκη νομοθετικών ρυθμίσεων για την προστασία των ίντερσεξ προσώπων».

•Οκτώβριος 26, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Δικαιώματα των Ίντερσεξ: Επείγουσα η ανάγκη νομοθετικών ρυθμίσεων για την προστασία των ίντερσεξ προσώπων».

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Δικαιώματα των Ίντερσεξ: Επείγουσα η ανάγκη νομοθετικών ρυθμίσεων για την προστασία των ίντερσεξ προσώπων».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ προσώπων, με ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Ευαισθητοποίησης για τα Δικαιώματα των Ίντερσεξ που τιμάται κάθε χρόνο στις 26 Οκτωβρίου, επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη νομοθετικών ρυθμίσεων για την προστασία των ίντερσεξ προσώπων.

Παρ’ ότι τα χαρακτηριστικά φύλου (έννοια που προσδιορίζει τα ίντερσεξ πρόσωπα), συμπεριλαμβάνονται σε διατάξεις νόμου της ελληνικής νομοθεσίας, όπως επί παραδείγματι διάταξης για τα εγκλήματα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά (Άρθρο 81Α του Π.Κ.)[1], της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση στον χώρο της απασχόλησης (Ν. 4443/2016)[2], της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της δημόσιας υποκίνηση σε βία ή μίσος (Ν. 927/1979 – ονομαζόμενος αντιρατσιστικός νόμος,  όπως τροποποιήθηκε στον Ν. 4491/2017)[3], καθώς και διάταξης νόμου που απαγορεύει τον αποκλεισμό από καταφρόνηση σε αγαθά ή υπηρεσίες (Άρθρο 361Β ΠΚ)[4], το Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται μακράν των προτύπων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ίντερσεξ προσώπων, όπως αυτά έχουν τεθεί από υπερεθνικούς οργανισμούς που ανήκει και συμμετάσχει η χώρα μας.

Συγκεκριμένα, όπως γνωρίζουμε οι ίντερσεξ άνθρωποι γεννιούνται με χαρακτηριστικά φύλου που δεν εναρμονίζονται με τις κοινωνικές νόρμες που ταξινομούν ένα πρόσωπο εντός  των κυρίαρχων διμερών αντιλήψεων για το φύλο, ως άρρεν ή θήλυ. Παρά την ευρεία ποικιλία των σχετικών περιπτώσεων, οι ίντερσεξ άνθρωποι είναι σωματικά υγιείς. Ωστόσο στο παρελθόν, η κατάσταση των ίντερσεξ ανθρώπων έχει αντιμετωπιστεί σχεδόν αποκλειστικά ως ιατρικό ζήτημα. Η επικρατούσα άποψη ήταν ότι τα σώματα των ίντερσεξ πρέπει να επαναπροσδιορίζονται προκειμένου να εναρμονίζονται με το άρρεν ή το θήλυ πρότυπο, συχνά μέσω χειρουργικών επεμβάσεων δίχως να μπορεί να υπάρξει συναίνεση των προσώπων, ότι αυτό πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα και ότι τα παιδιά πρέπει να ανατρέφονται κατά το φύλο που ανταποκρίνεται στο φύλο προς το οποίο επαναπροσδιορίστηκε το σώμα τους.

Τούτο συμβαίνει παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για την τεκμηρίωση της επιτυχίας αυτών των επεμβάσεων σε βάθος χρόνου, ούτε άμεσος κίνδυνος για την υγεία, ούτε σαφής θεραπευτική στόχευση που αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των (θεωρούμενων) κοινωνικών παρά των ιατρικών προβλημάτων.

Αντίθετα,  όλο και περισσότερες έρευνες αποδεικνύουν ότι  οι χειρουργικές αυτές επεμβάσεις είναι βλαπτικές για την υγεία των ίντερσεξ προσώπων[5], ενώ οι πρακτικές αυτές, των μη συναινετικών χειρουργικών επεμβάσεων στα γεννητικά όργανα έχουν ταξινομηθεί στην ίδια κατηγορία με αυτήν του Ακρωτηριασμού των Γεννητικών Οργάνων από την Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων των Ηνωμένων Εθνών[6], καθώς και από την Επιτροπή των Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού[7] .

Σε αυτήν την το κατεύθυνση, σε μία ιστορική απόφασή  της η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε στις 12 Οκτωβρίου 2017, το Ψήφισμα 2191/2017 «για την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την κατάργηση των διακρίσεων των ίντερσεξ ανθρώπων»[8]. Συγκεκριμένα, ανάμεσα στα υπόλοιπα, το Συμβούλιο της Ευρώπης καλεί τα κράτη μέλη:

 • να απαγορευθούν οι μη αναγκαίες ιατρικές χειρουργικές επεμβάσεις «κανονικοποίησης» του φύλου, η στείρωση και άλλες θεραπείες που εφαρμόζονται στα ίντερσεξ παιδιά χωρίς την συγκατάθεσή τους κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής τους
 • να διασφαλιστεί ότι κάθε επέμβαση που αποσκοπεί στην μεταβολή των χαρακτηριστικών φύλου του παιδιού, συμπεριλαμβανομένων των γονάδων, των γεννητικών οργάνων και των εσωτερικών αναπαραγωγικών οργάνων, αναβάλλεται μέχρι τον χρόνο κατά τον οποίο το παιδί θα είναι σε θέση να λάβει μέρος στην λήψη της απόφασης, βάσει του αυτοπροσδιορισμού του και σύμφωνα με την αρχή της ελεύθερης και ενημερωμένης συγκατάθεσης, εκτός από τις περιπτώσεις που η ζωή του παιδιού βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο
 • να παρασχεθεί σε όλα τα ίντερσεξ παιδιά φροντίδα υγείας από εξειδικευμένες ομάδες όλων των ειδικοτήτων με ολιστική προσέγγιση που θέτει στο επίκεντρο τις ανάγκες του ασθενούς συμπεριλαμβάνοντας όχι μόνο επαγγελματίες υγείας, αλλά και άλλα σχετικά επαγγέλματα, όπως ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς επί θεμάτων δεοντολογίας, σύμφωνα με οδηγίες που συντάσσονται από οργανώσεις ίντερσεξ και σχετικών επαγγελματιών
 • να διασφαλιστεί ότι τα ίντερσεξ παιδιά έχουν επαρκή πρόσβαση σε φροντίδα υγείας σε όλη την ζωή τους
 • να διασφαλιστεί ότι τα ίντερσεξ  παιδιά έχουν πλήρη πρόσβαση στους ιατρικούς τους φακέλους
 • να εκπαιδευτούν κατάλληλα και με τις σύγχρονες αντιλήψεις όλοι οι επαγγελματίες υγείας, οι ψυχολόγοι και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι, ως προς το καθαρό μήνυμα ότι τα σώματα των ίντερσεξ είναι στοιχεία της φυσικής βιοποικιλότητας ως προς την ανάπτυξη του φύλου και ότι δεν χρειάζονται τροποποιητικές επεμβάσεις ως τέτοια

Ως προς την αστική κατάσταση και την νομική αναγνώριση του φύλου:

 • να διασφαλιστεί ότι οι νόμοι και οι πρακτικές σχετικά με την ληξιαρχική εγγραφή των γεννήσεων, ιδίως ως προς την καταχώριση του φύλου του νεογνού, σέβονται κατάλληλα το δικαίωμα την ιδιωτική ζωή επιτρέποντας επαρκή ευελιξία στην περίπτωση των ίντερσεξ  παιδιών, χωρίς να εξαναγκάζονται οι γονείς ή οι επαγγελματίες υγείας να αποκαλύψουν την κατάσταση ενός παιδιού ως ίντερσεξ  αν δεν υπάρχει ανάγκη
 • να απλοποιήσουν τις διαδικασίες για την νομική αναγνώριση φύλου σύμφωνα με τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο Ψήφισμα 2048 (2015) και να διασφαλίσουν ότι αυτές οι διαδικασίες είναι ταχείες, διαφανείς και προσβάσιμες για όλους και ότι βασίζονται στον αυτοκαθορισμό.
 • να διασφαλιστεί, οποτεδήποτε χρησιμοποιούνται κατηγοριοποιήσεις φύλου από δημόσιες αρχές, ότι υπάρχει ένα εύρος επιλογών διαθέσιμο για όλους τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των ίντερσεξ που δεν προσδιορίζονται στο άρρεν ή θήλυ φύλο.
 • να εξεταστεί η δυνατότητα προαιρετικής καταχώρισης φύλου στις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως και σε άλλα έγγραφα ταυτοποίησης

Επίσης όσον αφορά την καταπολέμηση των αθέμιτων διακρίσεων σε βάρος των ίντερσεξ προσώπων:

 • να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία για την καταπολέμηση των αθέμιτων διακρίσεων εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που πρέπει να προστατευθούν ίντερσεξ άτομα, είτε με την εισαγωγή των χαρακτηριστικών φύλου ως ειδικού λόγου σε όλα τα νομοθετικά κείμενα κατά των αθέμιτων διακρίσεων, είτε ή και με την ευαισθητοποίηση δικηγόρων, αστυνομικών, εισαγγελέων, δικαστών και άλλων σχετικών επαγγελματιών καθώς και των ίντερσεξ ατόμων ως προς την δυνατότητα χειρισμού των αθέμιτων διακρίσεων εναντίον τους ως απαγορευμένου λόγου διάκρισης λόγω φύλου ή και λόγω «άλλου» (μη κατονομαζόμενου) λόγου όταν ο κατάλογος των απαγορευμένων λόγων διάκρισης στην σχετική εθνική νομοθεσία κατά των διακρίσεων δεν είναι εξαντλητικός

Με βάση όλα τα παραπάνω το ΣΥΔ θα συνεχίσει να εργάζεται για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο όλων των αναγκαίων ρυθμίσεων ώστε να προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των ίντερσεξ ανθρώπων με κυρίαρχο το δικαίωμα στην σωματική ακεραιότητα και τη φυσική αυτονομία, καθώς και σε όλους τους τομείς της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Άρθρο 81Α του Ποινικού Κώδικα: Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά: https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/pk/arthro-81a-poinikos-kodikas-egklima-me-ratsistika-haraktiristika.

[2] Ν. 4443/2016, Άρθρο 2: Αρχή της ίσης μεταχείρισης: https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/791.

[3] Ν. 4491/2017, Άρθρο 7, παράγραφος 2: https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/838.

[4] Άρθρο 361Β του Ποινικού Κώδικα: https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/pk/arthro-361v-poinikos-kodikas

[5]Περισσότερα εδώ: https://ihra.org.au/31680/clinical-surgery-opponents-increase/.

[6] Περισσότερα εδώ: http://stop.genitalmutilation.org/post/IAD-2016-Soon-20-UN-Reprimands-for-Intersex-Genital-Mutilations.

[7] Περισσότερα εδώ: http://stop.genitalmutilation.org/post/Denmark-UN-slams-intersex-genital-mutilation-CRC-2017.

[8] Ψήφισμα 2191/2017 του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24232&lang=en.

Advertisements

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Αντιεπιστημονική εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας με τρανσφοβικό υπόβαθρο».

•Οκτώβριος 22, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Αντιεπιστημονική εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας με τρανσφοβικό υπόβαθρο».

Αθήνα, 22  Νοεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Αντιεπιστημονική εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας με τρανσφοβικό υπόβαθρο».

Με το παρόν δελτίο τύπου, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των τρανς ανθρώπων, δηλώνει την έντονη ανησυχία του σχετικά με φερόμενη ως «διεπιστημονική» συζήτηση που διοργάνωσε, χτες Κυριακή 21 Οκτωβρίου,  ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας[1] με ομιλητές δύο κληρικούς αλλά και έναν ψυχίατρο που επανειλημμένως έχει εκφράσει θέσεις παθολογικοποίησης των τρανς ταυτοτήτων, οι οποίες δε συνάδουν με τις σύγχρονες θέσεις της επιστημονικής κοινότητας για ζητήματα ταυτότητας φύλου.

Η ανησυχία αυτή γίνεται ακόμη πιο έντονη, καθώς οι τίτλοι ομιλιών συμμετεχόντων αναφέρονται στην ονομαζόμενη «διαταραχή ταυτότητας φύλου», καταχώρηση που πλέον έχει αφαιρεθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στον επικαιροποιημένο κατάλογο των διαταραχών ICD-11[2].

Συγκεκριμένα με την έκδοση του νέου ταξινομητικού καταλόγου ICD-11 τον Ιούνιο του 2018,αφαιρέθηκε εντελώς η κατηγορία F64 (καθώς και η επόμενη F65 που αναφέρονται σε «διαταραχή ταυτότητας φύλου) και αντί αυτής προστέθηκε κατηγορία 6 («Conditions related to sexual health» – 6A50) ως απλή ιατρική κατάσταση (εκτός του κεφαλαίου των ψυχικών διαταραχών) η έννοια της ασυμφωνίας φύλου (gender incongruence), ώστε οι τρανς άνθρωποι να μη στιγματίζονται και δίχως να θεωρείται η τρανς κατάσταση ως ψυχική διαταραχή.

Περαιτέρω, η  απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,  βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία, ακόμη, με όλες τις σχετικές αποφάσεις άλλων υπερεθνικών οργανισμών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Απόφαση 2048/2015 της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα κράτη μέλη καλούνται[3]:

«6.3.3. Nα τροποποιήσουν τις κατηγοριοποιήσεις νοσημάτων που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και να υποστηρίξουν την μεταβολή των διεθνών κατηγοριοποιήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα διεμφυλικά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, δεν κατηγοριοποιούνται ως διανοητικώς ασθενή, εξασφαλίζοντας και την πρόσβαση στις απαραίτητες ιατρικές θεραπείες χωρίς στιγματισμό».

Ακόμη,  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε Ψήφισμα της 22.11.2012, στο σημείο 94 αναφέρει[4]: «εκφράζει τη λύπη του διότι οι διεμφυλικοί εξακολουθούν να θεωρούνται πνευματικώς ασθενείς σε ορισμένα κράτη μέλη.»

Ασφαλώς εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι οι ανωτέρω αποφάσεις οργανισμών όπως του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λαμβάνονται μόνο μετά από ακροάσεις των σχετικών επιστημονικών φορέων και εξέταση επιστημονικών ερευνών επί του πεδίου –άλλωστε αυτές παρατίθενται και στις αιτιολογικές εκθέσεις τεκμηριώνοντας τις συγκεκριμένες αποφάσεις.

Επίσης, με τις ίδιες ακριβώς θέσεις έχει συνταχθεί ο Διαπολιτισμικός Κλάδος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας [5], που ανάμεσα στα υπόλοιπα αναφέρει: «Αξιόπιστες μελέτες διεθνώς, καθώς επίσης και οι ψυχολογικές δοκιμασίες, καταδεικνύουν πως η τρανς κατάσταση δεν συνιστά ψυχοπαθολογία, αλλά μια παραλλαγή της φυσιολογικής έκφρασης του φύλου», ενώ συμπληρώνει στην ίδια ανακοίνωση ότι «Ο κλάδος μας διαφωνεί έντονα με την ψυχιατρικοποίηση της διεμφυλική κατάστασης».

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθούμε στην από 8 Φεβρουαρίου 2018 απάντηση του Υπουργού Υγείας, σε σχετική ερώτηση βουλευτών σε σχέση με έτερη φερόμενη ως «επιστημονική» ημερίδα που είχε γίνει στον Ευαγγελισμό με ομιλήτρια την κυρία Προκοπάκη, που ανάμεσα στα υπόλοιπα ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας είχε απαντήσει[6]: «Η θεματική και οπτική της εκδήλωσης-σεμιναρίου της Ένωσης Επιστημονικού Προσωπικού του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός δεν απηχούν τις θέσεις της Πολιτικής Ηγεσίας και της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο της ψήφισης του Ν. 4491/2017».

Πέραν αυτών θα μπορούσαμε να παραθέσουμε ακόμη θέσεις διεθνών επιστημονικών οργανισμών, όπως της Παγκόσμιας Ένωσης Επαγγελματιών Διεμφυλικής Υγείας (WPATH)[7], καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές της Αμερικανικής Ένωσης Ψυχολόγων (APA)[8]που όλες καταδικάζουν την παθολογικοποίηση των τρανς προσώπων.

Όλα τα παραπάνω τεκμηριώνουν επιστημονικά με ανεπιφύλακτο τρόπο ότι οποιεσδήποτε θέσεις παθολογικοποίησης της ταυτότητας φύλου, είναι εκτός σύγχρονης επιστημονικής πραγματικότητας, ενώ δηλώνουν προκατάληψη και αντιλήψεις με τρανσφοβικό υπόβαθρο. Περαιτέρω, ο τίτλος «διεπιστημονική συζήτηση» χάνει κάθε κύρος, καθώς δεν συνάδει με το εγκόλπιο και το πετραχήλι που εκπροσωπούν ομιλητές της εκδήλωσης, ενώ ενδιαφέρον έχει η κάλυψη από τοπικές ιστοσελίδες όπου αναφέρεται ως «ιατροκοινωνική εκδήλωση που έγινε με αφορμή τον εορτασμό του Προστάτη του Συλλόγου, Ευαγγελιστή Λουκά »[9].

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, θεωρεί παραπάνω από ανησυχητικό, για την ακρίβεια ντροπιαστικό,  ιδιαίτερα το γεγονός ότι μία τέτοια εκδήλωση διοργανώνεται από έναν θεσμικό φορέα όπως ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας που θα έπρεπε να προάγει τη σύγχρονη επιστημονική γνώση, απαλλαγμένη από προκαταλήψεις και αρνητικά στερεότυπα που στιγματίζουν συνανθρώπους μας.

Για όλους του ανωτέρω λόγους, θεωρούμε απαραίτητο και επιτακτικό, η Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Υγείας που έχει συσταθεί από τον Ιούλιο του 2018[10] και συνεχίζει τις εργασίες της, ανάμεσα στα υπόλοιπα, να προχωρήσει στις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε η Ελλάδα να εκσυγχρονίσει το σχετικό πλαίσιο ώστε να μη παθολογικοποιούνται οι τρανς και ίντερσεξ ταυτότητες.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας: http://www.ispatras.gr/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/%CE%B9%CF%83%CF%80/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%80-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF/?fbclid=IwAR2ff1WW5zp-jMt2B_C3TwzMownmTDc_1I2syDuLWjeTXt2J5eKullz-V84.

[2]Ο επικαιροποιημένος ταξινομητικός κατάλογος ψυχικών διαταραχών ICD-11: https://icd.who.int/browse11/l-m/en.

[3]Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης 2048(2015): http://t-zine.gr/psifisma-2048-2015-diakrisis-kata-diemfylikon-stin-evropi/.

[4]Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 22.11.2012: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0383+0+DOC+XML+V0//EL

[5]Η θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ): http://www.psych.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:2017-10-12-09-11-59&lang=el

[6]Απάντηση Υπουργού Υγείας σε ερώτηση βουλευτών: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/10588504.pdf.

[7]Δήλωση της Παγκόσμιας Επαγγελματικής Ένωση για την Υγεία των Διεμφυλικών (WPATH), 15.11.2017: http://t-zine.gr/enosi-epangelmation-ygias-diemfylikon-kanena-ebodio-iatrikon-diagnoseon-i-symvouleftikis-oute-ston-engamo-vio-i-tin-ilikia-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-taftotitas-fylou/.

[8]Guidelines for Psychological Practice with Transgender and Gender Nonconforming People: https://www.apa.org/practice/guidelines/transgender.pdf.

[9] Gnomip: https://www.gnomip.gr/patra-west-greece/95455-%CF%80%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AE-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%AE-%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1-%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85.

[10] Σύσταση Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υγείας με συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΥΔ: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/07/09/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%CF%84/.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Τρανσφοβική λεκτική κακοποίηση από τον βουλευτή Μ. Βαρβιτσιώτη».

•Οκτώβριος 16, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Τρανσφοβική λεκτική κακοποίηση από τον βουλευτή Μ. Βαρβιτσιώτη».

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Τρανσφοβική λεκτική κακοποίηση από τον βουλευτή Μ. Βαρβιτσιώτη».

Με το παρόν δελτίο τύπου, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των τρανς ανθρώπων, καταγγέλλει την τρανσφοβική λεκτική κακοποίηση από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

Συγκεκριμένα, την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου, ο βουλευτής Μ. Βαρβιτσιώτης, ανέφερε σε πρωινή εκπομπή που συμμετείχε ότι: «Έχουμε κάνει τρανσέξουαλ την φωνή μας προς τα έξω»[1], αναπαράγοντας με τρανσφοβικό τρόπο αρνητική σημασιολογία για τα τρανς πρόσωπα, κακοποιώντας τα λεκτικά, και επιτείνοντας τον στιγματισμό που δέχεται η τρανς κοινότητα –μία κοινότητα που βιώνει στον πιο έντονο βαθμό προκαταλήψεις, μισαλλοδοξία, διακρίσεις, αποκλεισμούς και ρατσιστική βία.

Θλιβερό, ακόμη, είναι το γεγονός ότι, η τρανσφοβική λεκτική κακοποίηση από τον βουλευτή, παρέμεινε ασχολίαστη από τους τέσσερις δημοσιογράφους που συμμετείχαν στη συζήτηση, ως να ήταν κάτι φυσιολογικό να κακοποιούνται λεκτικά συμπολίτες τους που έχουν υποφέρει στον μέγιστο βαθμό από τη μισαλλοδοξία.

Πέραν αυτών, ασφαλώς θα πρέπει να σχολιάσουμε ότι η ορολογία «τρανσέξουαλ» είναι λανθασμένη, καθώς συνδέει τα τρανς πρόσωπα με το βιολογικό φύλο (sex), ενώ η έννοια που τα χαρακτηρίζει είναι η ταυτότητα φύλου, καθώς επίσης είναι μία ορολογία ιατρικοποιημένη διότι συμπεριλαμβάνονταν στο παρελθόν παράγωγά της σε καταλόγους ψυχικών διαταραχών που πλέον έχουν αναθεωρηθεί[2], και ως εκ τούτου είναι και παρωχημένη.

Όλα τα παραπάνω δεν μπορούν να αφήνουν αδιάφορο κάθε δημοκρατικό πολίτη που δεν θεωρεί ανεκτή τον κακοποιητικό μισαλλόδοξο λόγο που αναπαράγει προκαταλήψεις και στερεότυπα και προάγει τις διακρίσεις, τους αποκλεισμούς και τον ρατσισμό.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, καταδικάζει και βρίσκεται απέναντι σε κάθε τρανσφοβική  εκδήλωση που δηλητηριάζει τον δημόσιο διάλογο, και καλεί τον βουλευτή έστω και εκ των υστέρων να επανορθώσει και να ζητήσει συγγνώμη από τα πρόσωπα που κακοποίησε και προσέβαλε.

Παράλληλα, στην κατεύθυνση της δημόσιας ενημέρωσης έχει εκδώσει από το 2014, το βιβλίο «Ταυτότητα και Έκφραση Φύλου. Ορισμοί, στερεότυπα, μύθοι και διακρίσεις» (συγγραφέας: Μαρίνα Γαλανού)[3], με σκοπό την προαγωγή της καλής γνώσης σε θέματα έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, το οποίο επανεκδόθηκε από την Εφημερίδα των Συντακτών τον Μάρτιο του 2018 με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Τρανς Ορατότητας[4], ώστε να έχει μία πιο ευρεία διανομή και όλο και περισσότεροι συνάνθρωποί μας να έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν γι’ αυτά τα θέματα, καθώς και για τις παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που αντιμετωπίζει η κοινότητά μας, και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε τόσο σε πολιτικό επίπεδο, όσο και στο πεδίο της κοινωνίας για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ προσώπων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Εδώ μπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο: https://player.vimeo.com/video/295111573.

[2] Ο νέος ταξινομητικός κατάλογος ICD-11: https://icd.who.int/browse11/l-m/en, που αναθεωρεί την παλαιότερη έκδοση.

[3] Βιβλίο «Ταυτότητα και Έκφραση Φύλου. Ορισμοί, στερεότυπα, μύθοι και διακρίσεις», συγγραφέας: Μαρίνα Γαλανού, 2004

[4] Επανέκδοση του βιβλίου από την Εφημερίδα των Συντακτών: http://www.efsyn.gr/arthro/taytotita-kai-ekfrasi-fyloy-ayto-savvato-me-tin-efsyn, Μάρτιος 2018.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Η Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων επιμένει στη στοχοποίηση, τον στιγματισμό και την κακοποίηση των προσώπων που εργάζονται στο σεξ».

•Οκτώβριος 12, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Η Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων επιμένει στη στοχοποίηση, τον στιγματισμό και την κακοποίηση των προσώπων που εργάζονται στο σεξ».

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Η Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων επιμένει στη στοχοποίηση, τον στιγματισμό και την κακοποίηση των προσώπων που εργάζονται στο σεξ».

Με το παρόν δελτίο τύπου, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ ανθρώπων, κρίνει απαραίτητο να αναφερθεί για μία ακόμη φορά στον απαράδεκτο, στιγμαστικό και κακοποιητικό λόγο που σε κάθε ευκαιρία διατυπώνει η Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων εναντίον των προσώπων που εργάζονται στο σεξ.

Συγκεκριμένα, στις 5 Οκτωβρίου η Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων (ΓΓΙΦ) εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο: «Η ΓΓΙΦ για τη σημερινή Διεθνή Ημέρα ευαισθητοποίησης κατά της Πορνείας»[1], στην οποία εξακολουθεί να στοχοποιεί τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, εξισώνοντας για μία ακόμη φορά κατά αντιεπιστημονικό τρόπο την εργασία στο σεξ με το trafficking και τη «δουλεία», αγνοεί το γεγονός ότι στην εργασία στο σεξ απασχολούνται τόσο άντρες όσο και τρανς πρόσωπα ενώ η αντίληψη για τα φύλα παραμένει διμερής, στιγματίζει και στοχοποιεί μία ομάδα ανθρώπων που βιώνει με τον πιο μελανό τρόπο διακρίσεις, βία και περιθωριοποίηση, ενώ διαστρέφοντας τη πραγματικότητα κατηγορεί για «στερεοτυπικό λόγο» τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που υπερασπίζονται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων που εργάζονται στο σεξ.

Όλων αυτών είχε προηγηθεί η σύσταση στις 2.4.2017 Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), υπό τον γενικό τίτλο: «Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) κατά της πορνείας»[2], προκαταλαμβάνοντας πριν ακόμη αρχίσει η ΟΔΕ τις εργασίες της και την επεξεργασία οποιουδήποτε πορίσματος, δεικνύοντας ότι οι όποιες αποφάσεις ήταν απολύτως προειλημμένες. Μάλιστα, το γεγονός ότι οι αποφάσεις ήταν προειλημμένες είναι πρόδηλο, καθώς εκπονήθηκε κατά πλειοψηφία από μία επιτροπή στην οποία αποκλείστηκαν εκπρόσωποι σωματείων εργαζομένων στο σεξ και οργανώσεων που ασχολούνται με την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και την ενδυνάμωσή τους.

Πράγματι, λίγους μήνες αργότερα, στις 27.2.2018, ακολούθησε η ανακοίνωση της Γ.Γ.Ι.Φ. για το προαποφασισμένο πόρισμα[3],  στο οποίο παρατίθενται θέσεις που εξισώνουν την εργασία στο σεξ με το traffickingαγνοώντας το θεμελιώδες δικαίωμα του ατόμου στην αυτοδιάθεσηόταν δεν συντρέχουν συνθήκες βίας, δεν λαμβάνει υπ’όψιν την επιχειρηματολογία και την τεκμηρίωση διεθνών οργανισμών που υποδεικνύουν την πλήρη νομιμοποίηση της εργασίας στο σεξ, ως εργαλείο κοινωνικής ενσωμάτωσης, ενώ στοχοποιεί και στιγματίζει τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ.

Επιπλέον, αγνοεί την θέση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σύμφωνα με την οποία: «Τεκμηριωμένες μελέτες προάγουν ότι η αποποινικοποίηση της εργασία στο σεξ, θα οδηγούσε μείωση κατά 46% των κρουσμάτων hiv στα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ σε 10 χρόνια, καθώς και στον τερματισμό της σεξουαλικής βίας που υφίστανται  θα οδηγούσε σε 20% μείωση των νέων κρουσμάτων»[4], ενώ σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές της UNAIDS για τον HIV και την εργασία στο σεξ[5]: «Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ελάχιστα τα στοιχεία που προάγουν ότι οι νόμοι ποινικοποίησης της σεξουαλικής εργασίας, μειώνουν εν τέλει τον αριθμό  των εργαζόμενων του σεξ. Αντίθετα, όλοι αυτοί οι νόμοι δημιουργούν ένα περιβάλλον φόβου και στιγματισμού για τους εργαζομένους στο σεξ, και τους ενθαρρύνει να εργάζονται σε επισφαλείς τοποθεσίες ώστε να αποφεύγουν είτε τη δική τους σύλληψη είτε των πελατών τους (σ.σ. στην δεύτερη περίπτωση εννοεί το σουηδικό μοντέλο)».

Ακόμη, αγνοεί αποτελέσματα ερευνών σε χώρες όπου εφαρμόζεται το ονομαζόμενο «σκανδιναβικό μοντέλο», όπως στη Γαλλία, όπου σε πρόσφατη έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα προκύπτει ότι[6]: «ο νόμος έχει ωθήσει τους εργαζόμενους του σεξ να λειτουργούν κάτω από πιο ριψοκίνδυνες συνθήκες με επικίνδυνες συνέπειες για την υγεία τους, ενώ παρά τον δηλωμένο στόχο του νόμου για προστασία των εργαζομένων του σεξ, η πλειοψηφία των εργαζομένων στο σεξ αναδεικνύει ότι η ποινικοποίηση των πελατών ήταν στην πράξη περισσότερο επιζήμια για τους ίδιους από τους προηγούμενους νόμους».Η έρευνα αυτή θα πρέπει να σημειώσουμε ότι βρίσκεται στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση με αντίστοιχή που είχε δημοσιευτεί στο JournalofPublicHealth μετά από συστηματική έρευνα που έγινε τον Ιούνιο του 2012 (και ενημερώθηκε με επιπλέον στοιχεία τον Σεπτέμβριο του 2013) διεθνώς, όπου επιβεβαιώθηκαν και τεκμηριώθηκε με στοιχεία ότι οι νομοθεσίες είτε ολικής είτε μερικής ποινικοποίησης (είτε από την μεριά των εργαζομένων στο σεξ είτε από τη μεριά των πελατών τους), ότι η ποινικοποίηση αυτή προάγει τον στιγματισμό, τις διακρίσεις και τη βία κατά των προσώπων αυτών[7].

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε τις θέσεις ευρωπαϊκών και διεθνών οργανώσεων, όπως της Transgender Europe, οργάνωσης ομπρέλα για τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων, που καλεί στην πλήρη αποποινικοποίηση της εργασίας στο σεξ[8], καθώς και υπογεγραμμένο κείμενο 560 οργανώσεων και 94 ερευνητών υπό την Διεθνή Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Εργαζομένων του Σεξ στην Ευρώπη (International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe – ICRSE)[9], το οποίο καλεί όλες τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν νομοθετικά πλαίσια πλήρους αποποινικοποίησης της εργασίας στο σεξ, συμπεριλαμβανομένης της ποινικοποίησης των πελατών, καθώς και αυτού του είδους η ποινικοποίηση, επιτείνει το στίγμα, ενώ θέτει σε κίνδυνο τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, καθώς για να αποφύγουν τη σύλληψη των πελατών τους, καταφεύγουν σε απομονωμένες περιοχές όπου πέφτουν συχνά θύματα βίας, όπως έχει αποδείξει η εμπειρία στις χώρες που εφαρμόζεται.

Για το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών αποτελεί προτεραιότητα η προάσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών των προσώπων που είναι εργαζόμενα στο σεξ, είχε θέσει το ζήτημα αυτό σε συνάντηση που έγινε στις 20.7.2018 με τον Υπ. Εσωτερικών[10]τονίζοντας ότι ο  δημόσιος διάλογος για το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να γίνει χωρίς προειλημμένες αποφάσεις, προκαταλήψεις, ιδεολογικά στεγανά, και κυρίως χωρίς αποκλεισμούς των οργανώσεων και των ιδίων των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, ώστε να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη πραγματικότητα και τις ανάγκες τους.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ.

[1] Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων, 5.10.2018: http://www.businessnews.gr/article/121537/i-ggif-gia-ti-simerini-diethni-imera-eyaisthitopoiisis-kata-tis-porneias.

[2]Ανακοίνωση Γ.Γ.Ι.Φ. για τη «Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) κατά της πορνείας»: https://government.gov.gr/%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B4/.

[3]Ανακοίνωση Γ.Γ.Ι.Φ. με τίτλο: «Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της ΟΔΕ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την αντιμετώπιση της πορνείας»: http://www.isotita.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87/.

[4]Θέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας: http://www.who.int/hiv/topics/sex_work/en/.

[5]Κατευθυντήριες γραμμές της UNAIDS για τον HIV και την εργασία στο σεξ: www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2009/JC2306_UNAIDS-guidance-note-HIV-sex-work_en.pdf

[6]Τα αποτελέσματα της έρευνας από την ιστοσελίδα της οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου»: https://www.medecinsdumonde.org/en/actualites/publications/2018/04/12/study-impact-law-13-april-2016-against-prostitution-system-france, και μεταφρασμένη στα ελληνικά: http://t-zine.gr/erevna-ta-arnitika-apotelesmata-tis-nomothesias-gia-tin-ergasia-sto-sex-sti-gallia/.

[7]Έρευναγιατηβίαπουαντιμετωπίζουνταπρόσωπαπουεργάζονταιστοσεξ: Deeringa, K. et al., 2014, A Systematic Review of the Correlates of Violence Against Sex Workers, American Journal of Public Health, 104(5): 42–54, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24625169.

[8]TransgenderEurope: «Ακούστε τις φωνές των εργαζομένων του σεξ» http://tgeu.org/listen-to-the-voices-of-sex-workers/.

[9]560 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και 94 ερευνητές υπογράφουν κείμενο θέσεων για την πλήρη αποποινικοποίηση της σεξουαλικής εργασίας και απόρριψης του ονομαζόμενου Σουηδικού μοντέλου: http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/560-ngos-and-94-researchers-demand-members-european-parliament-reject-ms-honeyball

[10]Δελτίο Τύπου ΣΥΔ 23.7.2018:«Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Πάνο Σκουρλέτη, για θέματα έκφρασης, ταυτότητας, χαρακτηριστικών φύλου και εργασίας στο σεξ»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/07/23/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%cf%84-7/.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Κατάθεση Κοινής Δήλωσης – Υπομνήματος LGBTQI+ και Συμμαχικών Οργανώσεων για το δολοφονικό λιντσάρισμα του Ζακ Κωστόπουλου προς τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη».

•Οκτώβριος 9, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Κατάθεση Κοινής Δήλωσης – Υπομνήματος LGBTQI+ και Συμμαχικών Οργανώσεων για το δολοφονικό λιντσάρισμα του Ζακ Κωστόπουλου προς τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη».

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Κατάθεση Κοινής Δήλωσης – Υπομνήματος LGBTQI+ και Συμμαχικών Οργανώσεων για το δολοφονικό λιντσάρισμα του Ζακ Κωστόπουλου προς τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη».

Οι LGBTQI+ και Συμμαχικές Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, συναντήθηκαν χτες Δευτέρα 8 Οκτωβρίου και κατέθεσαν προς τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, κύριο Νίκο Βούτση, Κοινή Δήλωση – Υπόμνημα, αξιώνοντας την πλήρη διερεύνηση και απόδοση δικαιοσύνης χωρίς συγκάλυψη για το δολοφονικό λιντσάρισμα του ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου, καθώς και την ανάληψη συγκεκριμένων θεσμικών και νομοθετικών μέτρων ώστε η Πολιτεία να είναι στον βέλτιστο βαθμό  θωρακισμένη απέναντι στα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, την βία και τον ρατσισμό.

Εκπροσωπώντας όλες τις συνυπογράφουσες οργανώσεις, συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου εκπρόσωποιαπό το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, Athens Pride, Οικογένειες Ουράνιο Τόξο και Proud Seniors Greece (ομάδα υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ 50+).

Περισσότερα για τη συνάντηση εκπροσώπων τωνLGBTQI+και συμμαχικών οργανώσεων με τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου μπορείτε να διαβάστε στο σχετικό δελτίο τύπου του Ελληνικού Κοινοβουλίου εδώ:  https://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Grafeio-Typou/Deltia-Typou/?press=fdd81636-e83b-4cdf-972a-a97300c97721.

Το Υπόμνημα επίσης κατατέθηκε προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κύριο Μιχάλη Καληγήρου, καθώς την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κυρία Όλγα Γεροβασίλη.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Κοινής Δήλωσης  – Υπομνήματος.

 

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ LGBTQI+ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΛΙΝΤΣΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΖΑΚ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.

Προς: τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κύριο Νίκο Βούτση,

τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κύριο Μιχάλη Καλογήρου,

την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κυρία Όλγα Γεροβασίλη.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμη κυρία και κύριε Υπουργέ,

Από την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, που έγινε γνωστό μέσω οπτικοακουστικού υλικού το φρικιαστικό δολοφονικό λιντσάρισμα του Ζακ Κωστόπουλου, κάθε δημοκρατικός πολίτης που αρνείται να συμβιβαστεί με την απάθεια μπροστά στο «πρόσωπο του τέρατος», αλλά και η κοινότητά μας που θρηνεί έναν υπερασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει βρεθεί μπροστά σε αναπάντητα ερωτήματα καιαξιώνει την απόδοση δικαιοσύνης χωρίς καμία συγκάλυψη. Ο Ζακγια χρόνια υπήρξε με γενναίο τρόπο, τόσο η φωνή των οροθετικών συμπολιτών μας απέναντι στο στίγμα και τις διακρίσεις, όσο και της LGBTQI+ κοινότητας αλλά και γενικότερα όλων των ανθρώπων που καταπατώνται τα θεμελιώδη τους δικαιώματα.

Από το υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, βλέπουμε την εικόνα ενός εγκλωβισμένου και φανερά ανυπεράσπιστου ανθρώπου που λιντσάρεται και δέχεται επανειλημμένες κλωτσιές στο κεφάλι. Με τις κλωτσιές η βιτρίνα σπάει και τα γυαλιά πέφτουν στο πρόσωπο, τον λαιμό και το σώμα του, ενώ ακολουθούν ακόμη περισσότερες δολοφονικές κλωτσιές στο κεφάλι. Λίγες μέρες αργότερα, έπειτα από δημοσίευση ενός ακόμη βίντεο, η κοινή γνώμη παρακολουθεί εμβρόντητη την παρέμβαση της αστυνομίας στο περιστατικό, με οκτώ περίπου αστυνομικούς να συνεχίζουν να τον κλωτσούν ενώ δεν προβάλει καμία αντίσταση, να τον σέρνουν αιμόφυρτο στο πλακόστρωτο, να τον χειροπεδούν ξεψυχισμένο και να τον βάζουν στο βαν του ΕΚΑΒ.

Όλα τα παραπάνω συμβαίνουν, ενώ από το πόρισμα της έρευνας για το περιβόητο μαχαίρι το οποίο βρέθηκε (άγνωστο τελικά πού, πότε ακριβώς και με ποιόν τρόπο) δεν προκύπτει ταυτοποίηση των αποτυπωμάτων του θύματος και ενώ η δικηγόρος της οικογένειας δηλώνει δημοσίως ότι η δικογραφία -τουλάχιστον έως τη δημοσίευση του δεύτερου οπτικού υλικού-δεν περιείχε απολύτως τίποτε εκτός από το αρχικό βίντεο. Αυτά γεννούν εύλογα ερωτήματα σχετικά με το αν έγινε αποκλεισμός της περιοχής και ενδελεχής συλλογή στοιχείων – πειστηρίων, ενώ ταυτόχρονα πλανώνται ακόμη στην ατμόσφαιρα αμφιβολίες για το κατά πόσο έγκαιρη ήταν η συλλογή του οπτικού υλικού από κάμερες καταστημάτων, καθώς και για τη λήψη καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες. Ταυτόχρονα, τα τελευταία 24ωρα καταγράφονται μαρτυρίες που δεν συνάδουν με τα αρχικά σενάρια περί κλοπής.

Τα ερωτήματα αυτά γίνονται ακόμη πιο έντονα όταν από το δεύτερο βίντεο προκύπτει ότι η ομάδα των αστυνομικών, αντί να προστατέψει και να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια σε έναν ανυπεράσπιστο άνθρωπο που ήταν αιμόφυρτος και ψυχορραγούσε, συμμετείχε στο δεύτερο λιντσάρισμα του Ζακ Κωστόπουλου.Τα ερωτηματικά γίνονται όχι μόνο βουνό, αλλά δημιουργούν την έντονη αίσθηση συγκάλυψης, δεδομένης της συμμετοχής αστυνομικών αλλά και των ανατριχιαστικών δηλώσεων συνδικαλιστή της αστυνομίας ότι «όλα συνέβησαν καλώς».

Επιπλέον, οι ανακοινώσεις της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) σχετικά με τις ενέργειες των αστυνομικών, καθόλου δεν καθησυχάζουν την αίσθηση συγκάλυψης, καθώς οι ΕΔΕ αυτές δεν γίνονται από ανεξάρτητο όργανο σύμφωνα με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) όπως αυτά έχουν διατυπωθεί σε σχετική γνωμοδότηση του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΣτΕ με τίτλο: «Ανεξάρτητη και Αποτελεσματική Εξακρίβωση των Καταγγελιών Κατά της Αστυνομίας». Είναι περιττό να αναφέρουμε η διαδικασία των ΕΔΕ έχει χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν για τη συγκάλυψη παραβατικών συμπεριφορών αστυνομικών οργάνων.

Πέραν όλων αυτών, ασφαλώς θα πρέπει να αναφερθούμε στον τρόπο που μεταδόθηκε η είδηση και το ρεπορτάζ από πολλά μέσα ενημέρωσης, που χωρίς να έχει τελεσφορήσει καμία έρευνα έβγαζαν και κάποια εξακολουθούν να βγάζουν αυθαίρετα συμπεράσματα δίχως πραγματικά στοιχεία, να διασύρουν τη μνήμη του θύματος, έως και στις τηλεοπτικές εκπομπές που έθεταν με ανατριχιαστικό και ανήκουστο τρόπο στο κοινό «γκάλοπ» σχετικά με το αν «σωστά λιντσαρίστηκε» ένας συνάνθρωπός μας, σαν ύαινες πάνω από το θύμα.

Δεδομένων όλων των ανωτέρω, οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά και κάθε δημοκρατικός πολίτης δεν μπορούν να εφησυχάζουν. Τουναντίον όσο η είδηση για το φρικιαστικό έως θανάτου λιντσάρισμα του Ζακ Κωστόπουλου υποχωρεί από τις κεφαλίδες των ρεπορτάζ και τα φώτα της δημοσιότητας σβήνουν, οφείλουν να παρακολουθούν, να εστιάζουν και να επιμένουν στη πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, χωρίς καμία συγκάλυψη και στην απόδοση δικαιοσύνης.

Πιο συγκεκριμένα, οι LGBTQI οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και οι σύμμαχοί τους απαιτούν:

 • Την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την σε βάθος έρευνα από τις αρμόδιες αρχές για όλα τα γεγονότα που οδήγησαν στο θανατηφόρο λιντσάρισμα του Ζακ Κωστόπουλου και την πλήρη απόδοση δικαιοσύνης.
 • Την πλήρη διερεύνηση, χωρίς καμία συγκάλυψη ευθυνών των αστυνομικών, καθώς και του προσωπικού του ΕΚΑΒ που συμμετείχε στα γεγονότα, δεδομένης και της ανακοίνωσης της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) που αναφέρει ό,τι «η διακομιδή του νεκρού πλέον Ζακ Κωστόπουλου δεμένου με χειροπέδες στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», συνιστά χωρίς αμφιβολία «περιύβριση νεκρού».
 • Τη διερεύνηση πιθανού ρατσιστικού κινήτρου στις πράξεις των υπό διερεύνηση θυτών, καθώς και των αστυνομικών που συμμετείχαν στα γεγονότα.
 • Να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το θύμα υπήρξε υπερασπιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να διερευνηθεί εάν αυτή ήταν παράμετρος για τις πράξεις των θυτών και να εφαρμοστούν τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης και συγκεκριμένων προτύπων ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε νομοθετικό επίπεδο:

 • Τη δημιουργία αξιόπιστης και αποτελεσματικής Ανεξάρτητης Αρχής για τη διερεύνηση καταγγελιών παράνομων πράξεων ή αυθαιρεσιών της αστυνομίας σύμφωνα με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς οι υπάρχοντες μηχανισμοί δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα όπως έχει τονίσει ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 • Την τροποποίηση του Άρθρου 81Α του Ποινικού Κώδικα με τη προσθήκη της έκφρασης φύλου, και κυρίως των προσώπων λόγω «νομιζομένων χαρακτηριστικών» (σε συνάφεια με την παράγραφο 2στ. του Άρθρου 2 του ν. 4443/2016) καθώς και των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Την τροποποίηση του Π.Δ.7/2017 για την Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να βρίσκεται σε συμφωνία με το Άρθρο 81Α του Π.Κ. (συμπερίληψη των χαρακτηριστικών φύλου στο Άρθρο 7, παρ. δ, και στο στοιχείο αα. του σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου).
 • Την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ελληνική νομοθεσία.

Για όλα τα παραπάνω οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών θα βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση και θα πράξουν ότι είναι αναγκαίο, τόσο για την αποτελεσματική και πλήρη απόδοση δικαιοσύνης χωρίς καμία συγκάλυψη για τη δολοφονία του ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου, όσο και για τη διεκδίκηση θεσμικών και νομοθετικών μέτρων ώστε η κοινωνία μας να είναι στον βέλτιστο βαθμό πιο θωρακισμένη απέναντι στα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, την θηριώδη βία και τον ρατσισμό.

ΔΕΝ ΣΙΩΠΟΥΜΕ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΙΣΟΤΗΤΑ

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ)

Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας

Οικογένειες Ουράνιο Τόξο

ΟΛΚΕ

Athens Pride

Πολύχρωμο Σχολείο

Proud Seniors Greece (ομάδα υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ 50+)

Υπερήφανοι Γονείς

Ομάδα ΛΟΑΤΚΙ+ Εργασιακής Υποστήριξης

Κέντρο Ζωής

Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή»

Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Πλειάδες

Δικηγόροι Χωρίς Σύνορα

ΔΥΥΑΔ – Δίκτυο Υποστήριξης Υπερασπιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΛΟΑΤΚΙ+ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΒΙΣΤΗ ΖΑΚ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.

•Σεπτεμβρίου 28, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΛΟΑΤΚΙ+ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΒΙΣΤΗ ΖΑΚ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 28.9.2018

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΛΟΑΤΚΙ+ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΒΙΣΤΗ ΖΑΚ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.

Οι υπογεγραμμένες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, καλούν κάθε δημοκρατικό άνθρωπο να συμμετάσχει σε ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας για την δολοφονία του ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου, το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου, στις 19.00 στην Οδό Γλάδστωνος, στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Ζακ.

Όπως είχε πει ο ίδιος ο Ζακ Κωστόπουλος: «Εγώ με τη βία δεν το ’χω. Ούτε ξύλο σε ταινία δεν μπορώ να δω». Αρνιόταν να ταυτιστεί με το πρόσωπο του τέρατος, με τη φρίκη της αυτοδικίας και του νόμου του δυνατού. Εντούτοις, βρεθήκαμε τις τελευταίες μέρες να παρακολουθούμε ξανά και ξανά τις ίδιες σκηνές ενός βάναυσου ξυλοδαρμού που, κάθε άλλο, παρά πολιτισμένη χώρα δείχνει.

Ένας άνθρωπος δολοφονείται μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, παρουσία άπραγων θεατών, χωρίς ν’ αποτελεί απειλή για τους θύτες του. Κάποιοι μίλησαν για «δίκαιη αυτοδικία», για «προστασία της περιουσίας» ως δικαιολογία ενός φρικιαστικού λιντσαρίσματος και ακολούθησε ένας διασυρμός με ελλιπή ή και αλλοιωμένα στοιχεία με σκοπό να καταδείξει ότι συνάνθρωποί μας που κατατάσσονται αυθαίρετα στο «περιθώριο» απειλούν βιτρίνες, τις βιτρίνες της ζωής των «κανονικών» που ξεβολεύονται όταν έρχονται αντιμέτωποι με αυτό που δεν θέλουν να δουν, που κάνουν ότι δεν υπάρχει και που, όταν βρεθεί μπροστά τους, πρέπει να εξαφανιστεί με τον πλέον αποτρόπαιο τρόπο γιατί «τους χαλά την αισθητική», γιατί δεν θέλουν να υπάρχει στη δημόσια σφαίρα.
Ακόμα και η πολιτεία -η δράση της αστυνομίας σχετικά με τον φόνο-, στην καλύτερη περίπτωση φαίνεται να θέλει να συγκαλύψει το αποτρόπαιο έγκλημα, ενώ στη χειρότερη, φαίνεται να έχει συνδράμει στην εξόντωση του μη κανονικού.

Η ζωή δεν είναι βιτρίνα, δεν αξίζει όσο μία βιτρίνα και ένας όχλος που επιτίθεται με τέτοια αγριότητα και μένος στον αδύνατο, τον ανήμπορο, τον πεσμένο κάτω διαφορετικό, τη στιγμή που έχουν βγει κάμερες και κινητά ν’ απαθανατίσουν τη ζούγκλα της μεγαλούπολης, δεν είναι πολιτισμένος. Τουναντίον, ξερνά διάχυτο εκφασισμό με «αντρίκιες» κλωτσιές, σκηνές ωμής βίας και έναν αιμόφυρτο Ζακ να ξεψυχά με χειροπέδες. Σήμερα ήταν ο Ζακ, αύριο ποιος;

*   Απαιτούμε άμεση και εκ βαθέων διερεύνηση ΟΛΩΝ των αποδεικτικών στοιχείων.
*   Απαιτούμε απόδοση δικαιοσύνης. Καμία ζωή δεν είναι για πέταμα.
*   Διεκδικούμε το δικαίωμά μας στην ορατότητα, την ασφάλεια, την ισότητα και τον σεβασμό.
*   Θα είμαστε εδώ και θα παρακολουθούμε στενά ώστε να μη κουκουλωθεί τίποτα.

ΤΟΝ ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟ ΧΤΥΠΑΣ;

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΟΡΕΙΑ

Οδός Γλάδστωνος, Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου, στις 19:00

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Υπερήφανοι Γονείς

Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας

Οικογένειες Ουράνιο Τόξο

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ)

ΟΛΚΕ

Proud Seniors Greece (ομάδα υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ 50+)

Πολύχρωμο Σχολείο

Ομάδα ΛΟΑΤΚΙ+ Εργασιακής Υποστήριξης

Athens Pride

Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή»

PRAKSIS.

Το κάλεσμα στο Facebook εδώ.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Έναρξη Ομάδας Ψυχολογικής Υποστήριξης Επικοινωνίας και Αυτογνωσίας για τρανς ανθρώπους 2018 – 2019».

•Σεπτεμβρίου 22, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Έναρξη Ομάδας Ψυχολογικής Υποστήριξης Επικοινωνίας και Αυτογνωσίας για τρανς ανθρώπους 2018 – 2019».

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Έναρξη Ομάδας Ψυχολογικής Υποστήριξης Επικοινωνίας και Αυτογνωσίας για τρανς ανθρώπους 2018 – 2019».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, γνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι τρανς , φυλοδιαφορετικοί και ίντερσεξ άνθρωποι προσφέρει την ευκαιρία για πέμπτη συνεχή χρονιά σε όσα μέλη του ΣΥΔ το επιθυμούν να συμμετέχουν σε Ομάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης Επικοινωνίας και Αυτογνωσίας με σκοπό:

 • Να διερευνήσουν θέματα ταυτότητας, έκφρασης , χαρακτηριστικών φύλου ή και σεξουαλικού προσανατολισμού,
 • Να μιλήσουν ανοικτά για θέματα μετάβασης ανταλλάσσοντας εμπειρίες και απορίες με σκοπό να διασφαλιστεί η ασφαλής μετάβαση μελών που το έχουν αποφασίσει,
 • Να συζητηθούν θέματα σε σχέση με την τρανς γονεϊκότητα,
 • Να δουλέψουμε με το θέμα της γνωστοποίησης (coming out) στην οικογένεια, στην εργασία, στους συντρόφους, στο φιλικό ή και στο ευρύτερο περιβάλλον,
 • Να ενημερωθούν και να λάβουν απαντήσεις cisgender πρόσωπα τα οποία συσχετίζονται με τρανς, φυλοδιαφορετικούς ή και ίντερσεξ ανθρώπους στο κοντινό περιβάλλον τους.

Κυρίως, να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου τα τρανς, φυλοδιαφορετικά και ίντερσεξ πρόσωπα θα εκφράζονται και θα αλληλεπιδρούν ελεύθερα στις αρχές της αυθεντικής επικοινωνίας και αλληλοϋποστήριξης, με τη βοήθεια της συντονίστριας, ώστε να κάνουμε ότι μπορούμε για να αποφύγουμε άλλα θύματα διακρίσεων ή αποκλεισμών.

Η ομάδα θα είναι ανοιχτή σε όλα τα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν προκλήσεις που συνδέονται με την έκφραση,  ταυτότητα, ή και χαρακτηριστικά φύλου σε προσωπικό επίπεδο ή στο άμεσο περιβάλλον τους. Είναι ανοιχτή σε όλους τους ανθρώπους που δεν αυτοπροσδιορίζονται εντός του στερεοτυπικού διπόλου των φύλων και αντιλαμβάνονται το φύλο ως φάσμα, καθώς και σε γονείς, συγγενείς, συντρόφους τρανς ή ίντερσεξ ανθρώπων.

Προϋποθέσεις ένταξης στην ομάδα :

 • Εγγραφή μέλους στο Σ.Υ.Δ
 • Παρακολούθηση όλων των συναντήσεων της ομάδας.
 • Υπογραφή έγγραφου τήρησης απορρήτου.

*Οι ατομικές συνεδρίες θα γίνονται κάθε Τετάρτη στο χώρο του ΣΥΔ κατόπιν ραντεβού και ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις.

** Όποιο πρόσωπο ενδιαφέρεται να συμμετέχει μπορεί να το δηλώσει έως τις 3 Οκτωβρίου 2018. Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00-14.00 & 17.00-20.00.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com